Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno branje - Boštjan Pucelj, univ. dipl. inž. geod., GURS

Pomen evidenc o nepremičninah za podjetje

Vsaka gospodarska družba ali podjetje za svoje delovanje potrebuje prostore, ki ji omogočajo opravljanje dejavnosti. Bodisi da gre za proizvodne, poslovne, storitvene ali upravne prostore. S časom smo sprejeli vrsto zakonskih in podzakonskih predpisov, ki lastnikom ali uporabnikom nepremičnin nalagajo določene obveznosti.

Uspeh št. 16

Čeprav na prvi pogled zgleda, da gre pri tem samo za fiskalno politiko države, temu nikakor ni tako. V praksi se je izkazalo, da imajo ravno uspešna podjetja zgledno urejene nepremičninske formalnosti, med katere sodi tudi urejenost nepremičnin v geodetskih evidencah in zemljiški knjigi. Za nadaljevanje poslovanja jim to omogoča uspešno širitev dejavnosti in razvoj, uspešno prijavljanje na razpise in morda tudi pridobivanje določenih nepovratnih sredstev.  

Nepremičnina se v geodetski zakonodaji pojmuje kot zemljišče s pripadajočimi sestavinami. Te sestavine so stavbe ali deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb. Zakoni predpisujejo vrsto nepremičninskih evidenc, ki pa so med seboj povezane. Njihov namen je, da imamo pregledno stanje našega prostora tako za upravno delovanje države in lokalne skupnosti, statistično oz. razvojno naravnanost, načrtovanje prostora, varnost pred naravnimi nesrečami, enakopravno obdavčenje vseh subjektov in pravno varnost premoženja. Prednost teh evidenc lahko izkoristijo tudi podjetja oz. lastniki, saj lahko uporabljajo podatke obstoječih evidenc, jih dopolnijo z dodatnimi svojimi podatki ter jih hkrati posodabljajo. Tako ne potrebujejo ustvarjati lastnih evidenc, ampak imajo že pripravljeno primerno osnovo, ki ji dodajajo specifične podatke. To bi lahko bilo uporabno zlasti za velike korporacije, podjetja, ki imajo veliko poslovalnic, ali gospodarske družbe, ki imajo razpršena skladišča in industrijske obrate. 

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je krovna organizacija v sestavi ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje nepremičninskih evidenc, med katere sodijo tudi zemljiški kataster, kataster stavb, registra nepremičnin, register prostorskih enot, kataster gospodarske javne infrastrukture in druge. Vse upravne zadeve vpisa sprememb v okolju (novogradnje, dozidave, delitve, združevanja) prek predpisanih elaboratov izvajajo geodetska podjetja. Določene zadeve vam lahko uredijo tudi projektantska podjetja ali lastniki. 

V javnosti še vedno prevladuje mnenje, da so najpomembnejše nepremičnine parcela in njene urejene meje. Če na hitro preračunamo, koliko odštejemo za nakup parcele, in to primerjamo z vsemi gradbenimi in vzdrževalnimi deli, ki ste jih vložili v stavbo na tej parceli, boste hitro prišli do zaključka, da je stavba običajno vredna veliko več kot parcela. 

Vpis nepremičnine v geodetske evidence je tudi prvi korak pri vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo. S tem pridobimo pravno varnost nad lastnino. Postopki pri pridobivanju bančnih posojil, urejanju najemnih pogodb ter služnosti so bistveno varnejši, lažji in hitrejši. Zlasti je to pomembno pri večetažnih stavbah, kjer je v eni stavbi več delov stavb, ki jih samostojno uporabljajo samo določeni lastniki. Za nove stavbe investitor po končni gradnji poskrbi za vpis stavb in delov stavb v evidence. Problemi se pojavljajo zlasti pri starejših večetažnih stavbah, ko so pravice, obveznosti in bremenitve lastnikov vpisane samo na parcelo. Vsaka prodaja deležev na taki 'neurejeni' stavbi (v upravni terminologiji se to navaja kot nekatastrsko vpisana stavba) je zelo zapletena in je tudi ni mogoče vpisati v zemljiško knjigo. Lastnik s tem nima težav vse do takrat, ko se odloči, da bo del stavbe prodal. Zadeve ni moč urediti čez noč, zato je treba te stvari urediti veliko prej. 

Za zavarovanje lastninskih pravic je nujno, da novi ali stari lastnik spremembo lastništva predloži zemljiški knjigi. Prav tako mora sporočiti vsako spremembo imena podjetja ter druge spremenjene podatke (naslov, matično številko). Samo tako bo v prihodnosti pravilno vabljen pri zadevah, ki se tičejo njegove nepremičnine, in seznanjen s pravicami, ki mu s tem pripadajo.

Nazaj