Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Optimizacija davčnega obračuna in letnega poročila za 2023 za podjetja

4. 12. 2023

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 95 € + DDV in ostali 120 € + DDV.

ePRIJAVA

Vabljeni, da nam vprašanja zaupate tudi vnaprej.

 

Osvežili bomo ključna izhodišča in pravila za učinkovito pripravo davčnega obračuna in letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za leto 2023. 

Osredotočili se bomo tudi na novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov, opozorili na predvidene spremembe ter vsebinsko pregledali in analizirali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

Udeleženci lahko aktivno sodelujte (pridobite nasvete in pojasnila od predavateljice) s svojimi vprašanji. Vprašanja nam lahko postavite še pred izobraževanjem, da jih predavateljica preuči in nanje pripravi odgovore, ki bodo čim bolj uporabni za vas.

Na primerih iz prakse bodo izpostavljene težave in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri pripravi davčnega obračuna in letnega poročila.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

 

• letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2023:

• zavezanci in roki za predložitev letnih poročil in
• vsebina letnega poročila, 

• obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2023:

• pregled obrazca po posameznih postavkah, 
• opredelitev davčne osnove, 
• prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve, 
• odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani, 
• rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja, 
• poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter in obresti), 
• davčne olajšave, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav in
• odbitek tujega davka, 
• novosti s področja davčnih obračunov, 

• obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti 2023, 

• normirani s.p. (davčni obračun, posebnosti in obvezne evidence) in

• vpliv izrednih ukrepov na računovodske izkaze in davčni obračun.

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost, 
√ osebam, ki s svojim delovanjem računovodjem pomagajo,
√ osebam, ki odločajo o končni vsebini letnega poročanja in obračunavanja in
√ vsem ostalim, ki jih vsebina izobraževanja zanima.

Predavateljica: 
Marija Tomc Muc

Predavateljica je uspešna dolgoletna direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o. z večletnimi strokovnimi izkušnjami, članica izvršilnega odbora Sekcije računovodij pri GZDBK. Je aktivni in preizkušen računovodja ter davčnik. Svoje znanje in bogate izkušnje odlično podaja tudi na številnih srečanjih in dogodkih. Izboljšuje znanje tako stanovskim kolegom kot ostalim, ki niso iz te stroke, a znanja potrebujejo za boljše razumevanje pri opravljanju svojega dela. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
30. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231204 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 18, urska.rataj@gzdbk.si