Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Ko vas obišče delovni inšpektor, bodite ustrezno pripravljeni za nadzor delovnih razmerij

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
14.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV 
Ostali: 145 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja znaša kotizacija na osebo:

člani: 70 € + DDV
ostali: 105 € + DDVPri udeležbi več oseb iz istega podjetja vam priznamo popust:

Člani: 95 € + DDV 
Ostali: 110 € + DDV

 

Kdaj: sreda, 10. oktober 2018, ob 11.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Kako delodajalce preverjajo inšpektorji dela? Kaj preverjajo? Na kakšen način to počno? Kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje? Kako je najprimerneje imeti urejeno dokumentacijo in delovne pogoje ter delovno okolje? Torej, kako biti najustrezneje pripravljenv primeru inšpektorjevega obiska, ki izvaja nadzor delovnih razmerij pri delodajalcih?  

Strokovno praktični vidik, dolgoletne izkušnje in realne primere vam bo z vami delil mag. Borut Brezovar, dolgoletni glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA 

 

 

1) Postopek nadzora, pooblastila, obveznosti in pravice

 • Pooblastila inšpektorjev za delo in običajni potek postopka nadzora.
 • Nadzor
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.
 • Najpogostejše kršitve delodajalcev.

2) Pravice delavcev, obveze delodajalcev

 • Plačilo za delo
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Plačilni dan.
 • Kraj in način izplačila plače.
 • Dodatek na delovno dobo.
 • Povračila stroškov v zvezi z delom.
 • Zadrževanje in pobot izplačila plače.
 • Nadomestilo plače.
 • Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
 • Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa.
 • Nadurno delo.
 • Odmori in počitki.
 • Zagotavljanje primernih delovnih pogojev za delo oz. varnosti in zdravja pri delu.
 • Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi).

3) Pogodbe o zaposlitvi

 • Sklepanje pogodb za določen čas.
 • Obvezne sestavine pogodbe.
 • Izročitev pisne pogodbe.
 • Pogoji za sklenitev pogodbe.
 • Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe.
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
 • Objava prostega delovnega mesta.
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest.
 • Elementi delovnega razmerja.
 • Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu.

4) Vprašanja udeležencev, odgovori in pojasnila predavatelja.--------------------------------------------------------
Komu je izobraževanje namenjeno?

Vsem, ki skrbite za urejenotst delovnih razmerij ter dela in delovnih pogojev pri delodajalcu. Še posebaj je namenjen tistim osebam, ki sprejemate odločitve in nosite odgovornost za delodajalca v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje:

 • direktorjem,
 • managerjem organizacijskih enot,
 • delovodjem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • samostojnim podjetnikom, računovodjem
 • ter vsem, ki se v praksi ukvarjate z urejanjem delovnih razmerij ali vas tematika zanima.

 

Predavatelj
mag. Borut Brezovar je magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor več kot štiridesetih objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora.

Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu. Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 10. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20181010 + matična številka vašega podjetja.

Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si