Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vodja vitkih projektov izboljšav (usposabljanje, 7 dni)

22. in 28. 9. 2023
12. 10. 2023
26. 10. 2023
9. 11. 2023
30. 11. 2023
14. 12. 2023

8.00 začetek
16.00 zaključek

Z udeležbo na praktičnem štirimesečnem usposabljanju Vodja vitkih procesov izboljšav udeleženci in sponzorji pridobite znanje in kompetence za uspešno vodenje projektov vitkosti v svojih organizacijah.

Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

VIDEO NAGOVOR 

Problem: V večini organizacij se izvede premalo projektov izbojšav na sistematične način. Preveč časa se porabi za gašenje požarov in premalo za sistematičen, strateški razvoj organizacije in sodelavcev. Razlogov za to je veliko, naštejmo najpogostejše:

 • Sodelavci v procesu se srečujejo s premiki planov, manjkajočimi in napačnimi podatki in materiali, premalo zanesljivo opremo, preobremenitvami, ponavljajočimi se problemi, nedosegljivostjo služb in nadrejenih.
 • Vodje oddelkov in služb so med kladivom in nakovalom, kljub težavam v procesu ter pomanjkanju prostora in usposobljenih, opolnomočenih in motiviranih sodelavcev morajo dosegati rezultate.
 • Direktor in vodstvena ekipa so izredno motivirani in delajo cele dneve, vendar vidijo premajhno rast prodaje in dodane vrednosti na zaposlenega. Če si upajo pomeriti zavzetost sodelavcev, rezultati niso zavidljivi. Investirajo in uvajajo razne rešitve, vendar se zamujene dobave in reklamacije kupcev, nezanesljivi dobavitelji, preveč denarja v zalogah in nizka privlačnost za novo zaposlene ne izboljšujejo.


Vitkost je boljši način dela:

 • Zgodovinsko gledano je bilo več pristopov, kot so 20 ključev, 6 sigma, BPR …, prevladala pa je vitkost, po angleško Lean, pristop, ki ga danes srečamo v večini programov usposabljanj v mednarodnih organizacijah.
 • Vitkost nikakor ni omejena na industrijo. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu, vojski, upravi, šolah, političnih, nevladnih in dobrodelnih ustanovah, skratka povsod, kjer bi sodelavci radi z manj napora bolj motivirano dosegli več.
 • Vitkost je drugačen način vodenja, kjer sodelavci v malih skupinah nenehno rešujejo probleme in izboljšujejo varnost, kakovost in produktivnost. Vsi vodstveni nivoji pa jih pri tem podpirajo.
 • Digitalizacija in Industrija 4.0 sta nadgradnji vitkosti, saj potrebujeta urejene procese, motivirane sodelavce in hitro reševanje problemov.

Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja.

 • Udeleženci izdelate tudi samooceno zrelosti podjetja po metodi Lean Sensei od American Association for Manufacturing Excellence, ki grafično prikaže, katera so prioritetna področja nadaljnjega razvoja vaše organizacije.
 • 7 dni usposabljanja se odvije v 4-ih mesecih.
 • Udeleženci spoznate in vadite filozofijo in orodja vitkosti, kar predebatiramo na podlagi referenčne knjige in konkretnih primerov iz različnih organizacij.
 • V skupini udeležencev se tudi horizontalno prenaša znanje in izkušnje iz različnih praks organizacij.
 • Ker je to interaktivno usposabljanje, bomo vsebino prilagajali konkretnim potrebam in vprašanjem udeležencev.
 • Vsak udeleženec ima sponzorja, člana vodstva organizacije, ki ga pri projektu usmerja in podpira ter se soudeleži nekaterih usposabljanj.
 • Ogled primera vitke organizacije.
 • Usposabljanje zaključite s predstavitvijo projektne naloge in prejmete naziv vodja vitkih projektov izboljšav.
 • S pridobljenim znanjem boste lahko vodili projekte izboljšav ali oddelek.

