Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

11. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

11. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

16.2.2017 06:00:00

Na podlagi 22. člena Statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine predsednik zbornice sklicuje

11. skupščino Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,

ki bo

v torek, 7. marca 2017, ob 13.00 v dvorani hotela Šport na Otočcu.

Dnevni red

  1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2016 z mnenjem nadzornega odbora
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017
  4. Izvolitev članov upravnega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  5. Izvolitev članov nadzornega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  6. Izvolitev predsednika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  7. Določitev višine članarine
  8. Pobude članov

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 28. 2. 2017 prijavili svojo udeležbo na naslov GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na e-naslov info@gzdbk.si. Do tega datuma sprejemamo morebitne dopolnitve dnevnega reda oziroma predlogov sklepov.

Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 25 € plačane članarine.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku zbornice tam, kjer bo seja, ter s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino ter dodatne informacije so članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo na naslovu: GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na spletni strani www.gzdbk.si. Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine bodo predloge sklepov prejeli po pošti.

Vnovično zasedanje skupščine

Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom pol ure kasneje, to je ob 13.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, če bo navzočih vsaj deset članov.

Nazaj