Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola kakovosti za analitske laboratorije

8. 1. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


VIDEO NAGOVOR


Verodostojnost rezultatov ter obvladovanje procesov in stroškov so ključne usmeritve za uspešno in učinkovito delovanje laboratorija. Da boste tudi v vašem laboratoriju uporabljali prave in učinkovite pristope za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja ter rezultatov, vas vabimo na 5-dnevno intenzivno usposabljanje.

Na šoli bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

 • Kako vemo in s katerimi kazalniki dokazujemo, da imamo v laboratoriju vzpostavljen učinkovit sistem vodenja kakovosti?
 • Kaj vse pove vrsta podatkov, ki jih imamo in jih spremljamo v laboratoriju? Ali znamo izkoristiti njihovo sporočilno vrednost za vodenje izboljšav?
 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini? Ali obstajajo kakšna tveganja, izhajajoča iz primerljivosti rezultatov? Kako jih prepoznamo?
 • Ali v laboratoriju ustrezno dokazujemo meroslovno sledljivost?
 • Kakšen je odnos med meroslovno sledljivostjo in merilno negotovostjo?
 • Kako prepoznamo zahteve naročnikov storitev glede kakovosti analitskih rezultatov in kaj pomeni učinkovita komunikacija z njimi?
 • Kaj boste z udeležbo na šoli pridobili?

Pridobili boste praktično znanje specialista analitskih procesov v kemijskem in fizikalnem laboratoriju za:

 • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
 • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
 • ovrednotenje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
 • sledljivost meritev,
 • uspešno vodenje korektivnih ukrepov in obvladovanje tveganj,
 • zagotavljanje uspešnega delovanja laboratorija.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE 

1. dan: Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti, (Monika Inkret), 8. januar

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi


2. dan: Ovrednotenje merilne negotovosti - kemijske veličine (Monika Inkret), 9. januar

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

3. in 4. dan: Meroslovna sledljivost, validacija preskusnih postopkov in nadzor kakovosti v laboratoriju, (Nineta Hrastelj), 17. in 18. januar

 • Predstavitev ciljev šole in načina dela – dr. Nineta Hrastelj, strokovna vodja šole
 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Medlaboratorijske primerjave
 • Zakaj so pomembni postopki validacije?
 • Razlika v validaciji nestandardnih (hišnih) metod in potrditvi standardnih metod, pristopi k validaciji
 • Rezultat validacije (validacijsko poročilo)

5. dan: Priprava projektne naloge

6. dan: Izmenjava dobrih praks in predstavitev projektnih nalog, 7. februar


Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.

Lekarniška zbornica Slovenije glede na Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/2018) dodeljuje naslednje točke:
- 10.5 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca
- 4 licenčne točke za vsakega aktivnega udeleženca.

Način dela:

 • Na šoli prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
 • Za učinkovito delo udeleženci na šoli potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.


Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.Predavateljici
Nineta Hrastelj, Monika Inkret

Nineta Hrastelj, je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije, kemometrije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih v zasebnem in javnem sektorju. Je avtorica in urednica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacij. Od leta 2011 je generalna sekretarka Evropskega kemijskega združenja (EuChemS).

Dr. Monika Inkret, je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri številnih projektih, tudi mednarodnih ter prispevala svoje znanje in izkušnje pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih. Je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih publikacij. Od leta 2010 je zaposlena v farmacevtski industriji na področju kakovosti. Najprej v Krka d.d., Novo mesto v kontroli kakovosti, kot vodja področja kromatografskih tehnik in kasneje kot namestnica vodje kontorle kakovosti, od leta 2022 naprej pa v Lanza AG, v Švici, kot vodja QA za področje Analitike Malih molekul.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Marjeta Gabrovšek, 01 56 09 712, marjeta.gabrovsek@siq.si

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.