Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Katarina Žunič

7. skupščina GZDBK

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je največje gospodarsko združenje v regiji. Člani so najuglednejše gospodarske družbe, kar zagotavlja reprezentativnost v okolju. Na sedmi skupščini se je tako zbral vrh regijskega gospodarstva. Prisotnih je bilo 29 564 glasov od 45 206, kar predstavlja 65,4 odstotka vseh glasov. Člani so na skupščini sprejeli letno poročilo za leto 2012 z mnenjem nadzornega odbora in program dela ter finančni načrt za leto 2013. Izvolili so nove člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora ter predsednika zbornice, ki se jim je iztekel štiriletni mandat.

Uspeh št. 19

Zbrane je najprej nagovoril predsednik zbornice Jože Colarič, ki je podal oceno stanja v Sloveniji in predstavil delo Upravnega odbora (UO) v minulem letu. »Tudi v letu 2012 smo se soočali z nadaljevanjem zaostrenih gospodarskih razmer. Gibanje kratkoročnih kazalnikov v Sloveniji ob koncu leta kaže na nadaljnje krčenje gospodarske aktivnosti v zadnjem četrtletju 2012. Zniževanje obsega kreditov domačim nebančnim sektorjem se je ob koncu leta 2012 še okrepilo, neto odplačevanje tujih obveznosti domačih bank pa nadaljevalo. Razmere na trgu dela so se ob koncu leta 2012 še zaostrile. Novembrsko gibanje plač so zaznamovala izredna izplačila, ki pa so bila najnižja v zadnjih osmih letih. Cene življenjskih potrebščin so se lani v Sloveniji zvišale bolj kot v evrskem območju.«

Upravni odbor zbornice je imel lani pet rednih in tri korespondenčne seje. Na rednih sejah je bilo veliko pozornosti namenjene cestni infrastrukturi, in sicer 3. razvojni osi – južni del. V času javne seznanitve je UO v imenu zbornice podal pisne pripombe/predloge na gradivo za javno seznanitev z Državnim prostorskim načrtom. Pri tem so upoštevali predloge članov. Dejavna vloga upravnega odbora skozi vse leto je vsekakor vplivala na sprejem Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline s pripadajočimi ureditvami v skupni dolžini približno 35 km.

UO je obravnaval tudi razmere oskrbe z električno energijo na Dolenjskem in v Beli krajini. Rezultati kažejo, da je zanesljivost obratovanja slaba ter ne zadostuje kriterijem in standardom obratovanja sodobnih prenosnih napajalnih omrežij. Dolenjska in Bela krajina nujno rabita sodobno zasnovo in koncept razvoja omrežja, ki bo zagotovil ustrezno rezervno napajanje po 110 kV vodih. Predstavniki Elektra Ljubljane so predstavili investicije, ki bodo v naslednjih letih omogočile predvideno, želeno in dokončno kakovostno stanje oskrbe z električno energijo.

Zbornica spremlja razvoj visokošolskega prostora v regiji in ustanovitev Univerze Novo mesto (UNM). Prepoznane so težave zagotavljanja ustreznih prostorov fakultetam za kakovostno izvajanje študijskih programov. Z vsakim letom je študentov na lokalnih fakultetah več, kar pomeni, da fakultete postajajo iz leta v leto bolj prepoznavne in se čedalje bolj trdno umeščajo ob bok ostalim fakultetam v Sloveniji. Glede na podatke je na fakultetah, članicah konzorcija UNM, vpisanih okoli 600 študentov.

Predstavniki AJPES so na junijski seji UO seznanili s poslovanjem gospodarskih družb na Dolenjskem in v Beli krajini za leto 2011. V povprečju so družbe z območja Dolenjske in Bele krajine podobno kot v minulih letih tudi v letu 2011 poslovale bistveno bolje kot družbe v državi – izračunane vrednosti kazalnikov gospodarnosti, produktivnosti in donosnosti so za družbe v regiji precej višje kot za družbe v državi.

Upravni odbor dejavno spremlja in sodeluje pri projektu Reorganizacija Gospodarske zbornice Slovenije. GZDBK si prizadeva za vzpostavitev novega modela zbornice, ki ohranja samostojne regijske zbornice.

