Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Projekti, Andreja Vidrih

Zaključek projekta KoCKE

Konec junija se je tudi uradno zaključil projekt Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE). Projekt, ki smo ga skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 22 drugimi partnerji iz vse Slovenije, od tega 7 iz naše regije, prijavili na razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

Uspeh št. 21

Projekt je predvideval vzpostavitev kompetenčnega centra, ki bo nudil dodatno izobraževanje na področju kemijske industrije, najprej za partnerje projekta, pozneje pa tudi širše. Namen projekta KoCKE je bil z nadaljnjimi usposabljanji zaposlenih v slovenskih kemijskih podjetjih prispevati k uspešnosti in varnosti te panoge, ki predstavlja enega od stebrov gospodarstva. Med projektom je bila izvedena cela vrsta usposabljanj za zaposlene iz podjetij v projektnem partnerstvu. Obenem so bila pripravljena izhodišča za delo tega središča v prihodnje, tako da bo lahko v podporo celotni panogi.

Kemijska industrija je namreč eden od ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva. Predstavlja četrtino dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti in zaposluje 25 000 ljudi. Zagotavlja materiale in tehnologije za druge panoge, zato je vitalnega pomena za celotno gospodarstvo.

Kljub temu je tako kot številne druge panoge izpostavljena močnim konkurenčnim pritiskom in izzivom sodobnega časa, zato smo želeli s sistematičnim izvajanjem usposabljanj za posamezne panožne profile oz. delovna mesta dvigniti kakovost kadrov. Boljša usposobljenost pa se bo pozneje izrazila v večji produktivnosti, kakovosti in inovativnosti, rezultat tega pa bodo izboljšani oz. novi izdelki, proizvedeni v skladu z načeli odgovornega ravnanja, trajnostne rabe virov in kemijske varnosti, kar bo vključenim podjetjem zagotovilo večjo dolgoročno konkurenčnost ter tržni uspeh.

DOSEŽENI REZULTATI

Sprva je bilo predvideno, da bi se moral projekt zaključiti konec leta 2012, ker pa je dejanska dinamika projekta zaradi začetne zakasnitve v izvajanju projekta ves čas zaostajala za predvideno dinamiko projekta, smo konec leta vse napore usmerili v podaljšanje projekta do 30. 6. 2013, in sicer z namenom, da kar se da dobro izpolnimo zastavljene cilje in izkoristimo možnost črpanja dodeljenih evropskih sredstev v celoti. Po tem ko nam je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrilo podaljšanja projekta, smo vse dejavnosti usmerili v to, da smo partnerje še dodatno spodbudili k intenzivnem izvajanju usposabljanj.

Lahko se pohvalimo, da smo z usmerjenim spodbujanjem znanja do konca projekta izvedli kar 407 usposabljanj, pri čemer je usposabljanje trajalo v povprečju 11 pedagoških ur, v njih pa se je 1143 zaposlenih vključilo kar 3557-krat. Pri izvajanju projekta smo si, in tako bo veljalo tudi v prihodnje, prizadevali prispevati k enakosti možnosti. V usposabljanja smo vključevali zaposlene vseh izobrazbenih stopenj ne glede na spol ali starost. Tako je bilo v usposabljanja vključenih okroglo 400 žensk in kar nekaj pripadnikov ranljivih skupin (invalidi, pripadniki manjšin). Poleg tega so bili v usposabljanja vključeni tudi mlajši zaposleni in večje število zaposlenih, starejših od 55 let. S tem smo več kot dosegli zastavljene cilje in izpolnili pogodbene obveznosti.

Odobritev podaljšanja projekta nam je omogočila, da smo počrpali skoraj vsa odobrena sredstva (97,3 %), od tega v zadnjem podaljšanem obdobju 22,6 % vseh sredstev. Tukaj gre zahvala predvsem ministrstvu, ki je prepoznalo naša prizadevanja po dvigu konkurenčnosti kemijske industrije.

ODGOVORNI DO OKOLJA

Združeni v projektu se zavedamo tudi odgovornosti kemijske panoge do okolja, zato smo v vsa usposabljanja vključevali tudi elemente trajnostnega razvoja glede vpliva proizvoda na okolje skozi celotno vrednostno verigo proizvoda, od surovin, polizdelkov, proizvodnje, distribucije in uporabe do reciklaže in njegove končne odstranitve.

Udeleženci usposabljanj so tako glede na svoje delovno mesto in vlogo spoznali različna orodja za ocenjevanje vpliva proizvodov na okolje skozi njihov življenjski krog. Ocena temelji na mednarodno standardizirani metodologiji, ki omogoča strukturirano in celovito ovrednotenje vplivov, ki jih imajo proizvodi na okolje in tudi zdravje ljudi od njihove »zibelke do zibelke«.

S tem namenom so bile v usposabljanja vključene tudi teme o okoljskem označevanje proizvodov. Udeleženci so spoznali več mednarodnih standardov, osredotočenih na okoljske informacije, ki jih proizvajalci in dobavitelji želijo posredovati kupcem. Tako označevanje okoljskih vplivov se že nekaj let uveljavlja v posameznih državah, predvsem pri medsebojnem obveščanju proizvajalcev v dobavni verigi, kar predstavlja želeni princip trajnostnega razvoja. Vključena je bila tudi tematika s področja odgovornega ravnanja v kemijski panogi. Ta program povezuje okoljske principe »od zibelke do zibelke« z zdravjem in varnostjo pri delu.

