Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

IZVRŠBA IN INSOLVENČNI POSTOPKI – novosti in spremembe ZIZ in ZFPPIPP (nekatere veljajo od 25. marca 2019!!!)

Program

9.00 začetek
11.30 odmor 
12.00 nadaljevanje 
14.00 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Člani: 155 € + DDV
Ostali: 189 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 127 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 155 € + DDV na osebo)

 

S praktičnim prikazom:

  • elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine
  • aktualne in praktične sodne prakse na domači strani Vrhovnega sodišča RS 

UDELEŽENCI BOSTE PREJELI tudi:

• vzorec predloga iz izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili

• vzorec dopisa za poizvedbe – s strokovnimi pojasnili

in ČLANKE AVTORICE DIDE VOLK:

• upnikov umik predloga za izvršbo

• izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja

• uveljavljanje terjatev po začetku postopka zaradi insolventnosti


Kdaj: sreda, 10. april 2019, ob 9.00 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

 


Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju (Novela ZIZ-L) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Novela ZFPPIPP-G) prinašajo kar nekaj novosti in rešitev, ki spreminjajo položaj upnikov. Z nekaterimi uredbami EU pa se upnikom odpirajo nove možnosti izterjave in zavarovanja terjatev tudi zoper dolžnike v državah članicah EU.

Zato se bomo na izobraževanju ukvarjali z novostmi in spremembami:

Zakona o izvršbi in zavarovanju: Novela ZIZ-L, ki je pričela veljati 25. marca 2018 !!! (spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, novosti predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova,izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine…)

Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), ki upnikom omogoča izterjavo, uveljavljanje in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kjer je bil z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G precej dopolnjen in spremenjen postopek osebnega stečaja in sicer predvsem v delu odpusta obveznosti stečajnega dolžnika, vse z namenom preprečiti številne zlorabe postopka odpusta. Manjše spremembe srečamo tudi pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po pravilih ZFPPIPP.


Vljudno vabljeni!

Na izobraževanju bomo obravnavali predvsem naslednja konkretna vprašanja in situacije s katerimi se srečujete upniki:

• Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
• Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
• Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
• Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
• Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
• Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?
• Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
• Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
• Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
• Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?
• Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
• Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
• Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?
• Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?
• Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?
• Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?
• Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?
• Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?
• Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru?
• Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?
• Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.
• Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?


PROGRAM:
 

1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz novele ZIZ-L in aktualnih vprašanj izvršbe:

• Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in pravnomočen sklep o izvršbi kot izvršilni naslov;

• (Pravilna) dopolnitev tožbe v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v primeru dolžnikovega ugovora;

• Novosti in spremembe predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova;

• Seznam dolžnikovega premoženja in novost: informativni seznam dolžnikovega premoženja;

• Spremembe in dopolnitve izvršbe na nepremičnine.


2. Evropski izvršilni naslov (EIN) in evropski plačilni nalog (EPN)

• Praktičen prikaz ureditve in možnosti za uporabo EIN in EPN


3. Zavarovanje terjatev z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov (ENZBR)

• Prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov uporabe ENZBR.


4. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –nekatera aktualna vprašanja

• Prijava terjatev v postopkih zaradi insolventnosti in nadaljevanje izvršilnega postopka – pravdnega postopka;

• Vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilne postopke;

• Spremembe in dopolnitve postopka odpusta obveznosti ter (upnikov) ugovor zoper odpust obveznosti;

• Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi insolventnosti, s posebnostmi v primeru terjatev zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja, prisilne poravnave.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izobraževanje je namenjeno vsem osebam, ki se pri svojem delu in poslovnih opravilih srečujejo  s postopki izterjave in zavarovanja terjatev ne odvisno od tega ali imajo pravno izobrazbo ali ne.

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 4. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190410 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.