Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Uspeh št. 16

Tomaž Kordiš

26. RAZŠIRJENA SEJA UPRAVNEGA ODBORA

Uvodoma je bila podana informacija o dopolnitvi Državnega prostorskega načrta (DPN) prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi. V času javne seznanitve je GZDBK v imenu svojih članov podala pisne pripombe na gradivo za javno seznanitev z DPN in ga posredovala na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Na razširjeno sejo Upravnega odbora so bili povabljeni predstavniki Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) v različnih regijskih in državnih ustanovah, predsedniki sekcij, ki delujejo pod okriljem GZDBK, ter predsednik Komisije za podelitev priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri ter predsednik Komisije za podelitev inovacijskih priznanj. Predstavniki GZDBK v različnih ustanovah so podali poročila o svojem delovanju v naslednjih institucijah: Regionalni razvojni svet, Upravni odbor Fakultete za informacijske študije, Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring, Upravni odbor Fakultete za organizacijske študije, Svet zavoda Šolski center Novo mesto, Strateški svet Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole, Svet Nahtigalovih priznanj, Svet ZZZS, OE Novo mesto, Svet agencije Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zunanji oddelek v Novem mestu, in Gospodarska zbornica Slovenije.

__________________________________________

Katarina Žunič

VOLITVE V IZVRŠILNE ODBORE SEKCIJ

Z letošnjim letom se izteka prvi štiriletni mandat članov izvršilnih odborov petih sekcij GZDBK. Do sedaj so bili izvedeni trije zbori sekcij, na katerih so bili izvoljeni novi izvršilni odbori. Sekcijo za kakovost in inovativnost bo naslednja štiri leta vodil Roman Žunič iz podjetja Secop kompresorji, d. o. o. Na zboru Sekcije za človeške vire so člani vnovič potrdili dosedanjo predsednico Marto Strmec iz podjetja Trimo, d. d. Vodenje Sekcije računovodskih servisov pa je prevzela Vesna Gregorič iz podjetja Finline, Vesna Gregorič, s. p., ki je ob imenovanju povedala: »Naša sekcija je edinstvena v smislu povezovanja stanovskih kolegov v panogi. Natančneje, v njej smo skupno nit interesov našli ekonomisti, revizorji in finančni delavci, zaposleni pretežno v računovodskih servisih. Naši prednostni nalogi sta aktivno delo v sekciji ter povezovanje med člani. Rezultati bodo prepoznavni takrat, ko bomo uresničili tri osnovne cilje: nenehno izobraževanje, povezovanje in kakovost dela. Vsi trije pomembni in med seboj tesno povezani cilji so pot k odličnosti, h kateri stremimo.« 

Člane novoizvoljenih izvršilnih odborov si lahko ogledate na spletni strani www.gzdbk.si v zavihku sekcije. Zbori članov Sekcije za informatiko in Sekcije za okolje in energijo bodo jeseni.

__________________________________________

Katarina Žunič

SEKCIJA SENIORJEV

Sekcija seniorjev, ki deluje pri GZDBK, predstavlja pomembno priložnost za graditev medgeneracijskih odnosov s poudarkom na prenosu znanja in izkušenj ter za vključevanje upokojenih menedžerjev in strokovnjakov v projekte zbornice. Sekcija pripravlja vrsto izobraževalnih in družabnih dogodkov, med katerimi je bil tudi nedavni obisk podjetja Revoz, d. d., maja letos. Člane sekcije sta na obisku v Revozu sprejela predsednik uprave Aleš Bratož in član uprave Franci Bratkovič. Po predstavitvi podjetja, ki jo je pripravil predsednik uprave, so si udeleženci ogledali tudi proizvodnjo.

__________________________________________ 

Nina Šab

Srečanje diplomatov s podjetji Dolenjske in Bele krajine

»Sledili bomo interesom slovenskega gospodarstva in priložnostim, ki jih ponujajo tuji trgi,« je prisotnim pojasnil minister za zunanje zadeve Karel Erjavec.

Direktor Direktorata za gospodarsko diplomacijo Stanislav Raščan je označil iskanje konkretnih poslovnih priložnosti za slovensko gospodarstvo kot prednostno nalogo gospodarske diplomacije. V sodelovanju z diplomatsko konzularno mrežo slovenskim podjetjem direktorat pomaga pri vstopanju ter širitvi poslovanja na tujih trgih, posreduje informacije za konkretne poslovne priložnosti, organizira gospodarske delegacije, pomaga pri reševanju težav na tujih trgih in drugo.

Po predstavitvenem delu srečanja, ki je potekal na Otočcu 17. 4. 2012 v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, MO Novo mesto in GZDBK, so se predstavnikom podjetij posvetili diplomati iz tujih držav. Individualna svetovanja so omogočila zaupno obravnavo pomembnih tem za gospodarstvenike.

Nazaj