Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja članov GZDBK

Kako o vodenju z vizijo razmišljajo člani?

V času, ko nepredvidljive spremembe obvladujejo razmere v organizacijah, je vodenje z vizijo in poslanstvom posebej pomembno, saj podpira proces sprememb. Z našimi sogovorniki, smo se pogovarjali kaj je vodenje z vizijo in kaj je za učinkovito ter uspešno vodenje podjetja potrebno.

Uspeh 22

VLADIMIR GREGOR BAHČ, TPV, D. D.

Vizija je želena podoba in velik cilj podjetja za prihodnost. Biti mora realna, z močno podporo vseh potencialov, ki so na razpolago. Sodelavci se morajo z njo poistovetiti in se truditi za dosego dogovorjenih ciljev. Ustvarjanje harmonije in pozitivnega vzdušja v podjetju zahteva temeljito preigravanje idej v timu ter zavedanje, da zmagajo le najboljši. Z novim znanjem in izkušnjami moramo graditi svojo zgodbo, sprejemati spremembe kot izziv in nove priložnosti. Vodja v takšnem okolju postane povezovalec inovativnega ustvarjanja in sopotnik ustvarjalnih sodelavcev. Vsi znamo ceniti vrednote in gradimo podjetniško kulturo, ki je odraz našega hotenja in prizadevanj.

Sanjati je dovoljeno, a živeti moramo v realnem svetu, z jasno pozicijo in razumevanjem zakonitosti okolja.

 

ALEŠ JAKŠA, EKI, D. O. O., ČRNOMELJ

Kot vodja se vsak dan soočam z različnimi izzivi pri vodenju, iščem najboljše možne rešitve in se stalno učim. Svoje znanje prenašam na svoje sodelavce in se poizkušam čim več naučiti iz prejšnjih napak. S korektnim odnosom do sodelavcev in poštenim delom poizkušam biti zgled tako v osebnem kakor tudi profesionalnem pogledu.

V našem podjetju dajemo velik poudarek timskemu delu, spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost, pričakujemo prevzemanje odgovornosti za svoje delo od vsakega zaposlenega (samonadzor, prvo vzdrževanje). Z rednim sporazumevanjem na vseh ravneh želimo približati podjetje zaposlenim (tedenski oz. mesečni sestanki z zaposlenimi). Vlagamo v izobraževanje in razvoj naših zaposlenih.

Vizija vodenja v našem podjetju gre v smeri ustvarjanja dinamičnega delovnega okolja, ki bo omogočalo razvoj vsakega posameznika, pri čemer bo lahko vsak zaposleni prispeval svoj najvišji možni delež. Vizija je, da se na ta način razvijemo v tehnološko napredno, uspešno in zaposlenim prijazno podjetje.

 

ZVONE NOSAN, ZNASS, D. O. O.

Podjetje je na dolgi rok, zato pri vodenju gledam naprej in imam vedno nove ideje in cilje. Jaz vidim priložnosti povsod. Temu lahko rečemo tudi vizija. A cilje je precej lahko zastaviti, njihova uresničitev je tista, ki šteje. Za to so potrebne disciplina, vztrajnost in ustvarjalnost. Težave, ki jih srečuješ – in vedno jih –, je treba rešiti. Verjamem v hitro reševanje težav in v to, da ni ovire, ki se je ne bi dalo premostiti.

Če hočeš uspešno voditi, moraš biti predvsem zgled in biti osebno odgovoren za dejanja in odločitve, ki jih sprejemaš. Velikost našega podjetja mi omogoča, da se še vedno vključujem v vsa področja dela. Vse me zanima in z vsem se spoprimem.

V podjetju skrbim tudi za to, da vsi zaposleni razumejo, kaj je treba narediti, in da so cilji jasni. V podjetju se trudimo za dobre odnose in poštenost pri delu. Ker sem zelo vpet v vsak del poslovanja podjetja, zaposlene dobro razumem, znamo se dogovoriti, kako dobro delati. V več kot dvajset letih poslovanja je podjetje stalno rastlo, vedno načrtno in v mejah vzdržnosti. Naš pogled je uperjen vedno naprej, ne nazaj. 

 

BORIS BUKOVEC, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE

Vodenje pomeni doseganje ciljev ob pomoči drugih. Vizija pomeni odgovor na vprašanje, kam želimo priti oziroma kaj želimo postati. Organizacija je definirana kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Če vse to povežemo, vidimo, da je vodenje z vizijo nekaj samo po sebi umevnega. Govor o organizaciji je govor o ljudeh in govor o usmerjanju sodelavcev k doseganju ciljev organizacije. To usmerjanje se udejanja v procesu vodenja, cilji organizacije pa se vedno izpeljejo iz vizije organizacije, ta pa je v najodličnejših organizacijah izpeljana iz osebnih vizij vodstvenega tima. Odličnemu vodji sodelavci sledijo. Sledijo mu, ker mu zaupajo, pri tem pa največ šteje verodostojnost vodij. Bolj kot vodja verjameš v svojo vizijo in vizijo organizacije, močneje jo udejanjaš in močneje ti sodelavci zaupajo in sledijo. Vse to je v učbenikih o temeljih organizacije zapisano že več desetletij, današnji čas turbulentnih in korenitih sprememb ter nenehnega stopnjevanja pričakovanj odjemalcev pa nas je na srečo spomnil, da moramo vodenju z vizijo pripisovati odločilno pomembnost. 

Nazaj