Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V središču - Tanja Urdih Lazar

Vlaganje v zdravje delavcev – vlaganje v produktivnost

Samo zdravi in motivirani delavci so lahko dolgoročno kos izzivom, s katerimi se kot družba v celoti soočamo v razmerah hitrih sprememb na vseh področjih dela in življenja. Tega se vse bolj zavedajo tudi delodajalci, ki vlagajo v zdravje svojih zaposlenih. Promocija zdravja pri delu je z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu tudi zakonska obveza, kar je poleg pričakovanih koristi še dodatna spodbuda za ukrepanje.

Uspeh št. 18

Cena bolezni

Ocenjuje se, da se zaradi ekonomskih posledic nevarnega in nezdravega delovnega okolja izgublja od 3 do 5 odstotkov bruto družbenega proizvoda (De Greef, Van den Broek, 2004). Samo v Sloveniji na leto izgubimo več kot 10 milijonov delovnih dni zaradi bolniških odsotnosti, kar pomeni, da zaradi bolezni ali poškodb na dan izostane z dela skoraj 40 000 ljudi. Stroški teh odsotnosti znašajo okoli 400 milijonov evrov (Vučković, 2010). Od tega več kot polovico plačajo podjetja, preostali del krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za nadomestila plač med bolniškim staležem, daljšim od 30 delovnih dni.

Velik strošek za družbo, podjetja ter zdravstveni in pokojninski sistem predstavlja tudi invalidnost, ki je prav tako pogosto posledica bolezni, okvar ali poškodb, ki bi jih lahko preprečili, če bi pravočasno ukrepali. Organizacije izgubljajo še zaradi slabe učinkovitosti in produktivnosti delavcev s slabim zdravjem, njihovega nadomeščanja, zaposlovanja in uvajanja novih delavcev pa tudi na račun slabšega ugleda v javnosti.

Promocija zdravja pri delu

Številne raziskave kažejo, da je mogoče večino bolezni, ki najbolj onesposabljajo današnjo delovno silo, preprečevati in obvladovati s primernimi ukrepi. Gre predvsem za vlaganje v znanje in veščine o zdravem delovnem in življenjskem slogu ter za spremembe v delovnem okolju, ki koristijo zdravju. Enega od učinkovitejših načinov, kako takšne ukrepe načrtovati, razvijati in izvajati, predstavlja promocija zdravja pri delu, tj. celostna skrb za zdravje zaposlenih.

Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je celovit pristop k zdravju, ki s pomočjo usklajenih socialnih in političnih dejavnosti ustvarja trdne temelje za izboljšanje in ohranjanje zdravja posameznikov in skupnosti (Koelen, Van den Ban 2004; Berridge, 2004). Vizija promocije zdravja pri delu so zdravi ljudje v zdravih organizacijah/podjetjih/družbah (European Network for Workplace Health Promotion).

Koristi organizacij od promocije zdravja pri delu

Osrednji cilj promocije zdravja je boljše zdravje ljudi in s tem večja kakovost življenja in dela, zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da se zaradi dobrih programov promocije zdravja manjšajo stroški za zdravstveno in socialno varstvo. Obvladovanje stroškov, povezanih z boleznijo, zdravljenjem, bolniškimi odsotnostmi, invalidnostjo, s poklicnimi boleznimi in prezgodnjo umrljivostjo, predstavlja pomemben argument za uvajanje programov promocije zdravja.

Raziskovalci so ugotovili, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja zmanjša odsotnost z dela za 12 do 36 odstotkov. Izračunali so tudi razmerje med vložki v programe promocije zdravja pri delu in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela, ki naj bi segalo od 1 proti 2,5 do 1 proti 10,1. Hkrati raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje ljudi, mogoče prihraniti od 2,50 do 10,00 evrov (Aldana, 2001).

Za uspeh promocije zdravja je najpomembneje, da dejavno sodelujeta obe najpomembnejši strani – delodajalci in delavci. V podjetju se nič ne more zgoditi brez privolitve in podpore vodstva, ki se zaveda pomena zdravih in motiviranih delavcev. Izkušnje kažejo, da najboljše učinke programov promocije zdravja dosegajo tam, kjer so zdravju zaposlenih namenili posebno mesto tudi v osrednji strategiji in ciljih podjetja. Raziskave pa so na drugi strani pokazale tudi, da so programi promocije zdravja uspešni le, če jih sooblikujejo in izvajajo tisti, ki so jim v prvi vrsti namenjeni – to so zaposleni.

Čili za delo

Program Čili za delo predstavlja enega najbolj celostnih programov na področju promocije zdravja pri delu ter si prizadeva dolgoročno vplivati na delavce in delodajalce, da bi razvijali zdrav delovni in življenjski slog in uvajali v delovno okolje zdravju koristne spremembe. Program obsega izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, v okviru katerega morajo kandidati pripraviti tudi seminarsko nalogo z načrtom konkretnega projekta promocije zdravja. Svetovalci nato lahko v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, skupaj z njo na podlagi analize zdravja izluščijo največje probleme v zvezi z zdravjem, pripravijo podroben načrt dela in ga začnejo izvajati. 

Zaključek

Skrb za zdravje zaposlenih glede na številne dokaze ni le odraz dobre volje delodajalcev, je tudi nujen sestavni del učinkovitega in k produktivnosti usmerjenega poslovanja organizacije. Negativne številke, ki jih izkazujejo podatki o slabem zdravju aktivne populacije, je mogoče s primernimi ukrepi promocije zdravja obrniti v pozitivno smer.

Programi promocije zdravja pri delu pa se lahko izvajajo samo tam, kjer se menedžment zaveda pomena skrbi za zdravje zaposlenih in te aktivnosti tudi dejavno podpira. 

Nazaj