Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno branje - Borut Škerlj

Izvršnica v rokah upnika, dolžnika in banke

Izvršnica krepi finančno disciplino. Je prostovoljno, s strani dolžnika izdano zavarovanje plačila, ki varuje upnika in plačilo ob zapadlosti dolga. Dolžnik mora biti pozoren na denarni tok ob zapadlosti dolga in na to, da ne plača dvakrat – enkrat on in drugič iz izvršnice.

Uspeh št. 18

V preteklosti je med dolžnikom in upnikom za plačilo dolga ob zapadlosti zadoščala zadolžnica. V 21. stoletju pa smo na dano besedo pozabili, poštenost v pravnem prometu se prepoznava kot naivnost, spoštovanje pogodb pa kot nekaj z drugega planeta. Zato se je moral vmešati zakonodajalec in z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih naredil to, kar bi morali narediti pogodbeniki sami. Za zagotovitev plačila je uzakonil – izvršnico.

Kaj je izvršnica?

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, da se v skladu z zakonom brez vsakega pogoja zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Izdati jo smeta le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko ob dospelosti zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev pri banki.

Izvršnica je izvršilni naslov

Izvršnica je izvršilni naslov za denarno obveznost dolžnika in se šteje, da vsebuje potrdilo o izvršljivosti. Izvršnica vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovi banki. Pomeni nepreklicno soglasje dolžnika vsem bankam, da v breme njegovih denarnih sredstev izplačajo dolg.

Sestavitev izvršnice

Izvršnica mora vsebovati sledeče sestavine, sicer je brez pravnega učinka:

1. navedbo, da gre za izvršnico,

2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in upnika in njun sedež ali poslovni naslov,

4. v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,

5. dan dospelosti obveznosti,

6. kraj in datum izdaje,

7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti,

8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika.

Sestavlja se po obrazcu. Nujna je overitev podpisov.

Kaj pomeni izvršnica za upnika?

Upnik z izvršnico prejme zavarovanje, v treh letih po dospelosti pa jo lahko uporabi in realizira zavarovanje. Upnik lahko z njo poseže po vseh dolžnikovih računih v Sloveniji, kot izvršilno sredstvo pa tudi na premoženje v tujini. Na podlagi vrnjene izvršnice zaradi neunovčitve lahko upnik začne sodni postopek izvršbe.

Na kaj mora pri izvršnici paziti dolžnik?

Dolžnik lahko izda izvršnico kot plačilno sredstvo ali za zavarovanje dolga. Dolžnik mora plačati dolg ob zapadlosti, sicer bo upnik realiziral zavarovanje. Dolžnik mora načrtovati denarni tok in zagotoviti sredstva ob zapadlosti dolga. Izvršnica ni prenosljiva. Banka, pri kateri je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije iz izvršnice, obvesti dolžnika, onemogoči dolžniku razpolaganje z denarnimi sredstvi, dokler upnikova zahteva ni izvršena.

Banka ne preverja ali je morda prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica in ali je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe izpolnjena. Zato mora biti dolžnik izjemno previden in konservativen pri izdaji izvršnice. V praksi se svetuje sklenitev pogodbe, s katero se dogovorijo podrobnosti izročitve in vrnitve izvršnice. Pri plačilih mimo izvršnice mora dolžnik zahtevati vračilo izvršnice, da ne bo plačal dvakrat, enkrat on in drugič prisilno prek izvršnice.

Realizacija in unovčenje izvršnice

Upnik zahteva izvršitev plačilne transakcije iz izvršnice tako, da predloži izvršnico v plačilo dolžnikovi banki in navede račun, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo. Upnik lahko zahteva izvršitev tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica.

Banka upnikove zahteve ne izvrši in vrne izvršnico upniku, če obveznost iz izvršnice še ni dospela, če upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo, če je izvršnica nepopolna, ali je od dospelosti obveznosti iz izvršnice preteklo več kot tri leta.

Banka poravna obveznost iz izvršnice najprej iz denarnih sredstev na računu dolžnika, prek katerega dolžnik opravlja plačilne storitve, nato z drugih dolžnikovih računov, depozitov ali varčevanj ter iz računov pri drugih bankah.

Vrnitev izvršnice

Ko banka v celoti izvrši upnikovo zahtevo, o tem obvesti druge banke in vrne izvršnico dolžniku. Če je z izvršitvijo zahteve plačan le del obveznosti iz izvršnice, zaznamuje banka delno plačilo na izvršnici in vrne izvršnico upniku. Banka vrne izvršnico upniku, če zahteve, dane na podlagi izvršnice, ni mogla izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo ali če to zahteva upnik.

 

Nazaj