Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Gradbena in podizvajalska pogodba

Program

08.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 157 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV 
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV ter za ostale 159 € + DDV.
Kako v praksi najučinkoviteje pripravimo gradbeno in podizvajalsko pogodbo? 
Uveljavljanje in zavarovanje zahtevkov
Posebnosti glede zahtevkov podizvajalcev
Kdaj
: ponedeljek, 3. februar 2020, ob 8.30 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela.

S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju.

Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami.

V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:
• napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
• zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
• razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
• uveljavljanja dodatnih del.

(!) Poseben poudarek bo na prikazu aktualne sodne prakse z razlago posameznih zanimivejših odločb.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

1.) GRADBENA POGODBA

 • Vsebina gradbene pogodbe
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
 • Zavarovanje z bančno garancijo

2.) PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA 

 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja 

3.) SODNI POSTOPKI

 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 vsem zaposlenim osebam, ki se srečujejo pri svojem delu tako z gradnjo, kot z investiranjem v gradnjo, v prenovo, v popravila, v mala gradbena dela ipd. Namenjeno je tako glavnim izvajalcem kot nazornikom kot tudi projektantom ter naročnikom gradbenih del in opravil. Vsem, ki sodelujete pri pripravi ter dogovarjanjih gradbenih del in investijskih ter ste soodgovorni za pripravo in sklepanju pogodb tako za večja kot za "manjša" gradbena dela. 

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je pravnica in sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za gospodarsko in izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. Svoja predavanja krepi s praktičnimi primeri iz gospodarske in sodne prakse. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 1. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200203 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.