Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Konsolidacija preprosto in razumljivo

seminar

Program

11.00 Začetek
13.15 Odmor
13.45 Nadaljevanje
16.00 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 155 € + DDV

Kdaj: torek, 15. februar 2011, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Z razjasnitvijo osnovnih pojmov in samim postopkom konsolidiranja ter s pregledom nad pripravo konsolidiranih letnih poročil bo premagana bojazen in strah ob misli na konsolidirane računovodske izkaze. Seminar je odlična podlaga za pričetek uvajanja konsolidiranja v posamezni skupini povezanih oseb.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Konsolidirani računovodski izkazi:

 • Opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov.
 • Zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila.
 • Opustitev konsolidiranja.
 • Opredelitev skupine.

Predpostavke konsolidiranja:

 • Načela konsolidiranja.
 • Načini konsolidiranja.
 • Računovodske usmeritve.
 • Tečajne razlike.
 • Konsolidacijski priročnik.

Finančne naložbe:

 • Vrednotenje naložb.
 • Poslovne združitve - dobro ime in slabo ime.
 • Izplačilo deleža v dobičku obvladujoči družbi.

Postopki konsolidiranja (osnovni, konsolidiranje kapitala  in manjšinski deleži, konsolidiranje medsebojnih terjatev in obveznosti, izločanje prihodkov in odhodkov, čisti dobički in izgube med podjetji v skupini, zaloge).

Skupinski računovodski izkazi in letno poročilo.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem računovodskim delavcem, tako v matični kot v odvisnih družbah, ki se srečujejo s pripravljanjem podatkov za konsolidacijo in ki izdelujejo konsolidirane računovodske izkaze. Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki so osnova za pravilno izvedbo konsolidiranja.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Dipl. oec., preizkušeni notranji revizor. Predavateljica že trinajst let dela kot vodja računovodstva (zadnjih sedem let v družbi Iskra, d. d.), kar pomeni ogromno praktičnih izkušenj z izdelavo medletnih in letnih individualnih računovodskih izkazov, konsolidiranih računovodskih izkazov, davčnih bilanc, letnih poročil in sodelovanja z zunanjimi revizorji. Poleg pridobljenega certifikata računovodje in certifikata preizkušenega notranjega revizorja tudi njeno redno pisanje člankov z računovodsko in davčno vsebino za spletne portale (Tax-fin-lex, d. o. o., IUS Software, d. o. o. ) in interno glasilo, dokazujejo njeno visoko strokovno usposobljenost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 2. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110215 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185