Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

18. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Program

12.30 prijava udeležencev 
13.00 začetek 
13.30 zaključek

Samo za člane GZDBK.

 

 

Kdaj: četrtek, 11. aprila 2024, ob 13.00
Kje: v dvorani Hotela Šport na Otočcu

Namen in cilj dogodka:
Zopet je čas, da pogledamo opravljeno delo v minulem letu ter določimo izhodišča za nadaljnje delovanje.

Vljudno vabljeni!

Dnevni red:

 

  1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2023 z mnenjem nadzornega odbora
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2024
  4. Določitev višine članarine
  5. Sprejem spremembe Statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  6. Sprejem sprememb Pravilnika o volitvah v organe Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  7. Pobude članov

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 3. 4. 2024 prijavili svojo udeležbo na naslov GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na e-naslov info@gzdbk.si. Do tega datuma sprejemamo morebitne dopolnitve dnevnega reda oziroma predlogov sklepov.

Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 25 € plačane članarine.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku zbornice tam, kjer bo seja, ter s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino in dodatne informacije so članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo na naslovu: GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na spletni strani www.gzdbk.si. Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine bodo predloge sklepov prejeli po pošti.

Vnovično zasedanje skupščine

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom pol ure pozneje, to je ob 13.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, če bo navzočih vsaj deset članov.

Prijave:

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 3. 4. 2024 prijavili svojo udeležbo.

Dodatna pojasnila: 

Polona Lindič, 07 33 22 182, polona.lindic@gzdbk.si