Upravni odbor je na svojih sejah potrdil elektorja za volitve v državni svet in imenoval kandidata predstavnikov delodajalcev za člana državnega sveta na volitvah 2012, člana v Regionalni razvojni svet Jugovzhodne Slovenije, člana Sveta partnerjev Zavoda RS za zaposlovanje, člana komisije za ocenjevanje inovativnosti in uredniški odbor časopisa Uspeh. UO je predlagal člana zbornice za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012 in predlagal dva predstavnika delodajalcev za imenovanje v Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto.

Predsednik je na koncu še povedal, da zdajšnji UO zaključuje svoj štiriletni mandat: »GZDBK je bila ustanovljena 23. 4. 2007. Takrat je bilo veliko zanosa, ki ga ohranjamo tudi danes. Takrat smo bili prva samostojna regionalna zbornica. Verjamem, da bodo imeli novi upravni odbor in zaposleni na zbornici tudi v prihodnje podporo svojih članov.«

V nadaljevanju je direktor GZDBK Tomaž Kordiš podal poslovno in finančno poročilo delovanja zbornice v letu 2012. Skupno je bilo v minulem letu 332 članov zbornice. Člani zbornice so v letu 2011 zaposlovali 72 odstotkov vseh zaposlenih v regijskem gospodarstvu, ustvarili prek 81 odstotkov vseh prihodkov, 82 odstotkov dodane vrednosti in 86 odstotkov čistega dobička.  

Na izobraževalnem področju je zbornica sledila potrebam in zahtevam članov. Uresničili so več kot 60 izobraževanj s področij vodenja, računovodstva, kakovosti, komunikacije, prodaje, kadrov ipd. Od teh jih je bilo prek 65 % za člane brezplačnih. Dodatno so izvedli več kot 55 dogodkov za člane, kot so posveti, zbori sekcij in druga strokovna srečanja. Večji dogodki minulega leta vključujejo še skupščino zbornice, dogodke: Prvi vrh kemijske industrije, Srečanje s tujimi veleposlaniki in ekonomskimi svetovalci, Usposabljanje za pridobitev certifikata za notranjega presojevalca ISO 27001, Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost Evropskega združenja za certificiranje in kvalifikacije, Podelitev nagrad za inovacije zbornice in Podelitev priznanja Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini. Poleg tega je zbornica kot soorganizatorica dogodkov sodelovala s fakultetami in društvi. Na pobudo Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) sodeluje v strokovnem svetu SZKO. V okviru medijsko-raziskovalnega projekta in nacionalnega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2011 pa je sodelovala pri ocenjevanju najboljših zaposlovalcev.

Vseh 6 sekcij je svoje delo v letu 2012 nadaljevalo skladno s svojimi programi dela. Vse sekcije razen sekcije seniorjev so imele v letu 2012 volilno leto in so na zborih članov izvolili predsednike in člane izvršnih odborov sekcij za naslednja 4 leta ter potrdili program dela za obdobje do naslednjega zbora članov. V okviru sekcij je bilo izvedenih več odmevnejših dogodkov, med njimi 15. dan sekcije za kakovost in inovativnost, 5. dan sekcije za ravnanje s človeškimi viri, 5. posvet sekcije za informatiko, 4. dan sekcije za okolje in energijo, 3. in 4. dan sekcije računovodskih servisov. V okviru 5. dneva sekcije za ravnanje s človeškimi viri je bilo podeljeno priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri. Sekcija seniorjev pa uspešno sodeluje pri nacionalnem in mednarodnem projektu Mestne občine Novo mesto Starosti prijazna občina, ki ga vodi Inštitut Antona Trstenjaka.

V lanskem letu je zbornica izdala štiri številke glasila Uspeh, katerega osrednje teme so bile odgovornost okolja do gospodarstva, družbena odgovornost, kaj prinaša vstop Hrvaške v EU in vlaganje v zdravje delavcev – vlaganje v produktivnost.

V svojem poročilu je direktor predstavil tudi potek projektov, v katere je vključena GZDBK. Kot vodilni partner projekta Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE) je pospešeno izvajala usposabljanja iz različnih procesov in področij dela. Z usmerjenim in intenzivnim spodbujanjem je do 31. 12. 2012 skupaj s partnerji v projektu izvedla 312 usposabljanj, v katera so se zaposleni vključili kar 2814-krat, pri čemer je usposabljanje trajalo v povprečju kar 10 pedagoških ur. Od junija 2011 do novembra 2012 je zbornica vodila in uspešno zaključila projekt POZA (preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma). Osnovni namen zbornice pri projektu POZA je bil, da za delodajalce, ki ne premorejo lastnega oddelka ali zaposlenega, ki bi se izključno ali pretežno ukvarjal z obvladovanjem absentizma, izdelamo praktično časovno in ekonomsko uporaben model za sistematično obvladovanje bolniške odsotnosti svojih zaposlenih. Model je objavljen v novem priročniku dobrih praks zbornice (Zbirka Znanja 02) z naslovom Absentizem – preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje.

