Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju je zakonsko zavezujoča

usposabljanje

Program

9.00 začetek
12.00 odmor
13.00 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani GZDBK: 95 € + DDV
Člani DKD DBK in MDVINM: 110 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

Ob zgodnji prijavi do vključno 22. 3. 2016 je kotizacija nižja
; za člane GZDBK 75 € + DDV, za člane DKD DBK ter MDVINM 95 € + DDV in za ostale 110 €+ DDV na osebo.

Vsebino soorganizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine. Vsebino podpira tudi Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto. 

Kdaj: sreda, 30. marec 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega precejšnjo globo (od 3.000 do 20.000 €). Še veliko dražje so odškodninske tožbe delavcev (v praksi pogosto presegajo 50.000 € in več), ki so bili žrtve mobinga. Neurejeno področje varstva pred mobingom ima torej za posledico lahko tudi prenehanje poslovanja, saj ne gre za majne zneske.

Namen usposabljanja je udeležencem dati znanje za učinkovito uspostavitev sistema anti-mobinga. Ob tem poglobiti razumevanje mobinga in konfliktov ter odzivov, preizkusiti tehnike obvladovanja in spoznati osnove procesa vpeljevanja antimobinga.

Mobing povzroča neugodno klimo, absentizem, prezentizem, neželeno fluktuacijo, nižjo storilnost, slabe, zaskrbljujoče odnose med zaposlenimi, slabša tudi odnos do strank ter partnerjev podjetja, nižjo motivacijo zaposlenih, slabo podobo organizacije v očeh javnosti,... in še mnogo več, kar posledično in neogibno vpliva na kakovostno izvajanje del in nalog ter na dejansko uspešnost organizacije ali podjetja v okolju od katerega živi. Tega si noben odgovoren delodajalec zagotovo ne želi! Zato je vzpostavitev učinkovitega »sistema antimobinga« v organizaciji obrestujoča rešitev in ne le dolžnost, ki jo zakon v celoti nalaga delodajalcu. Sistematičen pristop k reševanju te problematike ima dva temeljna vidika:
1. sprejetje potrebnih pravnih podlag ter oblikovanje ustreznih institucij, pristojnih za konkretno ukrepanje na tem področju;
2. stalno izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Zakona o delovnih razmerjih (45. člen) vsebuje določbe, ki zavezujejo delodajalca, ki ima v delovnem razmerju (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) vsaj eno osebo, da aktivno preprečuje mobing (torej nadlegovanje in trpinčenje pri njemu zaposlene osebe). 

Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega denarno globo (od 3.000 do 20.000 €), njegova odgovorna oseba pa še dodatno med od 450 do 2.000 €. Celo uničujoče ali pa vsaj precej dražje so lahko odškodninske tožbe delavcev, ki so bili žrtve mobinga. Mobing ima lahko hude in trajne posledice za delavce, zaradi česar lahko posamezna odškodnina z lahkoto presega 50.000 € in več. Neurejenost tega področja zagotovo lahko terja svoje posledice, morda le denarne, a za mnoga manjša podjetja je "resna" denarna globa lahko tudi pot do prenehanje poslovanja.


Glejmo na to, da zakon v zvezi z mobingom delodajalcu nalaga pozitivno dolžnost ukrepanja. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Ni dovolj, da se postavi na stališče, da ne dovoljuje mobinga, pač pa mora:

  1. sprejeti ustrezen organizacijski akt in
  2. to ustrezno izvajati v praksi.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA:

1. Definicija pojma: strateški mobing, mobing dejanja ...

2. Nastanek in razvoj mobinga ter posledice:

3. Preventivni ukrepi in reakcije delodajalcev:

4. Razširjenost mobinga (raziskava)

5. Analiza primera: anketni vprašalnik – predstavitev, mobing dejanja na konkretnem primeru

6. Zakonodaja:

- splošna pravila

- Ustava, KZ, ZUNEO-UPB1, ZDR …

- vzorec pravilnika

 
Na usposabljanju bodo udeleženci seznanjeni tudi s Projektom APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov in mediacije pri CmNm - zavod (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160330 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si