Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Poslovni uspeh zagotavljajo zavzeti zaposleni

SEKCIJA ZA RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI JE NA OTOČCU KONEC OKTOBRA PRIPRAVILA ČETRTI STROKOVNI DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI Z NASLOVOM ZAVZETOST ZAPOSLENIH. PRVI DEL DNEVA SMO NAMENILI USTVARJANJU POGOJEV ZA ZAVZETOST ZAPOSLENIH TER SOODVISNOSTI Z ABSENTIZMOM. SLEDILA JE SVEČANA PODELITEV PRIZNANJA ZA VZOREN PRIMER RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI, KI JE BILO TOKRAT DODELJENO PODJETJU INFOTEHNA SKUPINA.

Uspeh št. 14

Zavzetost zaposlenih manjša absentizem

Rdeča nit dneva je bilo razmišljanje o zavzetosti zaposlenih ter medsebojni povezavi med zavzetostjo in absentizmom. Predavatelji iz podjetja O. K. Consulting so podali teoretična in praktična izhodišča o zavzetosti zaposleni. Nikolaj Mejaš je pojasnil strateški pristop za dvig zavzetosti zaposlenih, Alenka Pegan je govorila o izgorelosti in deloholizmu, Mihaela Burina pa je predstavila projekt FeedMeBack, v okviru katerega razvijajo vprašalnik za merjenje zavzetosti. Skupaj so izpostavili vse bolj pomembno in nepogrešljivo sestavino vsakega uspešnega poslovanja – zavzete zaposlene. Vendar kako prepoznati zavzete zaposlene in prepoznati spodbujevalne ter zaviralne dejavnike? Obstajajo različni pristopi in možnosti merjenja zavzetosti. Treba se je zavedati, zakaj je zavzetost zaposlenih tako pomembna. Kaj žanjejo podjetja, ki zavzetost zaposlenih gojijo in jo nenehno negujejo? Predstavnik Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto Marjan Šmalc je predstavil stanje in kazalnike absentizma v naši regiji ter pojasnil soodvisnost med zavzetostjo zaposlenih in absentizmom. Analizo stanja smo izvedli v sklopu projekta POZA. Naše ugotovitve kažejo, da je veliko prostora za izboljšave pri ravnanju z zaposlenimi predvsem v psihosocialnih tveganjih, kot so: medsebojni odnosi v podjetju, klima v podjetju, gojenje pripadnosti podjetju, skrbno ravnanje s svojimi zaposlenimi in njihovimi družinskimi člani, ustvarjanje in udejanjanje vrednot podjetja, delovna kultura, kakovostno pravočasno, dostojno in transparentno interno komuniciranje idr. Posebno pozornost pa je treba nameniti tudi ozaveščanju zaposlenih glede skrbi za lastno zdravje.

Najboljši ambasadorji podjetja

V delovnem okolju, ki postaja vedno bolj raznoliko in se hitro spreminja, so za organizacijo ključni zavzeti zaposleni. Ti so se pripravljeni najbolj dejavno boriti za poslovne nadpovprečne rezultate, svoje cilje iščejo znotraj ciljev organizacije in vedo, kaj je smisel njihovega dela ter zakaj delajo. Zavzeti zaposleni verjamejo v organizacijo, v njene izdelke in/ali storitve, o organizaciji govorijo pozitivno in z entuziazmom, rečemo jim tudi, da so ambasadorji blagovne znamke delodajalca. Zadovoljni zaposleni so pomembni, zadovoljstvo je nujen pogoj, ni pa zadosten. Organizacije se borijo za preživetje in uspeh na trgu, zato potrebujejo zadovoljne, zavzete ter delovno učinkovite zaposlene, ki jim morajo nenehno izkazovati pravo mero podpore s svojim odnosom do njih.

Da zaposlene bolje spoznamo in gradimo okolje, v katerem bomo dali prednost dejavnikom, ki spodbujajo zavzetost, je najbolje redno izvajati kakovostne raziskave med zaposlenimi. Ko imamo rezultate, lažje upravljamo z zavzetostjo ter izboljšujemo delovno okolje, jo spodbujamo, delujemo usmerjeno, oblikujemo primerne vrednote in cilje zaposlenih. Ob raziskavah preverjamo tudi soodvistnost z vrednotami in s cilji organizacije ter pripravljenost in sposobnost zaposlenih, da pomagajo organizaciji uspeti.

