Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predstavitev zbornice

Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so prve izkoristile priložnost, ki jo je omogočil novi Zakon o gospodarskih zbornicah. Na ustanovni skupščini so 23. aprila 2007 potrdile ustanovitev prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) od 1. septembra 2007 tudi operativno deluje.

Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine sestavljajo naslednji organi:

Skupščino zbornice sestavljajo vsi člani zbornice. Članstvo v zbornici jim daje tudi pravico glasovanja. Upravni odbor zbornice je organ vodenja in upravljanja. Sestavljajo ga predsednik zbornice in 16 članov, ki so predstavniki najuglednejših dolenjskih in belokranjskih podjetij. Zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice spremlja tričlanski nadzorni odbor. 

 

Ustanovni člani

Zbornica ima podporo najuglednejših gospodarskih družb v regiji. Njeno ustanovitev je podprlo 63 družb, med njimi večina največjih. Moč nove zbornice je najlažje prikazati z naslednjimi podatki. Samo ustanovne članice GZDBK so v letu 2006 ustvarile skoraj 2 milijardi evrov prihodkov (polovico prihodkov celotne regije). Pomembnejši od prihodkov je dobiček, ki so ga ustvarile, ta znaša 160 milijonov evrov oziroma skoraj tri četrtine vsega dobička regije. Dodana vrednost na zaposlenega pri ustanovnih članicah znaša 46.768 evrov in je kar za 29 % višja od dodane vrednosti na zaposlenega v regiji. Regija je izrazito izvozno usmerjena. Na tujih trgih realizira več kot 64 % prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih realizira 28,9 % vseh prihodkov). Iz podatkov je razvidno, da največji interes po povezovanju obstaja prav pri najuspešnejših.

 

Poudarek na podpori regijskemu gospodarstvu

S pravno samostojnostjo nove zbornice smo omogočili večji poudarek na regionalno delovanje in s tem večjo podporo regijskemu gospodarstvu. V gospodarstvu že dolgo vemo, da lahko le z združenimi močmi vplivamo na spremembe v zakonodaji, na projekte, ki so pomembni za uspešnost delovanja, na boljše gospodarske pogoje idr. Prav je, da se sliši glas gospodarstva pri umeščanju v prostor tretje razvojne osi, pri snovanju univerzitetnega središča in pri drugih projektih, ki bodo omogočili še uspešnejše poslovanje dolenjskega in belokranjskega gospodarstva v naslednjih desetletjih.

 

Sporazum z GZS

S podpisom pogodbe z Gospodarsko zbornico Slovenije je Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine zagotovljena reprezentativnost v kolektivnih pogajanjih in na mednarodnem področju. Sklenjena pogodba omogoča vsem članom naše zbornice tudi dostop do informacij in vključenost v projekte, ki presegajo regionalne meje.

 

Povezava med državo in gospodarstvom

Zbornica ima pomembno vlogo tudi v povezovanju države in gospodarstva pri razvojno pomembnih vprašanjih.