Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti

Kompetenčni center kemijske industrije

V marčevski številki Uspeha smo pisali o tem, da smo bili uspešni na razpisu za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Kot nosilni partner projekta smo skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 23 drugimi partnerji vzpostavili Kompetenčni center za razvoj kadrov v kemijski industriji.

Uspeh št. 14

PODPIS PARTNERSKEGA SPORAZUMA

Začetni meseci so minili v znamenju postavljanja organizacijske strukture projekta in vzpostavljanja pogodbenih razmerij. Sredi maja je bila podpisana tristranska pogodba o sofinanciranju projekta KoCKE med ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) in GZDBK. Prvega junija smo slovesno podpisali partnerski sporazum. V začetku julija je bila imenovana Skupina za nadzor kakovosti – Programski svet projekta, ki je zadolžena za vsebinsko usmerjanje in nadzor nad vsebinsko kakovostjo izvajanja projekta.

MODEL KOMPETENC

Takoj po odobritvi projekta se je začela tudi izdelava modela kompetenc, ki so ga v sodelovanju s parterji projekta pripravili zunanji izvajalci. V začetku aprila smo v Novem mestu izvedli prvo delavnico, katere cilj je bil določiti kompetence idealnega delavca za vsakega od osem izbranih panožnih profilov. Cilj majske delavnice je bil, da vodje panožnih profilov ocenijo dejansko stanje kompetenc v primerjavi z idealnimi kompetencami za posamezen panožni profil, opredeljenimi na prvi delavnici. Z nadaljnjimi koraki in analizami dobljenih rezultatov je bil konec junija narejen osnutek modela kompetenc, ki smo ga kasneje še dograjevali v delu specifičnih kemijskih kompetenc. Konec avgusta je Sklad potrdil posredovani model kompetenc s priporočilom, da se model še dodatno okrepi in določi ključne vsebine oz. področja usposabljanj s področja tehnično-specifičnih kompetenc. Model kompetenc, ki je sicer živ dokument, ki ga je treba stalno nadgrajevati, bomo tako postopoma še dopolnjevali na posameznih kemijskih področjih.

NAČRT USPOSABLJANJ

V avgustu so na ZKI začeli z izdelavo podrobnih učnih načrtov oziroma programov usposabljanj. V sodelovanju z Visoko šolo za tehnologijo polimerov in partnerji, ki so proizvajalci in predelovalci plastičnih mas, smo avgusta izvedli prvo srečanje, na katerem smo natančneje definirali njihove potrebe po usposabljanjih. Rezultat srečanja je bil seznam vsebin na temo polimerov, ki je zanimiv tudi za ostale partnerje. V oktobru smo tako imeli že prva tri izobraževanja s področja polimerov. Odzivi udeležencev so bili dobri, kar je potrdilo, da delamo v pravi smeri. Več o projektu lahko preberete na www.gzdbk.si

Nazaj