Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola kakovosti za analitske laboratorije / 5 srečanj

Ovrednoteno izobraževanje s strani Zbornice laboratorijske medicine Slovenije

12. 10. 2021
13. 10. 2021
19. 10. 2021
20. 10. 2021
datum za peti dan se dogovori naknadno

9.00 začetek
15.00 zaključek

Posamezna srečanje traja 7 šolskih ur. Celotna šola pa 35 ur.

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.

Lekarniška zbornica Slovenije glede na Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/2018) dodeljuje naslednje točke:
- 10.5 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca
- 4 licenčne točke za vsakega aktivnega udeleženca

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

792 € + DDV, če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije;
891 € + DDV, če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;
990 € + DDV za vse ostale; 


GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

e-PRIJAVA 
// T: 01 5609 718

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Verodostojnost rezultatov ter obvladovanje procesov in stroškov so ključne usmeritve za uspešno in učinkovito delovanje laboratorija. Da boste tudi v vašem laboratoriju uporabljali prave in učinkovite pristope za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja ter rezultatov, vas vabimo na 5-dnevno intenzivno usposabljanje. 

 

Na šoli bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

 1. Kako vemo in s katerimi kazalniki dokazujemo, da imamo v laboratoriju vzpostavljen učinkovit sistem vodenja kakovosti?
 2. Kaj vse pove vrsta podatkov, ki jih imamo in jih spremljamo v laboratoriju? Ali znamo izkoristiti njihovo sporočilno vrednost za vodenje izboljšav?
 3. Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini? Ali obstajajo kakšna tveganja, izhajajoča iz primerljivosti rezultatov? Kako jih prepoznamo?
 4. Ali v laboratoriju ustrezno dokazujemo meroslovno sledljivost?
 5. Kakšen je odnos med meroslovno sledljivostjo in merilno negotovostjo?
 6. Kako prepoznamo zahteve naročnikov storitev glede kakovosti analitskih rezultatov in kaj pomeni učinkovita komunikacija z njimi?


Kaj boste z udeležbo pridobili?

Pridobili boste praktično znanje specialista analitskih procesov v kemijskem in fizikalnem laboratoriju za:

 • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
 • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
 • ovrednotenje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
 • sledljivost meritev,
 • uspešno vodenje korektivnih ukrepov in obvladovanje tveganj,
 • zagotavljanje uspešnega delovanja laboratorija.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

 

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE KAKOVOSTI ZA ANALITSKE LABORATORIJE


1. MEROSLOVNA SLEDLJIVOST IN VALIDACIJA PRESKUSNIH POSTOPKOV, (Nineta Hrastelj), 12. oktober

 • Predstavitev ciljev šole in načina dela – dr. Nineta Hrastelj, strokovna vodja šole
 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Medlaboratorijske primerjave

2. NADZOR KAKOVOSTI V PRESKUSNEM LABORATORIJU, (Nineta Hrastelj), 13. oktober

 • Analitski proces v laboratoriju
 • Statistične metode v laboratoriju
 • Uporaba kontrolnih kart
 • Interpretacija kontrolnih kart

3. ANALITSKI PROCES V LABORATORIJU IN DOKAZOVANJE NJEGOVE UČINKOVITOSTI, (Monika Inkret), 19. oktober

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi

4. OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI (Monika Inkret), 20. oktober

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG

 • Predstavitev projektnih nalog
 • Izmenjava dobrih praks
 • Izzivi – kako naprej
 • Podelitev potrdil o uspešnem zaključku šole


NAČIN DELA

Na šoli prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri, zato udeleženci pri svojem delu potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

PROJEKTNA NALOGA

Usposabljanje je individualno naravnano, saj vsak udeleženec že v začetku šole s pomočjo mentorja določi vsebino projektne naloge s svojega področja dela. Projektna naloga je dodana vrednost laboratoriju in organizaciji v obliki rešitve posameznega problema oz. izziva pri vašem delu. Udeleženci svoje projektne naloge predstavite na zaključnem dnevu.

TRAJANJE

5-dnevno usposabljanje traja vsak dan od 9. do 15. ure, z izjemo zadnjega dne, ki se zaključi po podelitvi certifikatov. V vmesnem času udeleženci izdelate projektno nalogo.

Predavateljici
Nineta Hrastelj in Monika Inkret

Dr. Nineta Hrastelj (Strokovna vodja Šole kakovosti za analitske laboratorije pri SIQ), je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije, kemometrije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih v zasebnem in javnem sektorju. Je avtorica in urednica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacij. Od leta 2011 je generalna sekretarka Evropskega kemijskega združenja (EuChemS).


Dr. Monika Inkret, je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri številnih projektih, tudi mednarodnih ter prispevala svoje znanje in izkušnje pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih. Je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih publikacij. Od leta 2010 je zaposlena v farmacevtski industriji (Krka d.d., Novo mesto), v kontroli kakovosti, kot vodja področja kromatografskih tehnik.


 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradiva, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli, kosila in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje. 

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Ob prijavi na Šolo kakovosti v analitskih laboratorijih poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 3100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom šole. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 718 tatjana.coko@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.