Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovanje, Andreja Vidrih

Rezultati regije dobri a ustrezna infrastruktura bi jih še izboljšala

Upravni odbor GZDBK se je tudi na letošnji junijski seji seznanil z rezultati poslovanja gospodarskih družb v minulem letu. Podobno kot že v minulih letih so družbe naše regije tudi v letu 2012 poslovale bolje kot družbe na ravni države, ki so lani poslabšale rezultate poslovanja. Če je še lani kazalo, da so se kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb v Sloveniji po dolgem času vendarle obrnili navzgor, letos temu več ni tako.

Uspeh št. 21

GOSPODARSKA GIBANJA V LETU 2012

Obseg industrijske proizvodnje v Sloveniji se je v letu 2012 spet zmanjšal, in sicer za 0,5 %. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 1 %. Povprečna temeljna obrestna mera se je povišala in je znašala 2,63 %. Za 2,6 % so se povečale tudi cene življenjskih potrebščin, kar je največ v zadnjih štirih letih. Pokritost uvoza z izvozom pa se je sicer nekoliko izboljšala in je znašala 94,7 %.

REGIJA

Letos je AJPESU podatke iz letnega poročila oddalo 1949 družb, kar je 49 več lot lani. Te so skupaj zaposlovale 21 799 delavcev, kar je 5,3 % manj kot leto prej in najmanj v zadnjih desetih letih. Največje zmanjšanje števila zaposlenih je bilo zabeleženo v Beli krajini, kjer so družbe tudi sicer v letu 2012 izkazale neto čisto izgubo. Povprečna mesečna bruto plača se je nominalno zvišala za 2,1 %, znašala je 1628 evrov, in je bila višja od državnega povprečja za 13,4 %.

Prihodki družb Dolenjske in Bele krajine so bili sicer za 4 % nižji kot leto prej, vendar so se hkrati za enak odstotek znižali tudi odhodki. Tako je bil neto rezultat podoben lanskemu, a vseeno višji za 2 %.

PRIHODKI, ODHODKI

Celotni prihodki regije so se torej v letu 2012 znižali za 4,2 % in so znašali 4258 milijonov evrov. Od tega je bilo 99 % poslovnih prihodkov. 73 % čistih prihodkov od prodaje so izkazale predelovalne dejavnosti, ki imajo tudi sicer v regiji prevladujočo vlogo, saj zaposlujejo kar 65 % vseh zaposlenih.

S prodajo na tujih trgih so družbe ustvarile skoraj dve tretjini (63 %) prihodkov. Med izvoznice so se v letu 2012 vpisale 504 družbe. Samo te družbe so na tujih trgih ustvarile 71 % svojih prihodkov in zaposlovale 77 % vseh zaposlenih. Osem družb izvoznic, ki so po velikosti velike, je ustvarilo kar 85 % vseh prihodkov regije na tujih trgih. Na ravni države je bil delež prihodkov, doseženih na tujih trgih, bistveno nižji in je znašal 33,5 %. Boljši izvozni rezultati družb v regiji pa so sicer posledica močne izvozne usmerjenosti predvsem velikih družb.

Družbe so v lanskem letu obračunale za 4050 milijonov evrov odhodkov, kar je za 4,2 % manj kot lani. Najpomembnejša postavka med odhodki so poslovni odhodki. Med njimi je s 77 % največja postavka stroški blaga, materiala in storitev. Ti so se v letu 2012 zmanjšali za 6 %, druga močna postavka so stroški dela, ki so se v primerjavi z letom 2011 znižali za 0,4 %. Med stroški dela so najpomembnejši stroški za plače, ki pa so lani rasle še nekoliko počasneje kot stroški dela.

NETO REZULTAT, BILANCA STANJA

Neto čisti dobiček je znašal 178 milijonov evrov in je bil za 2 % višji kot v letu 2011. Pri tem so družbe s sedežem na Dolenjskem izkazale 187 milijonov evrov neto čistega dobička, družbe z območja belokranjskih občin pa 9,5 milijona evrov neto čiste izgube. Lani so poslovale pozitivno vse velikostne skupine družb, pri čemer so velike družbe ustvarile 93,6 %, srednje 1 %, majhne 4,8 % in mikro 0,7 % neto čistega dobička. V povprečju je bilo lani na zaposlenega ustvarjenih 48,1 tisoč evrov neto dodane vrednosti, kar je za 2 % več kot v letu 2011 in za 26,6 % več kot v družbah na ravni države, kjer je ta znašala 38 tisoč evrov.

Po stanju konec leta 2012 so družbe Dolenjske in Bele krajine s kapitalom financirale 98,1 % dolgoročnih sredstev. Vsa dolgoročna sredstva so bila financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Delež kapitala v virih sredstev se od leta 2009 zvišuje in je v letu 2012 znašal 54,4 %, kar kaže na stabilnost poslovanja regije.  

USTREZNA INFRASTRUKTURA BI ŠE IZBOLJŠALA REZULTATE

Kazalniki uspešnosti poslovanja naše regije tudi letos kažejo višje vrednosti in odražajo uspešnejše poslovanje – boljšo gospodarnost, produktivnost in dobičkonosnost kapitala od slovenskih družb. Zadolženost regijskih družb je v povprečju manjša kot zadolženost slovenskih družb, pokrivanje sredstev z ustreznimi viri pa boljše. Primerjava rezultatov po regijah kaže, da smo bili tudi v letu 2012 ena izmed najmočnejših regij, ki si zato zasluži nova vlaganja v prometno in energetsko infrastrukturo. Ta so še zlasti pomembna za Belo krajino, kjer se je zadnja leta število brezposelnih najbolj povečalo.

Nazaj