Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

84. seja UO GZDBK

seja Upravnega odbora GZDBK

Kdaj: torek, 12. decembra 2023, ob 13.00

 

 

Upravni odbor GZDBK (Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine)

Upravni odbor zbornice je organ vodenja in upravljanja zbornice. Sestavlja ga predsednik zbornice in 16 članov.

Člane upravnega odbora izvoli skupščina v skladu s Pravilnikom o volitvah v organe zbornice. 

 

Upravni odbor zbornice ima naslednje pristojnosti:

• odloča o vstopu člana, če obstaja dvom o izpolnjevanju pogojev za vstop;

• obravnava in sprejema predloge gradiva in sklepov za seje skupščine;

• skupščini predlaga sprejetje programa dela in finančnega načrta;

• določa način plačevanja članarine;

• izvaja program dela, finančni načrt in druge sklepe skupščine zbornice ter o tem poroča nadzornemu odboru in skupščini;

• oblikuje stališča zbornice do zakonodaje in drugih aktualnih vprašanj;

• daje navodila za delo predsedniku zbornice in direktorju;

• imenuje in odpokliče direktorja zbornice;

• odloča o spremembi poslovnega naslova;

• odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi zbornicami ter slovenskimi in mednarodnimi organizacijami;

• daje soglasje k imenovanju predsednika Stalne arbitraže pri GZS in arbitrov, predsednika Častnega sodišča pri GZS ter tožilca in sodnikov Častnega sodišča pri GZS, če je z GZS sklenjena posebna pogodba o sodelovanju zbornice z omenjenimi inštitucijami pri GZS;

• na predlog predsednika izmed članov upravnega odbora imenuje podpredsednike upravnega odbora zbornice in jih tudi razrešuje;

• imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa zunanjih organizacij;

• določa nadomestilo za storitve zbornice pri izvajanju javnih pooblastil v soglasju z Vlado Republike Slovenije;

• sprejema različne akte zbornice.