Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola kakovosti - Skrbnik sistema vodenja kakovosti

11. in 12. 3. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


V hitro spreminjajočem se svetu avtomobilske industrije, kjer tehnološki napredek določa tempo, se pojavljajo novi trendi, ki narekujejo potrebo po vpeljavi in obvladovanju naprednih sistemov. Med izstopajočimi se standardi v tem kontekstu sta nedvomno TISAX® in ISO 45001, ki predstavljata ključna mejnika na področju informacijske varnosti in varnosti ter zdravja pri delu.

TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) predstavlja skupni mehanizem, ki ga v avtomobilski industriji vse bolj uporabljajo za ocenjevanje in zagotavljanje visoke ravni informacijske in kibernetske varnosti. Sistem omogoča dobaviteljem, da izpolnjujejo zahteve glede varovanja občutljivih podatkov ter povečujejo zaupanje svojih partnerjev in odjemalcev. Shema TISAX® je podprta s strani VDA. Če imate partnerja znotraj obsega VDA, boste skoraj gotovo morali vzpostaviti sistem po shemi TISAX®.

Namen tečaja je usposobiti presojevalce za učinkovito izvajanje notranjih presoj upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0. Ta v večih kontrolah, na primer 1.5.2 in 5.2.6, določa, da mora organizacija izvajati presoje sistemov in storitev na podlagi upoštevanja vseh informacijskih tveganj. Presoje mora izvajati usposobljeno in neodvisno osebje, pri tem uporabljati primerna orodja in o ugotovitvah poročati vodstvu.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA

 • Standardi in načela sistemov upravljanja varovanja informacij
 • Struktura, vsebina in zahteve TISAX® VDA ISA 6.0 – kratek pregled
 • Razlike in povezave med ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 in TISAX® VDA ISA 6.0.
 • Struktura, vsebina in zahteve TISAX® VDA ISA 6.0: ravni zrelosti, ravni zahtev, zahteve za informacijsko varnost, zaščito prototipov in varovanje podatkov
 • Notranja presoja kot orodje preverjanja skladnosti sistema: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Cilji, uspešnost in učinkovitost notranje presoje
 • Kompetence notranjih presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja


Način dela: 

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Pri delu bomo uporabljali TISAX® VDA ISA 6.0, ki ga udeleženci prejmejo pred začetkom tečaja.

Udeležbo priporočamo:

 • predstavnikom vodstva za sisteme vodenja,
 • odgovornim osebam za sistem vodenja upravljanja informacij v avtomobilski industriji,
 • informatikom, odgovornim za informacijsko varnost v avtomobilski industriji,
 • vsem, ki bi radi pridobili znanje s področja presojanja s poudarkom na zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0.

Predavatelj
Janez Bauer

mag. Janez Bauer, MBA, ima dolgoletne in bogate izkušnje na področjih managementa, informatike, kakovosti in ekonomike poslovanja v zdravstveni, laboratorijski, obrambni, izobraževalni in proizvodni dejavnosti. Vpeljal in integriral je več sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO/IEC 17025. ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001 in GMP. V zadnjem obdobju se je ukvarjal tudi z validacijo računalniških sistemov v skladu z zahtevami GAMP5, sistemi upravljanja dokumentov in ocenjevanjem tveganj. Svoje izkušnje prenaša tudi na mlade generacije študentov informatike in ekonomije. Je presojevalec sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in upravljanja varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001 pri SIQ.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.