Zbornica sodeluje v projektu Farmacevtsko gospodarsko razvojno središče (Farma GRS), ki je ustanovljeno v partnerstvu podjetij iz farmacevtske in farmacevtsko-procesne dejavnosti. Partnerstvo zagotavlja nove farmacevtske izdelke, nove tehnološke izdelke za farmacevtsko proizvodnjo, nove tehnologije in procese ter prispeva k energetsko, okoljsko in poslovno bolj učinkoviti farmacevtski proizvodnji. GZDBK sodeluje tudi v projektu IN.Medica (razvojni center za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja). Razvojni center IN.Medica je načrtovan kot inkubator, v katerem se porajajo, razvijajo, zorijo, preizkušajo in oblikujejo inovativne in v globalnem pomenu napredne rešitve, namenjene zdravljenju in dobrobiti bolnikov, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju.

Od jeseni 2012 skupaj s partnerji (Terme Krka in Turistično društvo Otočec) GZDBK sodeluje v projektu Pustolovski park Otočec. Park bo še ena od številnih in uspešnih športno-rekreacijskih možnosti Term Krka, in sicer tako za domače kot za tuje goste in druge obiskovalce idiličnega Otočca.

V lanskem letu je bil že petič izveden razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Prijavilo se je 11 podjetij, ki je predlagalo 13 inovativnih predlogov. Komisija je ocenila, da si 6 predlogov zasluži zlato priznanje, 5 srebrno priznanje in 2 bronasto priznanje. Med prejemniki najvišjih nagrad za inovacije v državi je bilo tudi 5 članov GZDBK s 4 inovacijami, ki so prejeli 2 zlati in 2 srebrni priznanji.

Zbornica je nadaljevala z izdajanjem potrdil o izvoru blaga in zvezkov A.T.A, skupno so izdali 193 potrdil o poreklu blaga in 84 zvezkov A.T.A. za začasni izvoz blaga. Za potrebe predstavitve regije oz. posameznih delov regije je izdelala in predstavila več analiz o poslovanju regijskega gospodarstva. Opravljenih je bilo več kot 60 obiskov članov zbornice.

Na spletni strani www.gzdbk.si je od lani uveden nov zavihek Razpisi, prek katerega lahko člani spremljajo objave aktualnih razpisov; uvedena so tudi 3 nova komunikacijska orodja – Facebook, LinkedIn in Twitter.

Zbornica je lani vnovič poslovala uspešno in povečala prihodke. Zabeležila je presežek prihodkov nad odhodki. Prejeta sredstva iz naslova članarin, izdajanja javnih listin in izobraževanj so upadli, ta izpad pa so nadomestili s prihodki od projektov.

Tudi v prihodnje bo GZDBK veliko pozornosti namenil odprtosti delovanja, povezovanju in sodelovanju z drugimi ustanovami, zbornicami in združenji v širši regiji. V sklopu zastopanja stališč se bo zbornica zavzemala za čimprejšnji začetek izgradnje 3. razvojne osi, za izboljšanje zanesljivosti elektroenergetske oskrbe, za razvoj visokošolskega prostora in ustanovitev Univerze Novo mesto ter za administrativno in davčno razbremenitev gospodarstva. Sekcije bodo nadaljevale s svojim delom, vsaka bo organizirala izobraževanja, vsaj en posvet. V primeru izkazanega interesa bodo Upravnemu odboru predlagali ustanovitev novih sekcij. Na področju izobraževanj pripravljajo podoben obseg dogodkov; vsaj tretjina jih bo za člane brezplačna, nekatera med njimi pa bodo namenjena izključno članom zbornice. Da bi spodbudili inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini, povečali konkurenčnost gospodarstva regije in omogočili predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, pa GZDBK tudi letos nadaljuje z razpisom za najboljšo inovacijo, ki je že objavljen na spletni strani.

