Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Območje delovanja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine sta, kot je nakazano že v imenu zbornice, Dolenjska in Bela krajina. Območje, prek katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti, leži na JV Slovenije, meji na Republiko Hrvaško in je hkrati najjužnejša meja Evropske unije. Z vidika prometnih poti je v središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja, in ob načrtovani tretji razvojni osi, ki bo izboljšala prometno povezanost regije tako z Evropsko unijo kot z državami južno od nas (Hrvaška, BiH, Srbija ...).

 

Predstavitev regije Dolenjska in Bela krajina

Razprostira se na 1.689,6 km2 ozemlja, kar predstavlja 8,33 % celotne površine Republike Slovenije. Šteje 112.149 prebivalcev oziroma 5,4 % celotnega prebivalstva Republike Slovenije. Območje pokriva 15 občin, od katerih je največja Mestna občina Novo mesto, ki meri 235,7 km2 in ima 36.503 prebivalcev.  

Pregled števila prebivalcev in površine po občinah Dolenjske in Bele krajine

ObčinaPovršina v km²Število prebivalcev
na dan 1. 1. 2016
Črnomelj 339,7 14.407
Dolenjske Toplice 110,2 3.407
Metlika 108,9 8.382
Mirna 31,3 2.515
Mirna Peč 48 2.911
Mokronog – Trebelno 73,4 3.032
Novo mesto 235,7 36.503
Semič 146,7 3.780
Straža 28,5 3.821
Šentjernej 96 6.993
Šentrupert 49 2.923
Škocjan 60,4 3.236
Šmarješke Toplice 34,2 3.293
Trebnje 163,3 12.354
Žužemberk 164,3 4.592
Dolenjska in Bela krajina 1.689,6 112.149
Slovenija 20.273 2.064.188
% Dolenjske in Bele krajine v RS 8,33 5,4

Vir: Spletne strani Statističnega urada RS.

 

Po osamosvojitvi leta 1991 se je v regiji povečalo število gospodarskih subjektov, zlasti mikro. Teh je bilo v letu 2015 kar 92 %, k skupnim rezultatom poslovanja pa so prispevali 12 % čistih prihodkov od prodaje in zaposlovali 24,6 % vseh delavcev na tem območju.

Konec leta 2015 je bilo v regiji 18 velikih podjetij, ki so predstavljale 0,9 % družb območja. Od velikih družb ima sedež na Dolenjskem 18 družb (11 v MO Novo mesto), v Beli krajini pa 4 družbe. Te delujejo na področju farmacevtske in avtomobilske industrije, elektro in elektronske industrije, proizvodnje kovinskih konstrukcij, gradbeništva in drugih dejavnosti. V letu 2015 so zaposlovale skoraj polovico (45 %) delavcev z Dolenjske in iz Bele krajine, konec leta pa so razpolagale z 68,8 % vrednosti vseh sredstev družb območja. Vloga velikih družb na Dolenjskem in v Beli krajini je večja kot vloga velikih družb na ravni Slovenije. Medtem ko so lani velike družbe ustvarile skoraj dve tretjini vseh čistih prihodkov od prodaje celotne regije in 85,8 % prihodkov, doseženih na tujih trgih, so v Sloveniji velike družbe na tujih trgih ustvarile 62,9 % svojih prihodkov.

Število zaposlenih v družbah Dolenjske in Bele krajine se je po letu 2008, ko je bilo v družbah največ (27.216) zaposlenih v zadnjih desetih letih, vsako leto zmanjševalo in v letu 2013 doseglo svoj minimum na 21.290 zaposlenih. V letu 2014 se je ta trend končno zaustavil. Število zaposlenih se je od takrat povečalo za 959 in je v letu 2015 znašalo 22.249.