Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno branje

Kako je po novem zavarovan direktor lastne družbe?

Številni podjetniki, ki so zaposleni v svojem podjetju, največkrat kot direktorji in 100-odstotni lastniki, ter opravljajo vse mogoče funkcije, ki jih zahteva njihova dejavnost (od komercialista, finančnika, načrtovalca …), so zaposleni po pogodbi o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Mesečno prejmejo osebni dohodek, zavezanec za plačilo prispevkov pa je njihovo podjetje. Družbe so obračunane osebne dohodke in od njih obračunane prispevke ter ostale dohodke, obračunane na osnovi zakona o delovnih razmerjih, izkazale med davčno priznanimi odhodki družbe.

Uspeh št. 14

Z uveljavitvijo Zakona o trgu dela (ZUTD), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2011, pa se spreminja status lastnikov v enoosebnih družbah in zavodih. Za poslovodno osebo, ki je hkrati tudi edina lastnica družbe (d. o. o.)[1], konec leta 2011 poteče prehodno obdobje za uskladitev plačevanja prispevkov za socialno varnost z zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), kar pomeni, da od 1. 1. 2012 postane zavezanec za plačilo prispevkov fizična oseba (direktor, ki je hkrati 100-odstotni lastnik ), in ne več njegovo podjetje.

Zakon o delovnih razmerjih v 72. členu določa, da poslovodna oseba lahko sklene pogodbo o zaposlitvi in sklene delovno razmerje. V 4. členu zakon opredeli delovno razmerje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano, opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Prav zaradi neizpolnjenega pogoja podrejenosti delavca in delodajalca je Vrhovno sodišče v sodbi št. VIIIIps 167/2008 z dne 19. 10. 2009 zavzelo stališče, da družbeniki enoosebnih družb (100-odstotni lastniki) za opravljanje poslovodne funkcije ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi, in torej ne zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ampak kot samozaposleni na zavarovalni osnovi 040.

V prehodnem obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 se poslovodji (100-odst. lastniku) še vedno obračunajo osebni dohodek in ostali prejemki iz naslova pogodbe o zaposlitvi v skladu z delovnim razmerjem (regres, jubilejna nagrada, odpravnina, potni stroški, malica, prevoz na delo …) .

S 1. 1. 2012 pa je treba poslovodno osebo odjaviti iz družbe iz osnove 040, nato se poslovodna oseba kot fizična oseba prijavi kot samozaposlena oseba. Družba in poslovodna oseba morata skleniti pogodbo o poslovodenju, ki je pa nikakor ne pišite tipsko[2]

Poslovodja, tj. družbenik kot fizična oseba, obračunava in oddaja obrazec OPSVL 1/0[3] prek e- davkov , za kar si mora predhodno pridobiti pooblastilo (Sigen-co ali Halcom). Obrazec mora oddati do 15. v mesecu za prejšnji mesec ter plačati prispevke od zavarovalne osnove do 15. v mesecu za prejšnji mesec[4]. Od zavarovalne osnove se obračunajo in plačajo prispevki v skupni višini 38,2 %[5] za obvezno zdravstveno, pokojninsko-invalidsko ter ostale socialne prispevke.

Višina zavarovalne osnove, od katere se plačujejo prispevki, se določi na osnovi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine za mesec po mesecu, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine vročena. Eno izmed vprašanj, ki se pojavlja, je, ali bo do vročitve dohodnine za leto 2011 možno plačevati prispevke od predpisane najnižje pokojninske osnove, ki je za mesec julij 2011 znašala 852,40 evra.

Za neto izplačilo plače[6] pa družba na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju, v kateri sta opredeljena sistem in višina nagrajevanja poslovodje, nakaže lastniku družbe. Ob vsakokratnem izplačilu nagrade mora podjetje prek e-davkov oddati REK obrazec. Denarna sredstva podjetje nakaže na osebni račun poslovodje-družbenika ter od zneska obračuna dohodnino v skladu z dohodninsko lestvico.[7]

 

Glede na to, da DURS v informativnem izračunu ne bo samodejno zajel čez leto pripravljenih podatkov iz obrazca OPSVL, ki jih je družbenik kot fizična oseba plačeval, bo zato moral družbenik kot fizična oseba dati ugovor na informativni izračun, s čimer si bo za znesek plačanih prispevkov znižal davčno osnovo za obračun dohodnine.

 

Vprašanj in dilem glede nove ureditve je vedno več.

Predvsem je nerazumljivo dejstvo, da tako kot pri sklenjeni pogodbi med delavcem in podjetjem ni podrejenosti, tako ne najdemo podrejenosti pri sklenjeni pogodbi med poslovodno osebo in družbo, saj v obeh primerih podpiše pogodbo isti človek.

Kako bo prispevke plačevala fizična oseba, če d. o. o. ne more prosto razpolagati z denarnimi sredstvi, kot to lahko počne s. p., in če družba nima sredstev za izplačilo nagrade?

Kdaj in v katerih primerih bodo izplačila nagrad in plačani prispevki v družbi tudi davčno priznani stroški družbe?

Ali bo lastnik družbe lahko šel po kredit na banko in pod kakšnimi pogoji?

Ali bo družba morala obračunavati boniteto, če bo za lastnika oddajala in obračunavala OPSVL obrazce?

Kako je z neizplačanimi pravicami iz naslova jubilejnih nagrad po pogodbi o zaposlitvi do 31. 12. 2011?

 

Da bi se lastniki enoosebnih družb izognili vsem nerešenim vprašanjem, je tudi nekaj možnih rešitev glede zaposlitve lastnikov enoosebnih družb. Do izteka prehodnega obdobja 31. 12. 2011 ni več prav veliko časa, zato povprašajte svoje računovodje glede možnih rešitev.[1] Poslovodja pri d. o. o.: v sodnem registru običajno uporabljeni izrazi: direktor, zakoniti zastopnik, poslovodja.

Družbenik d. o. o.: lastnik d. o. o., ki je vpisan v sodni register.

[2] Odvisno od vsebine pogodbe se pogodba lahko razume kot podjemna pogodba ali kot mandatna pogodba iz obligacijskega zakonika.

[3] Obrazec je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 126/08).

[4] Način obračuna je podoben kot pri s. p.

[5] Obračun najnižjih prispevkov: 852,40 evrov x 38,2 % = 325,62 evra/mesec.

[6] Višina, določena v poslovodni pogodbi.

[7]Npr.: Višina mesečno določene nagrade v poslovodni pogodbi je 1000 evrov na mesec. Akontacija dohodnine od 1000 evrov znaša 129,29 evra. Na osebni račun se lastniku nakaže 870,71 evra.

Nazaj