Prisotni so soglasno sprejeli lansko letno poročilo in letošnji program dela ter finančni načrt. Soglasno so sprejeli predlog višine članarine. Ta bo tudi v letu 2013 ostala nespremenjena. Direktor Tomaž Kordiš je predlog višine članarine utemeljil z dejstvom, da se tudi naša regija spopada s težkimi gospodarskimi razmerami, zato ta ostaja enaka kot prejšnja leta.

ČLANI ZBORNICE SO NA SKUPŠČINI POTRDILI PREDLOG VIŠINE ČLANARIN ZA LETO 2013, KI VNOVIČ OSTAJAJO ENAKE KOT PREJŠNJA LETA:

mikro člani (do vključno 10 zaposlenih)                                           25 € na mesec

majhni člani (od 11 do vključno 50 zaposlenih)                               50 € na mesec

srednji člani (od 51 do vključno 150 zaposlenih)                             100 € na mesec

večji člani (od 151 do vključno 250 zaposlenih)                               200 € na mesec

veliki člani (od 251 do vključno 450 zaposlenih)                             250 € na mesec

zelo veliki člani (od 451 do vključno 1000 zaposlenih)                   500 € na mesec

največji člani (1001 in več zaposlenih)                                              2000 € na mesec

 

Igor Kržan, Ursa Slovenija, d. o. o.

S predsednikom GZDBK Jožetom Colaričem, ki je dal pobudo za regionalno zbornico, smo povezani že od vsega začetka. Naše podjetje je takoj pristopilo k tej ideji in postalo član. To ima poseben pomen iz več vidikov. Predvsem je pomombno, da se združujemo, da pokažemo svojo moč. Kot vidimo, lahko to pripelje do boljših rezultatov, saj kazalniki kažejo, da smo kot regija nad povprečjem Slovenije. Menim, da brez takih združenj ne moreš doseči najboljših možnih rezultatov, niti ne moreš sprejemati najboljših možnih odločitev. Skupne odločitve imajo vedno več teže in so bolj pomembne. Vesel sem, da se pod okriljem Jožeta Colariča pelje to idejo naprej. Zato sem se tudi odzval povabilu, da postanem član upravnega odbora GZDBK, v katerem se bom trudil za uspešno delovanje zbornice. 

Slavko Malešič, JP Komunala Črnomelj, d. o. o.

Ob preoblikovanju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so nas veliko obiskovali predstavniki različnih združenj in nas vabili k članstvu. Naše podjetje je vključeno v Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in zdelo se nam je pomembno, da smo dejavni tudi v regiji. Odločili smo se, da podpremo regionalno zbornico, zato smo se leta 2007 včlanili v GZDBK. Ocenjujem, da je bila to prava odločitev kljub pomislekom nekaterih, ker naša dejavnost ni proizvodna. Vendar pa izvajamo storitve, ki nas neizogibno povezuje z industrijo, in s tem je možnosti za sodelovanje veliko. Lansko leto smo se pridružili še Sekciji za okolje in energijo v okviru GZDBK, kar je za nas zelo koristno in poučno. Poleg tega se udeležujemo izobraževanj, ki jih pripravlja zbornica. Pozdravljamo napore zbornice, da članom omogoča čim več brezplačnih izobraževanj.

Januš Dular, PTZ, d. o. o.

Mi smo že dolga leta člani zbornice, bili smo člani tudi prejšnje, območne. Sodelujemo zaradi izmenjave informacij in podpore, ki jo nudi zbornica. Potrjujemo izvozne dokumente, ker smo izvozno podjetje. Članstvo v regionalni zbornici se nam zdi edino logično, ker so člani naši partnerji in je pomembno, da smo v to zgodbo vključeni tudi mi. Ukvarjamo se z inženiringom in naše sodelavce, ki so strokovnjaki za posamezna področja, pošiljamo na izobraževanja z drugih področij. Zato so izobraževanja, ki jih pripravlja zbornica, za nas pomembna.

Boris Šepetavc, Birpos, d. o. o.

Za nas ima članstvo v regionalni zbornici največjo vredost zaradi povezovanja in stikov z ostalimi člani. Zbornični dogodki nam dajejo možnost srečevanja naših partnerjev, srečevanje in mreženje pa je za našo dejavnost ključno. Poleg tega ima zbornica dobre izobraževalne programe, ki se jih udeležujemo. 

Nazaj