Sponzorji: Ker je uspešnost projekta uvajanja vitkih izboljšav v prakso zelo povezana s podporo in ustreznim sodelovanjem vodstva, program le pri nekaterih delavnicah usposabljanja vključuje tudi enega od članov vodstva organizacije – sponzorja:

 • Vsak udeleženec mora imeti sponzorja. To je član uprave ali vodstvene ekipe organizacije, ki redno tedensko 15 min debatira z udeležencem o stanju projekta. V večini primerov je to vodja od udeleženca ali direktor od vodje.
 • Sponzor vedno uporablja ista coaching vprašanja: izziv, stanje, vmesni cilj, prepreke, zadnja aktivnost, kaj smo se naučili, naslednje aktivnosti, kaj pričakujemo do kdaj. Izziva in podpira. NE daje rešitev in se odpove mikromanagiranju.
 • Sponzorji so skupaj z udeleženci fizično prisotni na usposabljanju prva dva dneva in potem še 4. in 7. dan 2 uri preko spleta.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

1. in 2. dan: 8.00 – 16.00; Poslovna igra in začetek vaših projektov (dr. Peter Metlikovič) - 21. in 28. september// Prisotni udeleženci in sponzorji

 • PDCA kot osnova učeče se organizacije in kakšna je razlika med športom in poslom.
 • Praktična vaja učeče se organizacije: peka vafljev. Povzetek bo prikazal vse glavne elemente vitkega poslovanja.
 • Znanstven pristop pri reševanju izzivov-problemov: Toyota Kata in format zapisa A3.
 • Pregled vaših naslovov projektov v malih skupinah z uporabo A3.
 • Metodologija izračuna prihrankov projektov.

3. dan: 8.00 – 16.00; Posnetek stanja in vizije procesa – metoda VSM (mag. Frane Koren) - 12. oktober

 • VSM – risba toka materiala in informacij.
 • Risanje sedanjega stanja (AS-IS) na konkretnem primeru. Takt kupca, kapacitete faz, stabilizacija pretoka. Identifikacija problematike.
 • Pull planiranje, Kanban, supermarket, niveliranje.
 • TPM – obvladovanje opreme.
 • Risanje želenega stanja – vizije procesa (TO-BE). Določitev potrebnih projektov izboljšav.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

4. dan: 8.00 – 16.00; Vizualizacija oddelka, vloga vodje oddelka in skupinovodje (dr. Peter Metlikovič) - 26. oktober // Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online.

 • Vloga skupinovodje, praktična vaja.
 • PSQDC tabla (in ekran): dnevni sestanek s predstavniki oddelkov, coaching vodje oddelka in komunikacija s sodelavci.
 • Kazalniki uspešnosti, razlika na plan in Pareto razlogov.
 • Toyotin način hitrega reševanja problemov v 8 korakih, vaja na primerih v malih skupinah.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

5. dan: 8.00 – 16.00; Standardizacija (dr. Peter Metlikovič) - 9. november

 • Praktična vaja: izboljšava in standardizacija opravila.
 • Dnevna checklista skupinovodje in vodje (Leader Standard Work), vodja je trener.
 • Vodenje ljudi skozi spremembe, vaja.
 • Komunikacija in reševanje konfliktov, teorija in vaja.
 • Vaja: dvotedensko spremljanje vaše porabe časa.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

6. dan: 8.00 – 16.00; Usposabljanje mentorjev (dr. Peter Metlikovič) - 30. november

 • Metodologija usposabljanja v Toyoti in primeri iz različnih organizacij.
 • Celodnevni tečaj Job Instructions, vaja usposabljanja.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

7. dan: 8.00 – 16.00; Predstavitev projektov in strateško vodenje - 14. december // Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online.

 • Deming: statistična kontrola procesov, Red Bead Experiment in vloga vodij.
 • Vodenje ljudi skozi spremembe, vaja.
 • Komunikacija in reševanje konfliktov, teorija in vaja.
 • Svečana predstavitev projektov.


