Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice - Tomaž Kordiš

Sprejet Državni prostorski načrt za 3. razvojno os, južni del, Novo mesto–Maline

VLADA JE NA 42. REDNI SEJI KONEC DECEMBRA IZDALA UREDBO O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA NA AVTOCESTI A2 LJUBLJANA–OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE.

Uspeh št. 19

V sporočilu za javnost so poudarili, da prostorske ureditve, ki so obravnavane v tem državnem prostorskem načrtu, izpolnjujejo določila Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), saj omogočajo povezave Novega mesta z Belo krajino in prek nje z Republiko Hrvaško. Načrtovane ureditve bodo zagotovile racionalen in učinkovitejši prostorski razvoj Novega mesta, dolenjskih in belokranjskih občinskih središč ter manjših naselij, s tem pa omogočile tudi skladen regionalni razvoj. Predmet tega državnega prostorskega načrta so prostorske ureditve, povezane z gradnjo 3. razvojne osi – južni del: odsek 1, ki obsega državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline s pripadajočimi ureditvami v skupni dolžini približno 35 km. Načrtovana ureditev poteka po območju občin Novo mesto, Semič in Metlika.

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS 102/2012 21. 12. 2012. V nadaljevanju povzemam ključne podatke o trasi. Trasa hitre ceste se na severu začne na območju zdajšnjega avtocestnega priključka Novo mesto vzhod na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje. Nato prečka reko Krko in potok Šajser, v nadaljevanju pa poteka med naseljema Žabja vas in Velika Cikava, kjer je predviden priključek Cikava. V nadaljevanju gre po zahodni strani poslovno-industrijske cone Cikava do priključka Osredek ter nato skozi gozd Gotenski boršt in po dolini potoka Težka voda. Na območju Pogancev je predviden razcep in prek njega navezava na glavno cesto. Od Pogancev naprej se trasa hitre ceste usmeri proti jugu in poteka po zahodni strani naselja Dolnja Težka Voda in vzhodno od Koroške vasi, nato pa se nadaljuje vzporedno z obstoječo glavno cesto. Jugovzhodno od Vinje vasi trasa poteka v pokritem vkopu do priključka Gorjanci in se naveže na glavno cesto ter se v nadaljevanju usmeri v predor dolžine 2300 m pod vrhom Gorjancev. Iz predora pride trasa hitre ceste vzhodno od vasi Maline, kjer spet poteka v pokritem vkopu, naprej proti jugu pa sta predvidena priključek Maline in ureditev povezovalne ceste od Malin do križišča z glavno cesto južno od naselja Jugorje v neposredni bližini obstoječega priključka regionalne ceste.

Trasa zahodne obvoznice poteka po zahodni in južni strani Novega mesta od obstoječega avtocestnega priključka Novo mesto zahod, od koder se nadaljuje zahodno od Dolenjih Kamenc in Potočne vasi, v Bučni vasi prečka dolino Bršljinskega potoka, železniško progo Ljubljana–Novo mesto in regionalno cesto Trebnje–Novo mesto ter se zahodno od tovarne Adria priključi trasi visokonapetostnega daljnovoda, ob kateri poteka do reke Krke. Vzhodno od pokopališča Srebrniče prečka regionalno cesto Soteska–Straža–Novo mesto–Žabja vas ter poteka proti Šmihelu in Regrči vasi. V bližini Regrških košenic prečka visokonapetostni daljnovod in železniško progo Novo mesto–Metlika. Trasa zahodne obvoznice se konča z viaduktom čez dolino potoka Petelinec in se v Pogancih priključi na traso hitre ceste.

Trasa Šentjoške ceste povezuje priključek Osredek in obstoječo glavno cesto Novo mesto (Revoz)–Metlika (Belokranjsko cesto). Vzhodno od priključka na hitro cesto se trasa skozi podvoz nadaljuje proti krožnemu križišču, po katerem bo urejena navezava na hitro cesto v smeri proti Novemu mestu in do predvidene poslovno-industrijske cone Cikava.

Trasa povezovalne ceste Maline–Jugorje se začne z navezavo na priključek Maline. V nadaljevanju poteka po obstoječi regionalni cesti Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje do km 1,200, nato pa po predvideni novi trasi južno od naselja Luža. Povezovalna cesta Maline–Jugorje se konča na glavni cesti južno od naselja Jugorje v neposredni bližini obstoječega priključka regionalne ceste.

Nazaj