Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Investicije in ekonomike projektov v praksi

seminar (12.00-15.20)

Program

12.00 začetek
13.30 odmor
13.50 nadaljevanje
15.20 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Za več prijav iz istega podjetja je kotizacija za člane 80 € + DDV, za ostale 105 € + DDV, na osebo.Kdaj: sreda, 22. november 2017, ob 10.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Na konkretnih primerih iz prakse vam bomo predstavili vsebino ekonomike večjih investicijskih projektov, kako se lotiti priprave zagonskega elaborata projekta ter vam predstavili, vpliv prostih denarnih tokov podjetja na ocenjeno vrednost le tega.
Pridobili boste informacije in znanje, ki ga boste lahko takoj uporabili v praksi, za boljše strateško odločanje ter praktično reševanje konkretnih problemov v podjetiju.

Dobrega direktorja, poslovneža, vodjo, naredijo konkretne izkušnje, zato bo seminar temeljil na praktičnih primerih.

Na seminarju boste dobili ogromno znanja in praktičnih izkušenj, kot tudi gradivo, ki ga boste lahko takoj uporabili v praksi.
Investicija v tovrstno znanje je na trgu vredna več tisoč eur. V okviru GZDBK pa vam je znanje na voljo po izredno ugodni ceni.

Na vašo pobudo izvedemo dogovorjene oblike izobraževanja v vašem podjetju. Vsebina teh srečanj bo prilagojena vašim potrebam.

Na seminar so vabljeni podjetniki, direktorji, člani uprav, finančni in računovodski delavci ter v
se odločilne osebe v podjetjih.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


Ekonomika večjih (investicijskih) projektov podjetja in projektni menedžment (doba povračila, neto sedanja vrednost, notranja stopnja donosa, kazalniki uspešnosti in učinkovitosti projekta, merjenje ustreznosti projektov)


Kako pripraviti zagonski elaborat projekta (stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni menedžment, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.) kot tudi ostali elementi zagonskega elaborata projektov: strategija projekta, vsebina projekta (namenski cilji, objektni rezultati), taktika izvedbe projekta (utemeljitev), plan projekta (faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana), projekta organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.

Prosti denarni tokovi podjetja in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

  • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih IPI, BS)
  • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov
  • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja

Odgovorili bomo tudi na pomembna vprašanja, povezana z implementacijo vsebine v praksi, za dosego zastavljenih ciljev.

Predavatelj
dr. Boštjan Aver

Doc. dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov – izvajanje finančnega nadzora zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letih 2012-2017.

Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija in pred tem docenturo s področja financ in računovodstva. Trenutno opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Bil je tudi predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem v obdobju 2004-2007 direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper d. d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 pa je bil predsednik nadzornega sveta KAD-a in tudi član nadzornega sveta in revizijske komisije Juteks d. d. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega menedžementa. Predava na fakultetah, kot so Gea College – FP, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za Management Koper, European School of Law and Governance, Kosovo. Od leta 2012 dalje izvaja tudi finančni nadzor zapiranja RTH in sodeluje na številnih projektih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostiev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 20. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2017112202 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si