Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poreklo blaga

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.30 nadaljevanje 
15.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 130 + DDV
Ostali: 180 € + DDV

Za več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 107 € + DDV, za ostale 137 € + DDV.

Izkazi o poreklu blaga so pomemben del mednarodnega poslovanja tako znotraj EU kot po svetu. Predstavili vam bomo ključne pojme s poudarkom na sistemu mednarodnih sporazumov in dejstev, ki obstajajo.

Certificirana potrdila ICC, ki jih praviloma potrebujete pri poslovanju s kupci izven EU, so vse bolj prepoznana in imajo vse večjo veljavo v svetu. Mednarodna akreditacija zahteva upoštevanje kriterijev, ki vam jih bomo s tem izobraževanjem izpostavili.

  

Kdaj: sreda, 29. maj 2019, ob 11.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


V okviru splošnega sistema preferencialov se je 1. 1. 2017 začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), kar pomeni, da so s tem datumom carinski organi začeli registrirati izvoznike in prepošiljatelje blaga v okviru sheme GSP Unije s sedežem v Sloveniji. Pojasnili bomo postopek registracije ter odgovorili na vprašanje: ali naj se registriram? Opozorili vas bomo tudi, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP.

Ker se sistem registriranih izvoznikov v EU ne uporablja samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira – v okviru obstoječih in bodočih sporazumov o prosti trgovini (sistem REX se že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Japonsko ter med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020) – bomo predstavili tudi registracijo izvoznikov izven okvira sheme GSP Unije.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je bil objavljen v Uradnem listu EU L 330, dne 27. 12. 2018. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini. Evropska komisija je zato pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko (zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo, vedenje uvoznika, preverjanje porekla, zavrnitev preferencialne tarifne obravnave, navedba o poreklu za večkratne pošiljke enakih izdelkov) in jih objavila na svoji spletni strani. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. 2. 2019. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti sporazuma.

Sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in tristranski posli – na izobraževnju se bomo osredotočili predvsem na razlago zakonodaje, konkretne primere iz prakse, pogosta vprašanja iz gospodarstva in sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov.

Diagonalna kumulacija - na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije (Uradni list EU C 325, z dne 14. 9. 2018) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije. Na seminarju bomo natančno razložili, kako v praksi uporabiti razpredelnici 2 in 3 (uporaba razpredelnic v praksi) ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji.

Novi sporazumi – sporazum med EU in Singapurjem; modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Aktualna dejstva in novosti v zvezi s sestavljanjem dolgoročnih izjav dobavitelja.

Regionalne konvencije bomo smisleno pojasnili tudi možnosti uporabe diagonalne kumulacije.

Kako se ravnati v trgovini z Bosno in Hercegovino, saj je bila med BiH in EU opravljena navezava na Konvencijo. Na seminarju bomo predstavili nove kumulacijske možnosti.

Po končanem seminarju boste, poleg posodobljenega gradiva, po elektronski pošti prejeli tudi najnovejši seznam veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga s hiperpovezavo na to zakonodajo, kar vam bo olajšalo vsakdanje delo.Dovolj časa bomo namenili tudi vašim konkretnim primerom iz prakse.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, razlike med izjavo dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo; sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov; praktični primeri.
  • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
  • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi. Uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo; uvoz v EU iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019 in uvoz v EU iz držav upravičenk, ki trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.
  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado ter Evropsko unijo: posebnosti sporazuma, predstavitev smernic.
  • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko: posebnosti sporazuma.
  • Neposredni prevoz / neposeganje v blago - razlike; sporazumi oz. avtonomni režimi, kjer že veljajo pravila o neposeganju v blago.
  • Primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, sestavljanje izjav dobavitelja, predložitev navedbe o poreklu,…
  • Carinska unija med EU in Turčijo - A.TR. in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi. 

Predavateljica
Ana Maček

Predavateljica je strokovnjakinja s področja "Poreklo blaga" z dolgoletnimi slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 27. 5. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190529 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si