Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Postopki javnega naročanja za začetnike

19. 3. 2024

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.45 odmor
12.15 nadaljevanje
13.45 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 216 € + DDV
Ostali: 280 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 140  + DDV in ostali 182 € + DDV.


ePRIJAVAIzobraževanje o javnem naročanju omogoča udeležencem pridobitev razumevanja in praktičnih veščin za učinkovito ter zakonito izvajanje postopkov naročanja v skladu z zakonodajo. Cilj je povečati učinkovitost, preglednost in pravičnost porabe javnih sredstev ter izboljšati kakovost in trajnost javno naročenih izdelkov, storitev in gradenj.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina

1. Splošno o javnem naročanju: načela javnega naročanja, mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, evidenčna javna naročila, določitev ocenjene vrednosti.
2. Postopki javnega naročanja: odprti postopek, postopek naročila male vrednosti, okvirni sporazum.
3. Izvedba javnega naročila: predhodna analiza trga, dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnična specifikacija, pogoji in merila, ESPD obrazec, sklopi, preprečevanje nasprotja interesov in protikorupcijska klavzula, spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila.


Ključni cilji izobraževanja so:

  • Razumevanje zakonodajnega okvira: Pridobiti znanje o zakonih in predpisih, ki urejajo javno naročanje na nacionalni in evropski ravni, ter o načelih transparentnosti, nediskriminacije in enakega obravnavanja.
  • Postopki javnega naročanja: Spoznati in razumeti različne postopke javnega naročanja, s poudarkom na odprtem postopku in postopku naročila male vrednosti.
  • Priprava dokumentacije: Razviti sposobnost priprave razpisne dokumentacije, vključno z razpisnimi pogoji, tehničnimi specifikacijami in pogodbenimi določili, ki so jasni, nedvoumni in usmerjeni v pridobitev najboljše vrednosti za javna sredstva.
  • Ocenjevanje ponudb: Pridobiti znanje, kako objektivno ocenjevati ponudbe na podlagi predhodno določenih meril za izbor, vključno z upravljanjem s tveganji in prepoznavanjem morebitnih znakov goljufij ali korupcije.
  • Upravljanje pogodb: Osvojiti veščine za učinkovito upravljanje pogodb v fazi izvajanja, vključno s spremljanjem izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, upravljanjem sprememb in reševanjem morebitnih sporov.
  • Etika in integriteta: Spoznati pomen etičnih vidikov in potrebo po integriteti vseh vpletenih strani v procesu javnega naročanja ter kako preprečevati konflikte interesov in zagotavljati pošteno konkurenco.

 

Izobraževanje je namenjeno:

  • je vsem, ki so vpleteni v procese javnega naročanja kot naročniki in 
  • ponudnikom, ki želijo s svojimi ponudbami konkurirati v postopkih javnega naročanja.

Predavateljica: 
Larisa Istenič

Mag. Larisa Istenič, univ. dipl. prav., predavateljica z večletnimi izkušnjami s področja javnih naročil, ki svoje znanje dopolnjuje s pridobljenim certifikatom za strokovnjakinjo za javna naročila. Kot pravnica se odlikuje v razumevanju kompleksnosti zakonodaje javnih naročil, kjer združuje teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami. Svoje znanje in izkušnje zlahka prenaša na druge, bodisi skozi usmerjeno predavanje, delavnice ali svetovanje. Na predavanjih kompleksne teme podaja jasno, strukturirano in interaktivno, kar olajša razumevanje in aplikacijo naučenega v praksi. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, pogostitev med odmorom, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 4. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240419 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si