Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2019

05. - 06. 12. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek


Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Notranje presoje so učinkovito orodje za sistematično nadzorovanje in izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja neprekinjenega poslovanja. Usposobite se za konstruktiven pristop pri izvajanju presoj, kot presojevalec in hkrati kot presojanec.

Namen:

 • Postali boste kompetenten notranji presojevalec.
 • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda boste znali prepoznavati priložnosti za vzpostavitev in izboljšanje učinkovitega sistema vodenja neprekinjenega poslovanja (SUNP) po zahtevah standarda ISO 22301:2019.
 • Razumeli boste, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega sistema vodenja.
 • Znali boste vzpostaviti tvornejše sodelovanje na notranjih in zunanjih presojah – kot presojevalec in kot presojanec.
 • Lažje boste s kompetencami, ki jih boste osvojili, konstruktivno pristopali k izvajanju notranjih presoj.
 • Ob študiji primera notranje presoje in praktični simulaciji presoje boste spoznali nekatere konkretne situacije ter možne poti reševanja težav, ki se v tem procesu lahko pojavijo.
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Zahteve standardov ISO 22301:2019
 • Izpolnjevanje zahtev ISO 22301:2019 na praktičnih primerih
 • Kako presojati analize vpliva na poslovanje (BIA), ocene tveganja in načrte okrevanja (DRP)
 • Korelacije s standardom ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študije primerov presoje in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja.

Udeležbo priporočamo:

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • izvajalcem presoj;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti in izvajanja presoj.


Način dela:

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 22301:2019.Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

Predavatelja
Peter Krkoč in Miha Ozimek

Peter Krkoč, spec. je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti. Od leta 2002 deluje kot svetovalec za področje informacijske varnosti (ISO/IEC 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301) in je vodilni presojevalec za sistem vodenja varovanja informacij, neprekinjeno poslovanje ter sistem vodenja kakovosti. V številnih slovenskih podjetjih je vpeljeval sistem vodenja varovanja informaciji, ki so se tudi uspešno certificirali. Predava na seminarjih, delavnicah in konferencah s področja informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja.

Mag. Miha Ozimek je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Od leta 2007 deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na SIQ Ljubljana in je presojal sisteme kakovosti in varovanja informacij v večini slovenskih podjetjih, EU in državah JV Evrope. Sodeluje z AKOS, Arhiv RS in IP-RS pri pripravi organizacij na izvajanje dela skladno z določili zakonodaje (ZVOP-1, ZEKOM-1, ZVDAG--A, itd.). Od leta 2008 sodeluje kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij. Izobraževanja za varovanje informacij je izvajal že za več kot 5000 slušateljev iz različnih organizacij in izobraževalnih inštitucij.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Bojan Varga, 01 47 78 108, bojan.varga@siq.si

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.