Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Računovodsko spremljanje evropskih projektov

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: torek, 13. december 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja: 
Pridobivanje evropskih sredstev je že nekaj let zelo priljubljen način sofinanciranja poslovanja podjetij. Nabor projektov, ki so financirani s strani EU je zelo širok. Žal se premalo podjetij, v zvezi z dodeljenimi sredstvi zaveda visokih administrativnih zahtev, ki morajo biti v skladu z Uredbo 1303/2013/EU, ne glede na vrsto EU projekta. Uredba med drugim določa zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanje ter evidentiranje projektov, dostopnosti dokumentacije nadzornim organom, spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev in kazalnikov ter posledice, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti na strani upravičenca sredstev. Predstavili bomo; evidentiranje poslovnih dogodkov na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, ki je v skladu z Uredbo, vse oblike državnih podpor z računovodsko-davčnega vidika, pregledali strokovne podlage za računovodsko spremljanje državnih podpor kot so SRS 2016 ter MRS, opozorili in na primerih razložili posebnosti kmetijskih subvencij, razložili časovno razmejevanje prihodkov in stroškov, opozorili na razliko med pogojnimi in brezpogojnimi državnimi podporami, pregledali upravičene stroške in izdatke, davčni vidik subvencij – ddv, ddpo, ter na primerih prikazali sofinanicranje različnih ekonomskih kategorij; osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, terjatve itd…

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 1. Vrste financiranja s strani EU - računovodski in davčni vidik:
  • Subvencije na podlagi razpisov (akcijske subvencije, operativne subvencije)
 2. Računovodsko spremljanje eu projekta na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
  • Stroškovna mesta in nosilci
  • Upravičeni stroški financiranja (stroški plač, potni stroški, stroški storitev…)
  • Začetno evidentiranje dodeljenih sredstev, glede na vrsto financiranja
  • Časovno razmejevanje prihodkov in stroškov
  • Bruto bilanca projekta in spremljanje učinkovitosti porabe sredstev
 3. Strokovne in zakonske podlage državnih podpor kot podlaga za evidentiranje v računovodskih knjigah
  • SRS 2016
  • MRS
 4. Davčni vidik državnih podpor
  • Davek na dodano vrednost
  • Davek od dohodka pravnih oseb
 5. Posebnosti državnih podpor v računovodskih evidencah
  • Področje kmetijstva
  • Delno financiranje projektov
  • Pogojne – brezpogojne subvencije
 6. Računovodsko evidentiranje državnih podpor na primerih
  • Opredmetena osnovna sredstva
  • Neopredmetena sredstva
  • Terjatve
  • Časovne razmejitve
 7. Nadzor nad namensko porabo sredstev
  • Revizijska sled
  • Hramba in vrsta dokumentacije v postopku nadzora
  • Najpogostejše računovodske in davčne napake upravičencev sredstev
  • Sankcije in posledice, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti na strani upravičenca sredstev.

Izobraževanje je namenjeno:

 • zaposlenim v računovodstvu,
 • zaposlenim v računovodskih servisih,
 • direktorjem podjetij,
 • vodjem EU projektov (gospodarstvo, negospodarstvo),
 • pripravljalcem razpisne dokumentacije,
 • prijaviteljem na EU projekte ter
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 12. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161213 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si