PRIHODNOST JE V ZNANJU

Glede na odzive udeležencev z izvedenimi usposabljanji, ki smo jih dobili z analizo posebej pripravljenih anket, so izvedena usposabljanja dosegla svoj namen. Kljub težkim razmeram na trgu, ko je borba za kruh in obstanek edina misel večine podjetij, smo pri partnerstvu dosegli zavedanje, da se izobraževanje zaposlenih ne sme postavljati na stranski tir, da je prihodnost v znanju in da je vseživljenjsko učenje v času negotovih gospodarskih razmer pomembno še bolj kot kdaj koli prej.

Na eni strani posamezniku zagotavlja ohranjanje delovnega mesta, podjetju pa na drugi strani večjo konkurenčnost. Tako je še bolj pomembno, da se zavedamo, da je kompetenten zaposleni naše največje bogastvo. Če posamezen zaposleni ne napreduje v svojem znanju in tako ostane konkurenčen, tudi podjetje na dolgi rok ne bo več moglo konkurirati tistim, ki so prepoznali pomembnost nenehnega izobraževanja. To pa lahko zagotavlja le zavedanje vodstva, da so naši zaposleni naši največji ambasadorji. Zavedanje, da se kemija začne pri ljudeh.  

 Z vsemi dejavnostmi usmerjeno »gojimo strast do znanja in spodbujamo napredek«, kar je tudi slogan dolgoročno delujočega kompetenčnega centra. S tega vidika, torej na koncu projekta, se pravo delo kompetenčnega centra šele začne. Vizija delovanja kompetenčnega centra, kot jo vidita nosilna partnerja projekta, to sta GZDBK in ZKI, je dolgoročna. Postati želimo ključen partner podjetjem kemijske industrije, kar pomeni, da bo center ključna vez med akterji na področju kemije.

 

REZULTATI

Skupno število usposabljanj

407

   

Skupno število pedagoških ur

4524,4

   

Skupno število udeležencev

3557

   

Povprečno trajanje enega usposabljanja v pedagoških urah

11,1

   

Skupaj trajanje usposabljanj v pedagoških urah

33441,3

   

Povprečno trajanje usposabljanj na udeleženca

9,4

   
       

NOTRANJA USPOSABLJANJA

 

   

Št. notranjih usposabljanj

31

   

Št. udeležencev

523

   
       

REZULTATI GLEDE NA CILJE

Ciljna vrednost

 

Dosežena vrednost
na 30. 6. 2013

 

% realizacije

Število vključenih

1026

1143

111,4 %

Število vključitev

1026

3557

346,7 %

Število notranjih vključitev

382

523

136,9 %

Število vključenih žensk

350

400

114,3 %

 

____________________________________________________

BREDA HLADNIK, vodja projekta v podjetju JUTEKS, d. d.

V projekt KoCKE smo se vključili zlasti z namenom, da našim zaposlenim omogočimo izobraževanje v vsebinah, ki so specifične za našo panogo in jih je v splošni ponudbi izobraževanj sicer teže najti.

Osredotočili smo se predvsem na vključitev zaposlenih v neposrednem proizvodnem procesu in ob zaključku projekta ugotavljamo, da smo načrtovane cilje dosegli. Kot najpomembnejši učinek izobraževanj ugotavljamo višjo stopnjo večfunkcionalnosti zaposlenih, ki je zelo pomemben dejavnik organizacije našega procesa in pripomore tudi k boljši kakovosti končnega izdelka ter izboljšanje vodstvenih veščin skupinovodij v proizvodnji.

Nekatera usposabljanja, ki smo jih uvedli v sklopu projekta KoCKE bomo nadaljevali tudi po njegovem zaključku, saj ugotavljamo pozitivne učinke, ki jih bomo nadgrajevali z nadaljnjimi treningi.

____________________________________________________

 

GZS – Združenje kemijske industrije je čez poletje uspešno pridobilo nov projekt Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat!, ki je namenjen promociji zdravja pri delu v slovenski Kemijski industriji in Kovinski industriji (na kratko Projekt KiKi). Projekt je prišel kot naročen, saj sta tako Projektni kot Programski svet projekta KoCKE potrdila, da je treba po končanem projektu, ko mora center KoCKE delovati še naprej, vsebinam s področja varnosti in zdravja dati poseben poudarek. Podjetja, ki ji zanima sodelovanje, se lahko javijo na zki@gzs.si ali na 01 5898 257.

 

PARTNERJI PROJEKTA

Partnerja, ki vodita projekt:

 • GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
 • GZS – ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE

20 podjetij iz panoge:

 • LUNCAPLAST, d. o. o.
 • KABIS, d. o. o., Celje
 • JANEZ MEDVED, s. p.
 • KOVINOPLAST LAHARNAR, d. o. o.
 • BRIKPLASTIKA, d. o. o.
 • JANKO PINTARIČ, s. p.
 • PETER DURJAVA, s. p.
 • TIM SVETLOBA, d. o. o.
 • BELINKA KEMOSTIK, d. o. o.
 • SCHÄFERROLLS, d. o. o.
 • DEMIT, d. o. o.
 • UNITPLAST, d. o. o.
 • JUB, d. o. o.
 • AHA PLASTIK, d. o. o.
 • MELAMIN, d. d., Kočevje
 • HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.
 • HENKEL SLOVENIJA, d. o. o.
 • TKK SRPENICA, d. d.
 • JUTEKS, d. o. o.
 • AKRIPOL, d. o. o.

 Dva druga institucionalna partnerja:

 • SINDIKAT KEMIČNE, NEKOVINSKE IN GUMARSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE
 • VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV SLOVENJ GRADEC

Nazaj