Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vodenje selekcijskih razgovorov in proces uvajanja novozaposlenih za uspešno in dolgoročno sodelovanje (paket dveh delavnic)

17. in 27. 1. 2023

9.00 začetek
14.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti veljajo le ob nakupu obeh delavnic.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

Izvedba selekcijskih postopkov z namenom izbire novozaposlenih in integracija teh v organizacijo sta neločljivo organizacijsko-procesno povezani. Ni pomembno zgolj to, da izberemo najboljšo možno osebo za določeno delovno mesto, ampak tudi da sistematično pristopimo k vključevanju te osebe na delovni, procesni, medosebni in organizacijsko-kulturni ravni.

Kombinacija znanj, ki jih pridobite z udeležbo na obeh izobraževanjih, lahko bistveno zmanjša kadrovska tveganja tekom izvedbe selekcijskih postopkov in v procesu onboardinga novozaposlenih ter posledično maksimizira vrednost človeškega kapitala v organizaciji.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

1. delavnica: Izzivi učinkovitega vodenja selekcijskih razgovorov novozaposlenih, 17. 1. 2023

 • Katere informacije potrebujemo pred selekcijskim razgovorom in kako se nanj pripravimo?
 • Kakšna je standardna struktura vodenja razgovorov in kateri so njeni ključni elementi?
 • Kateri so osnovni gradienti presoje kadrov ne glede na tip delovnega mesta?
 • Kako oceniti izkušnje kandidatov – tudi če nam področje njihovega dela ni podrobno znano?
 • Kako postavljati vprašanja, da bodo odgovori imeli visoko informativno vrednost in ne bodo socialno zaželeno obarvani?
 • Katerih vprašanj ne smem zastavljati?
 • Katere kategorije kandidatov so najtežje za presojo in kako v takih primerih pristopiti?
 • Katere so najpogostejše subjektivne napake ocenjevanja in kako jih nadzirati?
 • Kako naše osebnostne lastnosti vplivajo na izvedbo razgovora in oceno kandidatov?
 • Kako aktualne razmere na trgu delovne sile vplivajo na selekcijski proces?
 • Praktični del:
  • zasnova in oblikovanje standardnega obrazca za vodenje razgovorov,
  • obvladovanje stresa pri kandidatih in osebah, ki vodijo razgovor,
  • katere so moje ključne osebnostne lastnosti in kako vplivajo na presojo kandidatov (samospoznavanje s pomočjo psihološkega vprašalnika).

2. delavnica: Onboarding - učinkovit proces uvajanja novozaposlenih za uspešno vključitev in dolgoročno sodelovanje, 27. 1. 2023

 • Kaj je onboarding in zakaj je pomemben tako za novozaposlenega kot organizacijo?
 • Kako se izbira kandidata za zaposlitev povezuje s procesom onboardinga?
 • Kateri so ključni elementi procesa onboardinga in kakšen je priporočen potek?
 • Kaj mora imeti organizacija že vzpostavljeno, da lahko onboarding nemoteno poteka? Kako premostimo morebitne primanjkljaje?
 • Kdo vse je udeležen v proces onboardinga nove osebe in kakšna je njihova vloga?
 • Kako izberemo mentorja in na kaj moramo pri tem paziti?
 • Kako pripravimo ožjo ekipo na novozaposlenega, katere so najpogostejše težave?
 • Kako zastaviti učinkovit uvajalni program in kako ga realizirati?
 • Kako in kdaj podajamo povratne informacije?
 • Digitalna podpora procesu onboardinga.
 • Praktičen del:
  • Priročnik za zaposlene – zasnova in oblikovanje.
  • Ali imam lastnosti dobrega mentorja? – samospoznavanje s pomočjo psihološkega vprašalnika.
  • Izzivi onboardinga – praktični primeri pogostih težav (organizacijski in subjektivni vidik), pristopi k reševanju.

PODROBNEJŠI PROGRAM >

Udeležbo priporočamo:

 • vodjem in direktorjem, ki izbirate nove sodelavce za določeno področje dela oz. podjetje in se želite izogniti napačnim izbiram,
 • kadrovskim delavcem, ki želite učinkovito podpreti selekcijski proces s strokovnim znanjem,
 • svetovalcem v podjetjih, ki se ukvarjate z iskanjem in selekcijo kadrov in želite svojo dodano vrednost za naročnika znatno povečati,
 • vsem, ki kakor koli sodelujete v selekcijskih procesih (mentorji, člani imenovane komisije za dobo poskusnega dela …) in bi želeli nadgraditi svoje znanje in pridobiti praktične izkušnje.
 • mentorjem (formalni ali neformalni), ki želite, da se vaši mentoriranci čim prej opolnomočijo za samostojno delo,
 • vodjem, ki želite dobro sodelujočo ekipo in visoko dodano vrednost novozaposlenega,
 • kadrovskim delavcem, ki želite učinkovito podpreti integracijo nove osebe v podjetje in minimizirati tveganja, ki pri tem nastajajo in
 • vsem, ki želite usvojiti nova znanja o organizacijskih in psiholoških vidikih integracije nove osebe v določeno delovno okolje.

Način dela:
Prva interaktivna in praktično naravnana delavnica bo osvetlila različne vidike vodenja selekcijskih razgovorov, razkrila pasti izvedbe in presoje kandidatov ter načine, kako to učinkovito nadzirati. Poskrbite, da bodo vaše kadrovske izbire temeljile na objektivnih informacijah in ne na nezavednih emocionalnih vplivih.
Druga interaktivna in praktično naravnana delavnica bo predstavila ključne elemente onboardinga, njihovo umeščenost v delovanje podjetja kot celote, procesni potek in najpogostejše napake oz. izzive, s katerimi se organizacije tekom onboardinga srečujejo.

Predavatelja
Curk Erni

Erni Curk je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer management in organizacija. Je ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja, pred tem je bil od leta 2004 svetovalec, partner in direktor družbe Profil d.o.o. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju upravljanja s kadri na operativnih, organizacijskih in odločevalskih nivojih ter na področju svetovanja nadzornim svetom ali vodstvom podjetij različnih velikosti, panog in lastniških struktur. Med njegove poglavitne aktivnosti sodijo izvedba postopkov imenovanja poslovodstev družb, direktno iskanje vodstvenih ali visokostrokovnih kadrov, prepoznavanje kadrovskih potencialov, vpeljevanje sistemov nasledstev v podjetja ter svetovanje vodstvom družb z namenom dolgoročnega izboljšanja delovanja kadrovske funkcije in upravljanja s človeškim kapitalom.

Kupljen Helena

Helena Kupljen je kadrovska svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju svetovanja vodstvom in kadrovskim službam organizacij različnih velikosti in panog. Kot univerzitetna diplomirana psihologinja je teoretična znanja nadgradila s praktičnimi primeri različnih kadrovsko-organizacijskih vsebin na celovitem področju upravljanja s človeškimi viri. Vrsto let je poleg izvajanja svetovalnih projektov kot partner v družbi Profil d.o.o. delovala na področju vodenja razvoja metodologije in kadrov. Specializirana je za razvoj kadrov, evalvacije razvojnega potenciala zaposlenih ter izvajanje selekcijskih postopkov različnih zahtevnostnih ravni in metodoloških pristopov. Med letoma 2016 in 2018 je tudi predavala na temo »Kadrovanje uprav« v okviru Združenja nadzornikov Slovenije.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.