Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Članstvo

V zbornici imamo podporo najuglednejših gospodarskih družb v regiji. Našo ustanovitev je podprlo 63 družb, med njimi večina največjih. Moč nove zbornice najlažje prikažemo z naslednjimi podatki. Samo ustanovne članice GZDBK so v letu 2006 ustvarile skoraj 2 milijardi evrov prihodkov (polovico prihodkov celotne regije). Pomembnejši od prihodkov je dobiček, ki so ga ustvarile, ta znaša 160 milijonov evrov oziroma skoraj tri četrtine vsega dobička regije. Dodana vrednost na zaposlenega pri ustanovnih članicah znaša 46.768 evrov in je kar za 29 % višja od dodane vrednosti na zaposlenega v regiji. Regija je izrazito izvozno usmerjena. Na tujih trgih realizira več kot 64 % prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih realizira 28,9 % vseh prihodkov). Iz podatkov je razvidno, da največji interes po povezovanju obstaja prav pri najuspešnejših.

 

Člani

Pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in ki s pristopno izjavo ter dokazili o izpolnjevanju pogojev vstopijo v zbornico.

 

Podporni člani

Kot podporni člani se lahko v zbornico včlanijo tudi druge pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice. O sprejemu podpornih članov odloča upravni odbor zbornice.

 

Častni člani

Člani, ki jih zaradi posebnih zaslug na področju delovanja zbornice na predlog upravnega odbora imenuje skupščina zbornice.