Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovanje - Polona Lindič

Leto 2011 v znamenju večje gospodarske aktivnosti in ugodnejših poslovnih rezultatov kot leto prej

Člani Upravnega odbora GZDBK so se na 27. seji seznanili s podatki AJPESa o poslovanju gospodarskih družb v letu 2011. V letu, ko so, podobno kot v preteklih letih, družbe z območja Dolenjske in Bele krajine v povprečju poslovale bistveno bolje kot ostale družbe v državi.

Uspeh št. 17

Poslovanje gospodarskih družb v 2011 v povprečju uspešnejše kot v 2010

 Obseg industrijske proizvodnje se je v letu 2011 povečal za 2,7 %.  Izvoz in uvoz sta bila v primerjavi z letom 2010 večja za 12 %, pri čemer je pokritost uvoza z izvozom znašala 92,4 %. Povprečna temeljna obrestna mera se je v letu 2011 povečala, od 1,92 % v letu 2010 na 2,03 %. Za 1,8 % so se povečale tudi cene življenjskih potrebščin, cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih pa za 3,8 %.

Kljub slabšim poslovnim rezultatom v letu 2011 kot v letu 2010, poslovanje regije bistveno boljše od državnega povprečja

Od 1958 družb, ki imajo sedež na območju Dolenjske in Bele krajine, je podatke iz letnih poročil za leto 2011 predložilo 1900 oziroma 97 % družb, kar je 70 več kot leto prej. Od teh največ družb, 1749 ali 92 % vseh, sodi v skupino mikro družb (Tabela 2). Velika podjetja, ki jih je v regiji 24, podobno kot v preteklosti, še vedno krojijo zbirne rezultate vseh družb v regiji.

Število zaposlenih v dolenjsko-belokranjskih družbah se je v letu 2011 ponovno znižalo. Medtem ko je bilo v družbah, ki so imele sedež v regiji, v letih 2002 do 2009 med 25 in 27 tisoč zaposlenih, so te lani zaposlovale 23 022 delavcev, kar je za 2,9 % manj kot leto prej. Povprečna mesečna bruto plača  zaposlenega v regiji je bila nominalno za 3 % višja kot leta 2010, znašala je 1578 evrov, in je presegala državno povprečje za 11 %.

Obravnavane družbe so v letu 2011 ustvarile za 2 % manj prihodkov kot v letu 2010, skupaj 4,5 milijard evrov. Struktura prihodkov se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenila, saj so družbe večino, 99 % celotnih prihodkov, ustvarile z rednim poslovanjem.

Največ, in sicer 63 % vseh prihodkov ali 2.824 milijonov evrov, je bilo ustvarjenih s prodajo na tujem trgu. K temu so največ, 90 %, prispevale velike družbe, srednje, male in mikro družbe pa skupaj preostalih 10 %. Na ravni državi je bil delež prihodkov, doseženih na tujih trgih 31,8 %, kar je bistveno nižje kot na ravni regije, ki je izrazito izvozno usmerjena. Družbe izvoznice z območja Dolenjske in Bele krajine so v slovenski kolač skupnih prihodkov od prodaje na tujih trgih prispevale 11 % tovrstnih prihodkov. Medtem ko so bili ustvarjeni čisti prihodki od prodaje na tujem trgu za 4,4 % nižji kot v letu 2010, so družbe v regiji v letu 2011 povečale čiste prihodke od prodaje na domačem trgu za 5 %. 

Družbe so v letu 2011 obračunale za 4.274 milijonov evrov, kar je za 1 % manj kot leto prej.

Skupni odhodki so bili na enaki ravni kot leto prej in so znašali 4,3 milijard evrov. Med odhodki so bili najobsežnejši poslovni odhodki, najpomembnejši so stroški blaga, materiala in storitev, ki so obsegali 78 % vseh odhodkov in so se glede na leto 2010 znižali za 1 %. Druga večja postavka so stroški dela, ki  so se v letu 2011 povečali za 2 %. Med stroški dela so najpomembnejši stroški za plače, za katere so družbe namenile 3 % več kot v letu 2010 oz. 10 % vseh odhodkov.

Neto rezultat

Čisti dobiček za leto 2011 je izkazalo 1228 družb obravnavanega območja, kar je 65 % vseh, ki so predložile podatke. Ta je bil za 9 % nižji kot v letu 2010 in je znašal 222,9 milijonov evrov. Po drugi strani je skoraj tretjina družb izkazala čisto izgubo, ki je presegala izkazano čisto izgubo za leto 2010 za kar 63 %. Polovico izkazane čiste izgube so izkazale velike družbe, ki so izgubo v primerjavi z letom 2010 podvojile. Pretežni del (84 %) čiste izgube odpade na družbe s sedežem v občinah Novo mesto, Črnomelj in Trebnje. Na tem mestu naj omenimo, da je Okrožno sodišče v Novem mestu izdalo 25 oklicev (4 več kot leta 2010) o začetku stečaja nad pravnimi osebami, med katerimi je za regijo še posebej pomemben stečaj družbe Novoles, d. d., v kateri je bilo konec leta 2010 več kot 450 zaposlenih.

Ustvarjeni čisti dobiček družb Dolenjske in Bele krajine je bil v letu 2011 za 167 milijonov evrov večji od izkazane čiste izgube, kar pomeni, da so te v letu 2011 ustvarile toliko neto čistega dobička. Ta se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšal za 20 % oziroma za 42,9 milijonov evrov. Relativno se je najbolj zmanjšal neto čisti dobiček srednjih, nominalno pa velikih družb, katerih delež v skupnem neto čistem dobičku družb regije znaša 92 %. Medtem ko so družbe s sedežem na Dolenjskem izkazale za 25 milijonov evrov neto čistega dobička manj kot v letu 2010, so belokranjske družbe izkazale 14 milijonov evrov neto čiste izgube.

 

 DRUŽBE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE V LETU 2011

 3,3 % SLOVENSKIH DRUŽB USTVARI

36,5 % NETO ČISTEGA DOBIČKA

11,3 % SLOVENSKEGA IZVOZA

6,3 % NETO DODANE VREDNOSTI

 

 

 

Nazaj