Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja članov

Splošno družbeno stanje se vedno zrcali v stanju zdravja populacije. Kako omejiti dejavnike tveganja za zdravje, kako živeti in delati, da bi ohranili zdravje, ki je kompleksen pojem, saj zajema telo in duha.

Uspeh št. 18

Judita Ledič, vodja službe za vodenje razvoja zaposlenih, Revoz, d. d.

Skrb za zdravje zaposlenih razumemo večplastno, saj posega na različna področja, od organizacije dela in vodenja, motivacije, izobraževanja, komunikacije … do pogojev dela. V ta namen imamo v Revozu razvita številna orodja in sisteme: odbore za vodenje razvoja zaposlenih, letne osebne razgovore, sistem priznavanja kot obliko nedenarnega nagrajevanja (»zaposleni srce podjetja«), sistem koristnih predlogov …

Največkrat pa skrb za zdravje povezujemo s pogoji dela, kamor sodita varstvo pri delu in ergonomija. Tako varstvo pri delu kot ergonomija sta v Revozu že vrsto let del politike podjetja. Doseganje zastavljenih ciljev na teh področjih redno spremljamo na ravni podjetja in v Skupini Renault. Glede doseganja teh ciljev je Revoz med najboljšimi v Skupini.

Na koncu bi še enkrat poudarila, da skrb za zdravje ne pomeni samo skrbi za telo, ampak tudi za dušo. Podjetje skrbi za ta bolj subtilni del z izgradnjo ustrezne klime zadovoljstva in kulture zaupanja, solidarnosti, odprtosti in predanosti, kar v Revozu poskušamo z izgradnjo kulture, ki jo imenujemo Renault way. Na tem področju imamo še veliko izzivov.

Rafael Kapš, SB Novo mesto

Najboljši pregled nad gibanjem bolezenskih stanj imajo splošni zdravniki; k nam pa so napoteni bolniki, ki imajo že resne zdravstvene težave. Toda koliko bolnikov obravnavamo, ni odvisno le od zdravstvenega stanja v družbi, ampak od tega, koliko denarja nam nameni zdravstvena zavarovalnica. Sicer vsako leto to kvoto presežemo za od 6 do 8 odstotkov, kar pomeni, da delamo v lastno škodo. Neoliberalistični model vrednot, ki ga je povzela tudi Slovenija, prinaša veliko napetosti. Tekmovalnost, socialne stiske itd. povzročajo stres, ta pa višji krvni pritisk, posledično pa bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen itd. Na stres se moški pogosto odzovejo s poseganjem po alkoholu, ženske pa po tabletah. In prav posledice uživanje alkohola so na Dolenjskem na prvem mestu med vzroki smrtnosti (tu smo na nečastnem prvem mestu na svetu), na drugem mestu pa so bolezni srca in ožilja. Zdravstveni sistem in ljudje bi se morali prilagoditi novim danostim. Podjetja in posamezniki predvsem s preventivo, sistem pa z bolj življenjskim odzivom oz. prilagoditvijo na današnje potrebe.

Metka Wachter, sekcija seniorjev pri GZDBK

Zase lahko rečem, da imam zdrav odnos do zdravja. Zdravo življenje pa je tudi vodilo Krke, v kateri sem bila zaposlena celo svojo delovno dobo. Skrbim za preventivo, pri kateri so velikega pomena pravilna prehrana, gibanje, ustrezna porazdelitev dela in oddiha pa tudi pozitivno razmišljanje, saj je zdravje širok pojem, ki ni vezan samo na telo. Cenim staro modrost, da je treba delati, ko si zdrav, in počivati, ko si bolan; bolezni ne smemo podcenjevati oz. se je dobro začeti zdraviti, takoj ko se izrazijo prvi simptomi.

Človek je telesno in duševno bitje, zato je dobro pogledati vase. V sebi najdemo odgovore, saj se naše telo odziva in nam sporoča, kaj je dobro za nas in kaj ne. Dragoceni so pozitivna naravnanost, optimizem in zavezanost k dobremu; po mojem mnenju pa je izjemnega pomena tudi naraven pristop. Vsak človek je unikatno in kompleksno bitje, ki naj do konca zdrži na svoji poti. Da bi ostali zvesti sebi, kar je tudi pogoj za celovito zdravje, pa je potrebno veliko modrosti in poguma.

Sandra Ravbar, Akripol Trebnje

V našem podjetju smo tik pred ustanovitvijo tima za promocijo zdravja, ki ga narekuje nova zakonodaja s področja varovanja zdravja. Tim bo skrbel za osveščanje zaposlenih glede pravilne uporabe delovnih sredstev in tudi opozarjal na nepravilnosti pri delovnih procesih, ki vplivajo na verjetnost nastanka bolezenskega stanja oziroma poškodbe. V vseh sektorjih, tako proizvodnih kakor v režijskem delu, se trudimo vzpostaviti človeku prijaznejše okolje in pogoje za delo.

To področje je bilo v preteklosti malce zanemarjeno, zato so bili potrebni novi pristopi sodelovanja zaposlenih, vključno z investicijskimi vlaganji. Specifika naše proizvodnje, še zlasti na področju dela s kemikalijami, zahteva skrben odnos vseh zaposlenih do varovanja zdravja in upoštevanje preventivnih ukrepov. Nove, velikokrat stresne razmere zahtevajo veliko prilagajanja pa tudi veliko več skrbi za lastno zdravje. Zato pozdravljam obvezno uvedbo promocije zdravja v podjetja in v kratkem času pričakujem pozitivne rezultate varnega obnašanja na delovnih mestih. 

Nazaj