Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nova uredba o embalaži in odpadni embalaži

27. maj 2021

09.00 začetek
12.00 zaključek


Seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo, brez posnetka.
Do dva dni pred seminarjem boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta. 

Kotizacija:

Člani: 153 € + DDV
Ostali: 170 € + DDV

e-PRIJAVA

  

Izobraževanje poteka v sodelovanju GZDBK in SIQ.

     

 


Na seminarju se boste seznanili z nekaterimi novostmi na področju okoljske zakonodaje, ki so bile sprejete v zadnjem letu in o novostih Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki začne veljati 24. aprila 2021. Cilj uredbe je, da se za zagotavljanje visoke ravni varstva okolja preprečujejo ali zmanjšujejo kakršni koli vplivi embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.


Na seminarju bomo obnovili znanje o nekaterih obveznostih, ki jih od povzročiteljev obremenjevanja okolja zahtevajo nekateri posamezni predpisi in kako te zahteve izpolnjevati v praksi.

CILJNA SKUPINA SLUŠATELJEV:

  • Odgovorni v organizacijah za ravnanje z okoljem;
  • ekologi, presojevalci in drugi strokovnjaki za okolje;
  • pristojni za posege v prostor oziroma v okolje in načrtovalci posegov;
  • predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in drugih državnih institucij, ki so vključene v uresničevanje zahtev oz. skrbijo za varstvo okolja;
  • vsi, ki vas zanimajo spremembe okoljske zakonodaje. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Nekatere izmed ključnih novosti: uvaja se sistem proizvajalčeve odgovornosti (PRO). Gre za sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da proizvajalci nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno embalažo (OE). Novosti so tudi pri evidenci o dajanju embalaže na trg in poročanju. Če je proizvajalec tuje podjetje, mora imeti pooblaščenega zastopnika (pisno pooblastilo). Uredba prav tako opredeljuje finančne obveznosti javne službe kot tudi družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) in določa okoljske cilje predelave in recikliranja OE.

  • Katere so bistvene zahteve nove uredbe?

  • Kako posamezne zahteve izpolnjevati v praksi?

 

Predavateljica
Marjanca ZORNIK, univ. dipl. kem.
profesorica kemije

Marjanca Zornik je direktorica družbe Formica, d. o. o., kjer se ukvarja predvsem s svetovanjem s področja varstva okolja, kar zajema tudi izvedbo začetnega okoljskega pregleda. Svetuje pri izdelavi predpisanih dokumentov, npr. Načrtih gospodarjenja in ravnanja z odpadki. Pri SIQ je vodilna presojevalka sistemov vodenja po standardih ISO 9001, ISO 14001 in Uredbah EU 333/2011 in 715/2013 ter presojevalka sistema EMAS in standardov po ISO 45001 ter ISO 50001. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje. Dodatno se je okoljsko usposabljala na Ökoprofit Akademie (Gradec, Avstrija). Ima večletne izkušnje z okoljsko zakonodajo - med drugim je bila inšpektorica za okolje s statusom svetovalke glavnega republiškega inšpektorja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, in potrdila.
Potrdila izdela SIQ.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 5. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20210527 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.