Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

EU izvršba in evropski plačilni nalog ter zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov

8.30-11.50

Program

8.30 začetek
10.00 odmor 
10.20 nadaljevanje 
11.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 157 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV ali za ostale 159 € + DDV )

 

V EU je sprejetih kar nekaj predpisov, ki upnikom v državah članicah olajšujejo nekatere postopke pri poslovanju: izvršitev odločb in drugih javnih listin, uveljavitev zahtevkov v državah članicah ter zavarovanje terjatev z zamrznitvijo bančnih računov. 


UDELEŽENCI BOSTE SEZNANJENI s konkretnimi poslovnimi primeri.

 


Kdaj: petek, 18. oktober 2019, ob 8.30 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

 


Poslovni primeri in kako ukrepati:

PRIMER: Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU (brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova);
PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred sodiščem;
PRIMER: Upnik ima že pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, vendar ugotovi, da dolžnik nima odprtega bančnega računa v Sloveniji, temveč v Avstriji (ali kateri drugi EU članici). S predlogom za izdajo ENZBR (evropski nalog za zamrznitev bančnih računov) bo upnik dosegel takojšnjo zamrznitev sredstev na tem računu in s tem tudi (kasnejšo uspešno) izvršbo na tem računu.Izobraževanje je namenjeno prodajnikom, r
ačunovodjem, direktorjem, davčnim svetovalcem in zaposlenim v finančno-računovodskih službah oz. vsem tisim osebam, ki ste pri svojem delu odgovorni za obvladovanje poslovnih tveganj pri prodaji in/ali izterjavi dolžnikov v EU.

 


Vljudno vabljeni!

PROGRAM:


1. EVROPSKI IZVRŠILNI NASLOV

 • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
 • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
 • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine…)
 • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč

2. EVROPSKI PLAČILNI NALOG

 • področje uporabe in namen EPN
 • predlog za EPN (predpisan obrazec…)
 • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev…)
 • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru pravnomočnosti…)
 • vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
 • posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
 • sodna praksa (slovenskih) sodišč

3. EVROPSKI NALOG ZA ZAMRZNITEV BANČNIH RAČUNOV

 • področje uporabe namen ENZBR
 • vloga za izdajo naloga za zamrznitev (razlikovanje med situacijo, ko je upnik že pridobil sodno odločbo, od situacije, ko je vloga za izdajo naloga za zamrznitev vložena pred začetkom postopka o glavni stvari, položitev varščine…)
 • zahteva za pridobitev informacij o računu
 • odločitev o vlogi za izdajo naloga za zamrznitev (roki, predpisan obrazec in vsebina naloga…)
 • priznanje, izvršljivost in izvršitev naloga za zamrznitev (vloga banke…)
 • vročitev dolžniku (pravna sredstva dolžnika – zoper nalog oz. zoper izvršitev naloga, pravna sredstva dolžnika in upnika, pravica dolžnika do zagotovitve varščine namesto zamrznitve…)
 • splošne določbe (pravno zastopanje, sodne takse, stroški bank, varstvo podatkov, jeziki…)
 • ureditev ENZBR v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (pristojnost za odločitev o predlogu – za izvršitev naloga za zamrznitev, pristojnost za pridobitev informacij o računu, preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegovega izvrševanja, pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAKONSKA PODLAGA:
 

 • Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN);
 • Uredba Sveta (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EPN);
 • Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 določa postopek za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. Uredba 655/14/EU se je v državah članicah EU (z izjemo Združenega kraljestva in Danske) začela uporabljati 18. januarja 2017.

 

 • Za umestitev ENZBR v naš pravni sistem je bilo v zadnji noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (Novelo ZIZ-L) dodano novo 25. a) poglavje z naslovom Čezmejna zamrznitev bančnih računov.

Predavateljica
Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 5. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190523 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.