Sandra Ravbar, Akripol, d. d.

»Zaposlenim je treba pokazati in dokazati, da podjetje brez njih obstaja samo na papirju in da so za življenje podjetja nujno potrebni. Moramo jih videti, spoštovati, upoštevati njihove ideje in mnenja ter z njimi komunicirati ter jih, kadar se izkažejo, tudi primerno nagraditi. Predvsem vodstvo podjetja je s svojim zavzetim delovanjem največji in najpomembnejši vzor ostalim notranjim deležnikom. Prav je, da Sekcija za ravnanje s človeškimi viri spodbuja menedžment k pozitivnemu ravnanju z zaposlenimi.«

Matej Jevšček, TPV, d. d.

»Iz TPV se redno udeležujemo Dneva sekcije za ravnanje s človeškimi viri, na katerem vedno srečujemo zanimive teme, izvemo nekaj novega in vzpostavimo nova znanstva. Letošnji dan je bil zaradi aktualnosti vsebine in visoke strokovnosti predavateljev še posebej zanimiv. Zadovoljstvo zaposlenih je pomembna za zavzetost zaposlenih in vpliva na učinkovitost in uspešnost doseganja ciljev, tako osebnih, kot tudi ciljev podjetja. V TPV še nismo širše in sistematično pristopili k dvigovanju zavzetosti zaposlenih, vendar nas današnji prispevki usmerjajo v to smer in prav gotovo bomo lahko pridobljene informacije konkretno uporabili za izboljšanje posameznih pristopov do zaposlenih.« 

Janja Strugar Dukovčič, Repromat, d. o. o.

»V svojem podjetju zaposlene spodbujam, da smo pri delu vedno bolj uspešni in da skupaj, kar se da dobro, uresničimo zastavljene načrte. Za uspeh našega podjetja je potrebna velika predanost delu, ki temelji na zaupanju in povezanosti. Vsi delovni procesi v podjetju so soodvisni in morajo biti zelo dobro načrtovani. V svoje zaposlene imam veliko zaupanje in jih z veseljem pohvalim. Dam jim vedeti, da imajo varnost zaposlitve in da svoje znanje lahko pri svojem delu zelo dobro uporabijo. Od njih pričakujem kakovostno delo, timsko sodelovanje, hitro odzivnost in predanost delu.«

 

PRIZNANJE VZORNEMU RAVNANJU Z ZAPOSLENIMI

Letošnje priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2010 smo dodeli podjetju Infotehna Skupina za projekt Krepitev pripadnosti zaposlenih skozi prizmo usklajevanja kariere z zasebnim življenjem. Predlagani projekt so člani ocenjevalne komisije soglasno ocenili kot vzoren, saj dokazuje, da je lahko področje človeških virov kakovostno razvito tudi v majhnih podjetjih.

V Infotehni so oblikovali nabor ukrepov za pozitivno vplivanje na počutje in pripadnost zaposlenih, boljše medsebojne odnose ter možnost večjega izobraževanja, boljše varovanje zdravja ter večje razumevanje potreb družinskega življenja. Certifikat Družini prijazno podjetje pa dokazuje, da so pri teh ukrepih učinkoviti že daljše obdobje. Izvedene aktivnosti in ukrepi se kažejo tudi v večji prilagodljivosti delovnega časa, večji pripadnosti zaposlenih in krepitvi blagovne znamke Infotehna.

»V Infotehni se prejetega priznanja zelo veselimo. Zadovoljstvo naših strank in posledično uspeh podjetja nista pogojena samo z zavzetostjo, ampak tudi pripadnostjo in dobrim počutjem mojih sodelavk ter sodelavcev. Z našimi nenehnimi ukrepi želimo pozitivno vplivati na vse našteto. Človeški kapital je tisti najtrdnejši temelj dolgoročne rasti, zato se ga trudimo trajno krepiti,« je povedal direktor podjetja Elvis Paćelat.

Nazaj