Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Poreklo blaga (vključen tudi BREXIT)

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.30 nadaljevanje 
15.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 130 + DDV
Ostali: 180 € + DDV

Za več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV, za ostale 139 € + DDV.

 

Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim družbam koristi, tako pri uvozu kot tudi pri izvozu. Na seminarju bomo opredelili kljkučne pojme, ki so pomembni za razumevanje zakonodaje s področja porekla blaga, predstavili in razložili veljavno zakonodajo s tega področja, ter zaradi lažjega razumevanja ponazorili zakonodajo s praktičnimi primeri. 

Certificirana potrdila ICC, ki jih praviloma potrebujete pri poslovanju s kupci izven EU, so vse bolj prepoznana in imajo vse večjo veljavo v svetu. Mednarodna akreditacija zahteva upoštevanje kriterijev, ki vam jih bomo s tem izobraževanjem izpostavili.

Zaradi obširne tematike se bomo na seminarju osredotočili na teme, ki jih bodo izbrali slušatelji. Tokrat bomo obravlavali tudi BREXIT v tolikšni meri, kot bo potrebna oziroma bo na voljo v danem času.     

 

Kdaj: ponedeljek, 18. november 2019, ob 11.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Izstop Združenega kraljestva iz EU (BREXIT): Združeno kraljestvo bo z dnem izstopa iz EU postalo »tretja država«. Od datuma izstopa dalje se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo z dnem izstopa iz EU šteli kot materiali brez porekla, prav tako s temi materiali ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav.

Evropski svet se je 10. aprila 2019 dogovoril o nadaljnjem podaljšanju, da bi obema stranema omogočil ratifikacijo Sporazuma o izstopu. Takšno podaljšanje bi moralo trajati, dokler je potrebno, v vsakem primeru pa ne dlje kot do 31. oktobra 2019. Na seminarju boste dobili vse informacije, povezane s poreklom blaga ter trgovino med državami članicami EU in Združenim kraljestvom, ki bodo na voljo do dneva izvedbe seminarja.

V okviru splošnega sistema preferencialov se je 1. 1. 2017 začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), kar pomeni, da so s tem datumom carinski organi začeli registrirati izvoznike in prepošiljatelje blaga v okviru sheme GSP Unije s sedežem v Sloveniji. Pojasnili bomo postopek registracije ter odgovorili na vprašanje: ali naj se registriram? Opozorili vas bomo tudi, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP.

Ker se sistem registriranih izvoznikov v EU ne uporablja samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira – v okviru obstoječih in bodočih sporazumov o prosti trgovini (sistem REX se že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Japonsko ter med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020) – bomo predstavili tudi registracijo izvoznikov izven okvira sheme GSP Unije.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je bil objavljen v Uradnem listu EU L 330, dne 27. 12. 2018. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini. Evropska komisija je zato pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko in jih objavila na svoji spletni strani. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. 2. 2019. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti sporazuma.

Sporazum med EU in Kanado se je začel začasno uporabljati 21. 9. 2017. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado. Predstavili bomo tudi smernice v zvezi z izvajanjem sporazuma CETA, ki jih je Evropska komisija objavila na svoji spletni strani. Te smernice so bile večkrat posodobljene, v smernice pa so bili dodani tudi nekateri praktični primeri.

Novi sporazumi – sporazum med EU in Singapurjem; modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Diagonalna kumulacija - na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije (Uradni list EU C 158, z dne 10. 5. 2019) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije. Na seminarju bomo natančno razložili, kako v praksi uporabiti razpredelnici 2 in 3 (uporaba razpredelnic v praksi) ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji.

Sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in tristranski posli – na izobraževnju se bomo osredotočili predvsem na razlago zakonodaje, konkretne primere iz prakse, pogosta vprašanja iz gospodarstva in sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov.

Aktualna dejstva in novosti v zvezi s sestavljanjem dolgoročnih izjav dobavitelja.

Regionalne konvencije bomo smisleno pojasnili tudi možnosti uporabe diagonalne kumulacije.

Kako se ravnati v trgovini z Bosno in Hercegovino, saj je bila med BiH in EU opravljena navezava na Konvencijo. Na seminarju bomo predstavili nove kumulacijske možnosti.

Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) - v okviru splošnega sistema preferencialov se je v EU začel uporabljati sistem REX 1. 1. 2017. Prehodno obdobje se je v EU zaključilo 31. 12. 2017. Države upravičenke do GSP EU so postopoma začele uporabljati sistem REX - 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. To pomeni, da se je/bo za te države prehodno obdobje, v katerem pristojni organi držav upravičenk do GSP še lahko izdajajo potrdila o poreklu obrazec A izvoznikom, ki še niso registrirani (navedbe o poreklu sestavljajo izvozniki sami), končalo na različne datume, odvisno tudi od tega, ali je/bo država upravičenka zaprosila za polletno podaljšanje prehodnega obdobja, ali ne. V povezavi s prehodnim obdobjem za države upravičenke do GSP vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX in se je zanje prehodno obdobje že zaključilo oziroma ko uvažate blago iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2019. Ob upoštevanju enoletnega prehodnega obdobja in možnosti, da se le-to podaljša za šest dodatnih mesecev, naj bi vse države upravičenke do GSP iz prve in druge skupine (uporaba sistema REX od 1. 1. 2017 in 1. 1. 2018) uporabljale sistem REX od 1. 7. 2019 dalje. Določene države upravičenke pa trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.

Uporaba sistema REX izven okvira sheme GSP Unije - sitem REX se uporablja v okviru sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami, v katerih je določeno, da lahko dokument o poreklu izpolni izvoznik v skladu z zadevno zakonodajo Unije (sistem REX se v EU že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado, v okviru sporazuma med EU in Japonsko; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020).

Po končanem seminarju boste, poleg posodobljenega gradiva, po elektronski pošti prejeli tudi najnovejši seznam veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga s hiperpovezavo na to zakonodajo, kar vam bo olajšalo vsakdanje delo.


Dovolj časa bomo namenili tudi vašim konkretnim primerom iz prakse.

 

Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

 • BREXIT
 • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, razlike med izjavo dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo; sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov; praktični primeri.
 • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
 • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi. Uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo; uvoz v EU iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2019 in uvoz v EU iz držav upravičenk, ki trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.
 • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado ter Evropsko unijo: posebnosti sporazuma, predstavitev smernic.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko: posebnosti sporazuma.
 • Neposredni prevoz / neposeganje v blago - razlike; sporazumi oz. avtonomni režimi, kjer že veljajo pravila o neposeganju v blago.
 • Primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, sestavljanje izjav dobavitelja, predložitev navedbe o poreklu,…
 • Carinska unija med EU in Turčijo - A.TR. in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.
 • Novi sporazum med EU in Singapurjem.
 • Modernizacija sporazuma med EU in Mehiko

Predavateljica
Ana Maček

Predavateljica je strokovnjakinja s področja "Poreklo blaga" z dolgoletnimi slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191118 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si