Šola je namenjena:

 • Vodjem oddelkov, ključnim in visoko potencialnim kadrom iz vseh oddelkov: proizvodnja, logistika, vzdrževanje, prodaja, razvoj, tehnologija, kakovost, finance, kadri …
 • Direktorjem in članom uprav vseh velikosti.

Tip organizacije ni omejen, dobrodošli tudi iz gradbeništva, gostinstva, zdravstva, vojske, uprave, šol in vseh ostalih organizacij.


Način dela

 • Izvedba bo v živo, v predavalnici. En dan usposabljanja bo izveden na lokaciji organizacije, kjer si bomo ogledali primer vitke organizacije.
 • Sponzorji boste prva dva dneva prisotni v živo v predavalnici, pri 4. in 7. delavnici pa po 2 uri v živo preko spleta.
 • Na usposabljanju prejmete strokovno literaturo: drugo, prenovljeno izdajo knjige: Jeffrey Liker: The Toyota Way : 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. Na vsaki delavnici bodo trije udeleženci predstavili vsak svoje poglavje iz knjige.
 • Usposabljanje se zaključi z izdelavo in predstavitvijo projektne naloge. Vsak udeleženec pride na usposabljanje s predlogom naslova projekta izboljšave. Naslov boste določili v organizaciji na podlagi prioritet, ki sledijo iz doseganja rezultatov poslovnega načrta ter izzivov tega obdobja. Dobri naslovi povedo, kaj bomo izboljšali za koliko. Na primer: Znižanje izmeta na liniji ABC s 3 % pod 1,5 %. Prepolovitev nadur v oddelku BCD. Skrajšanje menjalnih časov na stroju CDE za 30 %. Končni naslov naloge dogovorimo skupaj v začetku usposabljanja.

Predavatelji 
Peter Metlikovič in Frane Koren

Dr. Peter Metlikovič, ki je strokovni vodja tega usposabljanja pri SIQ, je bil od 1998 do 2005 direktor R&D za Evropo v Goodyear Engineered Products Europe d.o.o, Kranj. Kot član uprave in predstavnik vodstva za kakovost je razvil in vodil evropski tehnični center Goodyear EPE s preko 30 zaposlenimi za nove produkte prve vgradnje v avtomobilski industriji, vodil prenos tehnologije iz Amerike za preko $30MM investicijo. Pred tem je bil dobro leto dni sanacijski direktor v poslovni enoti Prevleke valjev v Savi Kranj, povečal prodajo 20%, fokusiral in prestrukturiral program, 80% rast na najzahtevnejšem segmentu, danes je to ena najuspešnejših enot Save, JV s podjetjem Schaffer iz Nemčije. V letih 1993-96 je z industrijsko razvojno nalogo doktoriral v ZDA na Institute of Polymer science. Leta 2006 je ustanovil lastno podjetje in od takrat kot svetovalec, coach in vodja večletnih projektov v različnih organizacijah pomaga doseči rast z manjšo porabo virov.

Mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in IATF 16949 (ex ISO/TS 16949), ki vključuje pet obveznih temeljnih metod zagotavljanja kakovosti v avtomobilski industriji: APQP, PPAP, FMEA, MSA in SPC. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Black Belt in Deployment Champion. Od leta 2011 do leta 2021 je bil odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria, v letih 2019-2022 pa še za razvoj procesa zagotavljanja varnosti izdelkov. Pri svojem delu proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajuje s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti Lean&TPM. Pristop VSM Value Stream Mapping uporablja kot osnovno vizualizacijo priložnosti in prioritet izboljševanja. Z operativnim vodenjem timov (SFM) zasleduje rdečo nit vseh pristopov, to je dnevno prepoznavanje izgub in sistematično reševanje problemov A3.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tatjana Čoko, telefon: 01 56 09 718, tatjana.coko@siq.si

 

Projekt KOC-TOP sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in MDDSZ. Člani KOC-TOP preverite možnosti koriščenja sredstev.


----------
Dodatna pojasnila:
 Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.