Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

5. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

skupščina

Program

12.30 Registracija udeležencev
13.00 Začetek
14.00 Zaključek

Trajanje: 1 ura

Samo za člane.

Kdaj: četrtek, 3. marec 2011, ob 13.00
Kje: v dvorani Hotela Šport na Otočcu

Namen:
Preden vstopimo v peto leto delovanja prve pravno samostojne regijske zbornice je čas, da pogledamo opravljeno delo v minulem letu ter določimo izhodišča za nadaljnje delovanje.

Vljudno vabljeni!

Dnevni red

 

  1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  2. Sprejem skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2011
  4. Določitev višine članarine
  5. Razno

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 26. 2. 2011 prijavili svojo udeležbo na naslov GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na e-naslov info@gzdbk.si. Do navedenega datuma sprejemamo morebitne dopolnitve dnevnega reda oziroma predlogov sklepov.

Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 25 € plačane članarine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku zbornice tam, kjer bo seja, ter s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino ter dodatne informacije so članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo na naslovu: GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na spletni strani www.gzdbk.si. Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine bodo predloge sklepov prejeli po pošti.

Vnovično zasedanje skupščine

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom pol ure kasneje, to je ob 13.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, če bo navzočih vsaj deset članov.

Prijave:

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 26. 2. 2011 prijavili svojo udeležbo.

Dodatne informacije: Milka Ramuta, 07 33 22 182, info@gzdbk.si