Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Razumevanje računovodskih izkazov v praksi

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.35 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 97 € + DDV, za ostale 127 € + DDV.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Pomembno je razumeti, kako neko podjetje posluje in deluje, da se zares dobro odločimo o naši poslovni povezanosti s tem podjetjem. Odločevalci, vodje prodajnih ali nabavnih služb, analitiki, finančniki podjetniki in ostali, ki morajo sprejemati odločitve, s kom in kako poslovati, imajo pogosto težave pri praktičnem ter dejanskem razumevanju posameznih postavk v različnih računovodskih izkazih podjetja ali neke druge delovne organizacije. Prav tako se sprašujemo, kakšen vpliv ima posamezni način vrednotenja postavk na poslovni izid, kaj pomenijo visoke zaloge, zakaj je potrebno biti pozoren tudi na izvenbilančno evidenco,… Na seminarju vam želimo čim bolj nazorno približati zelo praktične, življenjske vidike in logiko razumevanja računovodskih izkazov. Vam omogočiti celovitejše videnje vaših poslovnih partnerjev in stvari o njemu na katere morate biti pozorni.

Seminar omogoča celosten pregled posameznih računovodskih izkazov, njihov pomen in povezanost. S praktičnega vidika boste spoznali »kreativnost«, ki lahko pomembno vpliva na pošteno in resnično predstavitev poslovanja organizacije.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Kdaj
: torek, 22. oktober 2019, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Cilj strokovnega izobraževanja je:

 • pridobiti celovit pogled nad poslovnimi izkazi o posamezni organizaciji ali podjetju, 
 • spoznati logiko dojemanja računovodskih izkazov,
 • osvojiti boljše razumevanje in praktične vidike računovodskih izkazov 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Osnovna predstavitev računovodskih izkazov z novostmi od 1.1.2019 dalje

 • Določila Zakona o gospodarskih družbah
 • Povečana vloga revizorjev in nadzornih svetov
 • Vsebina, pomen, namen in cilj osnovnih računovodskih izkazov
 • Kako brati in razumeti računovodske izkaze ter njihova povezanost

Razčlenitev posameznih računovodskih izkazov

 • Predstavitev posameznih kategorij iz bilance stanja
 • Predstavitev posameznih postavk iz izkaza poslovnega izida
 • Predstavitev posameznih postavk iz izkaza drugega vseobsegajočega donosa
 • Predstavitev ekonomskih kategorij iz izkaza denarnih tokov
 • Predstavitev postavk iz izkaza gibanja kapitala

Različni vplivi na pošteno in resnično predstavitev posameznih bilančnih kategorij

 • Pomen metod vrednotenja ekonomskih kategorij in njihov vpliv na kapitalsko ustreznost organizacije
 • Povezanost amortizacije, investiranja, financiranja in likvidnosti
 • Vpliv zalog na likvidnost in na ostale bilančne kategorije
 • Pomen obveznih razkritij v letnih poročilih
 • Pomembnost izven-bilančne evidence
 • Pomen notranjih računovodskih kontrol in njihovo spremljanje
 • Prevarantsko računovodsko poročanje (primeri iz prakse)

 

Seminar je namenjen:

podjetnikom, vodilnim kadrom, analitikom, računovodjem in drugim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate z analiziranjem poslovnih rezultatov, planiranjem poslovanja, skrbite za doseganje poslovnih zavez ter nadziranjem in analiziranjem poslovanja podjetij.

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 10. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191022 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si