Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Tomaž Kordiš

Javna razgrnitev Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug ter javno razgrnitev okoljskega poročila, ki je potekala od 6. novembra do 7. decembra 2013.

Uspeh 22

Predmet tega DPN so prostorske ureditve, ki so povezane z gradnjo 2. odseka južnega dela 3. razvojne osi, ki obsega državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug s pripadajočimi ureditvami v skupni dolžini 54 km. Načrtovana ureditev poteka po območju občin Semič, Metlika in Črnomelj. Cilj načrtovanih ureditev je zagotoviti boljšo medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena ter pomembnejših lokalnih središč v širšem prostoru 3. razvojne osi in tako povečati njihovo konkurenčnost, s tem pa tudi možnosti za krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter za povečanje prometne varnosti in izboljšanje kakovosti bivanja na širšem območju.

Trasa hitre ceste se naveže na načrtovano hitro cesto na odseku Novo mesto–Maline na območju priključka Maline in se nadaljuje proti jugu. V bližini naselja Gradnik se trasa razcepi na dva kraka. En krak se nadaljuje proti MMP Metlika, drugi proti Črnomlju. Krak proti Metliki poteka prek gozdnega območja med naseljema Trnovec in Krvavčji Vrh do Bočke, kjer je predvidena izvedba priključka Metlika sever. Trasa se nadaljuje po dolini potoka Sušica. Pred MMP Metlika, kjer se trasa zaključi, je predviden priključek Metlika jug. Krak proti Črnomlju se za razcepom Gradnik nadaljuje proti  jugozahodu in poteka prek gozdnih območij med naselji Omota in Črešnjevec. V bližini Semiča je predviden priključek Semič. Trasa se zatem usmeri proti jugu, poteka zahodno od naselja Brstovec in se nadaljuje prek gozdnih območij do Črnomlja, kjer je predviden priključek Črnomelj sever. Trasa se nadaljuje po vzhodni strani Črnomlja do predvidenega priključka Črnomelj jug, za katerim se obravnavani odsek hitre ceste zaključi.

Ob trasi hitre ceste je predvidena ureditev spremljajočih objektov:

  • oskrbni postaji Gradnik vzhod in zahod,
  • počivališče s površinami za izločanje tovornjakov Poštni hrib,
  • počivališče Brstovec s površinami za izločanje tovornjakov,
  • počivališči Krevljica vzhod in zahod,
  • baza za vzdrževanje ceste na območju priključka Semič.

Trasa povezovalnih ceste in obvoznic so opisane v gradivu, dosegljivem na spletnem naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/dpn_maline_crnomelj/.

Glede na pogovore na javnih razgrnitvah lahko pričakujemo, da bo državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug sprejet v letu 2014. 

Nazaj