Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ali vam sistematizacija delovnih mest in plačni sistem v podjetju zares služita?

intenzivno usposabljanje

Program

10.00 začetek
12.00 odmor
12.30 nadaljevanje
14.00 odmor
14.05 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Člani: 249 € + DDV 
Ostali: 300 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo 215 € + DDV.


Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov/aktov v podjetju in predstavlja temeljni splošni akt delodajalca. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih jo je delodajalec dolžan in obvezen imeti, ko zaposluje več kot 10 oseb. V dokumentu določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela. S spreminjanjem in razvojem podjetja pa ga je potrebno redno posodabljati, da živi svoj namen in ni zgolj opravilo, da zadosti zakonski obvezi!
Kdaj
: petek, 9. junij 2017, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Akt o sistemizaciji delovnih mest je pomemben organizacijski kadrovski akt, saj je v njem opredeljena organizacija podjetja in v to so vpeta konkretna delovna mesta in delovna opravila. Sistematizacija delovnih mest, ki jo zapišemo v Aktu o sistemizaciji delovnih mest vsebuje opis delovnih mest pri delodajalcu. Akt je pogosto poimenovan kot Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in praviloma vsebuje podatke o vrsti dela, opis dela in pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. V njem so pa koristni tudi kadrovski in organizacijsko-tehnični podatki o posameznem delovnem mestu, ter podatki za identifikacijo delovnega mesta.

Opis delovnega mesta v sistemizacija delovnih mest naj obsega seznam vseh nalog, neobhodnih za učinkovito delovanje delovnega procesa na delovnem mestu. Opis delovnega mesta naj vsebuje zahteve, ki jih mora zaposleni izpolnjevati, da dosega cilje organizacije. V dokumentu se določajo lahko tudi pogoji za zaposlitev bodisi na delovnem mestu (kot najmanjši organizacijski enoti) bodisi za posamezno vrsto del, ki pa ni nujno, da hkrati tvorijo samostojno delovno mesto. Zares dobra/dejanska/živa sistemizacija delovnih mest lahko prispeva k uspešnejšemu poslovanju, saj kot taka odraža resnične potrebe podjetja na način, da so v njej določeni organizacijska shema, odgovornosti, hierarhija med zaposlenimi in vrsta drugih elementov učinkovite organiziranosti ter delovanja podjetja.

Za učinkovito reševanje problemov in odpravo ozkih grl boste pred srečanjem prejeli vprašalnik, ki je namenjen opredelitvi težav, s katerimi se srečujete pri sitemizaciji delovnih mest in vrednotenju dela zaposlenih. Na podlagi pridobljenih odgovorov, bo program dela na tem izobraževanju osredotočen na najbolj kritične vidike sistemizacije in vrednotenja dela zaposlenih.


Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

1.) Udeleženci boste seznanjeni z dobrimi praksami s področja sistemizacije delovnih mest in določanja plač zaposlenih.

2.) Razdelali boste posamezne vsebine opisa delovnega mesta, kot so razporeditev delovnega časa, način opisa del in nalog in vrste dela, ipd.

3.) Izvedli boste tudi vrednotenje delovnih mest na primeru lastnega podjetja. 

4.) Izdelali boste terminski načrt uvedbe sistemizacije delovnih mest z obveščanjem sindikatov, predstavnikov delavcev, obveščanjem zavoda glede odpovedih zaradi nove sistemizacije ipd.
In kako naprej?

Zainteresiranim priskočimo lahko tudi naknadno na pomoč z individualnim svetovanjem. (Storitev ni vključena v ceno tega izobraževanja.)

 

Predavatelji
mag. Igor Pirc, mag. Janez Žezlina in dr. Andrej Raspor

mag. Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA, je pravnik s petnajstletnimi izkušnjami s področja upravljanja družinskih podjetij. Svetoval je številnim družinskim podjetjem pri oblikovanju družinske ustave (npr. Jezeršek Gostinjstvo) in pri izvedbi tranzicije iz ene generacije na drugo. Je predavatelj na strokovnih srečanjih s področja družinskega podjetništva (npr. www.druzinska.si). Magistrsko delo z naslovom “Pravni vidiki pojma družinsko podjetje - family business” je posvetil pravni problematiki delovanja družinskih podjetij.

mag. Janez Žezlina, univ. dipl. ekon., je partner, svetovalec in coach v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem, in kjer so njegove glavne strokovne kompetence usmerjene na področje strateških preobrazb podjetja, upravljanja talentov v organizacijah in coachinga na področju razvoja vodij, od malih podjetij do multinacionalk (največja s preko 300.000 zaposlenimi).

dr. Andrej Raspor, dipl. uni. org. dela je doktor znanosti upravljalskih ved. Delovne izkušnje: strojegradnja, gradbeni, storitveni in javni sektor. Delo v neposredni operativi, direktor HRM, projektov, komisije za stroške, v velikem mednarodnem podjetju. Aktivem pri sindikalnem delu in kot sodnik porotnik. Vodil je več trženskih in razvojnih projektov. Kot podjetnik, svetovalec in predavatelj na več domačih in tujih univerzah prenaša izkušnje iz prakse in teorijo in obratno. Področja dela: HRM, delovna razmerja s poudarkom na poslovnih preobratih, optimizaciji dela, dohodnemu turizmu, ter razvoju novih poslovnih priložnosti ipd. Avtor več znanstvenih in strokovnih del.


Izobraževanje je oblikovano v sodelovanju z ekipo strokovnjakov, izobraževalcev in svetovalcev, ki delujejo združeni pod blagovno znamko PERFECTUS. Več na: www.perfectus.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Cena vključuje tudi napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo izobraževanja. Na samem izobraževanju pa tudi povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 6. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170609 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si