Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola kakovosti / 10 dnevno intenzivno usposabljanje

pridobitev naziva "Skrbnik/ca sistema vodenja kakovosti"

4. 10. 2021
18. 10. 2021
5. 11. 2021
19. 11. 2021
29. 11. 2021

9.00 začetek
15.00 zaključek

Posamezna srečanje traja 7 šolskih ur. 

Usposabljanje je individualno naravnano, saj udeleženci skupaj obiskujete pet obveznih vsebin, ostala tri izobraževanja pa si vsak posameznik izbere na osnovi svojega področja zanimanja. Šolo zaključite s predstavitvijo rešitve iz svojega delovnega okolja v obliki projektne naloge.

Celotna šola traja 10 dni: 5 obveznih, 3 izbirni in 2 za projektno nalogo.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv SKRBNIK/SKRBNICA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI.


Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

1.328 € + DDV, če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije;
1.494 € + DDV, če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;
1.660 € + DDV za vse ostale; 


GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

e-PRIJAVA 
// T: 01 5609 894

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Kakovost dandanes zahtevamo na vsakem koraku in v vsakem trenutku. Ne razumemo je več le kot skladnost z zahtevami, ampak kot odlično delovanje, ki povečuje zadovoljstvo odjemalcev. Prizadevanje za kakovost je zato usmerjeno k vsestranski odličnosti, k odnosom in kulturi, kjer od vsakega pričakujemo in zahtevamo najboljše. To pa narekuje razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter nenehno izboljševanje ključnih kompetenc zaposlenih. 

Šola je namenjena tistim, ki se pripravljate na prve korake pri vodenju kakovosti, kot tudi tistim, ki imate te korake že za seboj in se želite celovito usposobiti za učinkovito izboljševanje sistema vodenja kakovosti ter pridobiti potrdilo o uspešno opravljeni Šoli kakovosti ter naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti.

V okviru Šole kakovosti boste spoznali osnovne principe ter prednosti sistema vodenja kakovosti, pomen procesnega pristopa, preventivno delovanje ter korektivno ukrepanje v procesu nenehnega izboljševanja v organizaciji, osnovna orodja kakovosti ter ostala potrebna znanja za učinkovito vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. Prednost udeležbe na usposabljanjih Šole kakovosti je tudi izmenjava mnenj in izkušenj s področja sistemov vodenja kakovosti z udeleženci iz drugih organizacij. 

Šola kakovosti je uporabna ker:

 • omogoča pridobitev celovitega znanja s področja sistemov vodenja;
 • omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobre prakse;
 • omogoča vsebinsko in časovno prilagoditev usposabljanja v okviru izbranih vsebin;
 • jo vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami;
 • ker je zagotovljeno mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, ki predstavlja rešitev konkretnega izziva iz vašega delovnega okolja.


Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico, Pocesni pristop in zahteve standardov za sisteme vodenja.

 

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE KAKOVOSTI


• KAKOVOST, NENEHNO IZBOLJŠEVANJE IN ODLIČNOST (mag. Rajko Novak), 4. oktober
Spoznali boste pomen kakovosti in odličnosti za trajni uspeh organizacije.

 • Uvodni razmislek: Kakovost – kako jo razumemo
 • Razvoj kakovosti skozi čas
 • Razumevanje organizacije
 • Sistemi in modeli vodenja
 • Nenehno izboljševanje
 • Obvladovanje sprememb
 • Razgovor o projektnih nalogah

• SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev (Igor Bizjak), 18. oktober
Spoznali boste, kako integrirati različne sisteme vodenja v celoto, ki bo optimalno podpirala strateške usmeritve organizacije.

 • Razumevanje sistema in sistema vodenja
 • Podrobnejša razlaga elementov sistema vodenja (standard ISO 9001:2015) in PDCA
 • Smernice, drugi standardi za sisteme vodenja, panožni standardi …
 • Integracija sistemov vodenja in njen pomen

• MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV - OD RAZUMEVANJA PROCESNE USMERJENOSTI DO MERJENJA UČINKOVITOSTI PROCESOV (mag. Rajko Novak), 5. november
S pomočjo temeljite analize študijskega primera se boste seznanili s procesnim pristopom ter se usposobili za prepoznavanje procesov, njihovo nadzorovanje in merjenje.

 • Proces in razumevanje procesnega pristopa
 • ISO 9001:2015 in načelo procesnega pristopa
 • Prepoznavanje procesov
 • Določitev procesa
 • Določitev kazalnikov in ciljev
 • Nenehno izboljševanje procesov

• OSNOVNA ORODJA KAKOVOSTI (mag. Frane Koren), 19. november
Usposobili se boste za uporabo najboljših orodij, ki omogočajo sistematično in učinkovito analizo podatkov in informacij, ki so osnova za pravilne odločitve.

 • vprašalnik za zbiranje podatkov
 • grafikoni
 • pareto analiza
 • diagram vzrok - posledica (Ishikawa diagram)
 • korelacija
 • plastenje - stratifikacija
 • kontrolne karte

• STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV IN IZBOLJŠEVANJE (Tomaž Babnik), 29. november
Pridobili boste znanje in izkušnje za uspešno izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov za nenehno izboljševanje.

 • Pregled zahtev standardov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 22000, ISO/IEC 27001)
 • Opredelitev pojmov: neskladnost - korekcija - korektivni ukrep
 • Pregled stanja v zvezi z izvajanjem korektivnih ukrepov (uporaba programskih orodij, značilne neskladnosti, odpori, ovire)
 • Opredelitev korakov - aktivnosti procesa
 • Uporaba orodij kakovosti
 • Primeri iz prakse
 • Izvajanje ukrepov - praktične vaje
 • Nenehno izboljševanje
 • Kviz

Predavatelji
Tomaž Babnik, Rajko Novak, Frane Koren in Igor Bizjak

Tomaž Babnik je vodilni presojevalec za sisteme vodenja pri SIQ. Začel je kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju, kasneje je bil zaposlen na SIQ, več kot dvajset let pa je svetovalec za sisteme vodenja. Doma in v tujini sodeluje s številnimi organizacijami s področja gospodarstva, javne uprave in storitev (zdravstvo), ki so pridobile certifikat (več kot 140). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa tudi v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol. Vrsto let izvaja tečaje s področja sistemov vodenja.

Mag. Rajko Novak (strokovni vodja Šole kakovosti pri SIQ) je licencirani trener EFQM in vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Sodeloval je tako pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 kot novega modela 2020. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov, poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja. Več kot dve desetletji in pol je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.

Mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in ISO/TS 16949. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Deployment Champion. Od leta 2011 je odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria. Proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajujejo s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti.

Igor Bizjak ima dolgoletne delovne izkušnje v industriji, je zunanji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001 ter sistema upravljanja z energijo ISO 50001. Izvedel je že preko 1400 zunanjih presoj, svetuje na področju različnih sistemov vodenja ter izboljšanja medčloveških odnosov, sodeloval pa je tudi pri projektu certificiranja »Družini prijazno podjetje« na Ekvilib Inštitutu. Med drugim je že od leta 1999 tudi ocenjevalec za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO).

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Ob prijavi na Šolo kakovosti poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 9100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.