Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet SRS, Nina Šab in Vesna Gregorič, predsednica SRS

Tudi računovodstvo značilno vpliva na poslovanje podjetja

Računovodstvo je dejavnost vsakega podjetja. Računovodje se zelo dobro zavedajo, kako pomembno lahko vplivajo na poslovanje podjetja. Zato si nenehno prizadevajo, da podjetja pravilno in pravočasno usmerjajo in da so čim bolj vpeti v poslovni proces podjetja. Računovodski posveti so letna srečanja računovodij, ki so v naši regiji združeni v Sekciji računovodskih servisov (SRS). Letos smo pripravili peti posvet te sekcije.

Uspeh 22

Osnovna gospodarsko-poslovna dejavnost vsakega podjetja je tesno povezana z računovodskimi procesi. Dobro premišljen računovodski pristop lahko značilno pripomore k učinkovitejšemu delovanju podjetja. Vse bolj se tega zavedajo direktorji in ključni zaposleni, saj s pravilnimi računovodskimi prijemi najbolje oblikujejo in izvajajo svoje poslovne dejavnosti in odločitve. Ni naključje, da je v številnih uspešnih podjetjih računovodja tesno povezan z vodstvom podjetja. Njihov ključni svetovalec je lahko že v fazi načrtovanja poslovnih odločitev in ni le podporni strokovnjak, ki zgolj »ureja papirje podjetja«. Pri svojem delu, še posebej, ko gre za uvedbo novih poslovnih odločitev in pristopov pri nabavi, prodaji, investicijah ipd., je koristno, da se zaposleni v podjetju o svojih zamislih posvetujejo tudi s svojimi računovodsko-finančnimi sodelavci. Tako bo imelo podjetje že pred izvedbo veliko prednost v dobrem poslovnem delovanju. Tudi zato smo pri GZDBK bili prepričani, da je ustanovitev Sekcije računovodskih servisov (SRS) pravilna.

Sekcija stremi k povezovanju in dejavnemu sodelovanju med računovodskimi servisi in računovodji v regiji. Mesečna srečanja, ki smo jih poimenovali računovodski zajtrki, na letni ravni zaokrožimo še s posvetom sekcije, ki je bil tokrat že peti po vrsti, naslovili pa smo ga z naslovom Kako računovodski servis vpliva na poslovanje podjetja. Potekal je 10. septembra v Dolenjskih Toplicah.

Posvet je izobraževalni dan, namenjen tako računovodjem kakor našim strankam. Temu primerno smo začrtali tudi vsebine z različnih področij, ki se prepletajo z našim delom. Izčrpno temo o DDV smo pripravili v sodelovanju z novomeškim davčnim uradom. Višji svetovalec Matjaž Prešeren nam je podal jasna davčna pojasnila, naše sodelovanje pa je dokaz, da smo računovodski servisi ambasadorji zakonodaje in pomemben člen med državo in zavezanci. Za dobro delo in sodelovanje so pomembne odlične komunikacijske veščine. Prijaznost vsakdana, predvsem pa zaupanje, ki ga gradimo skozi leta, sta plod dobrega sporazumevanja, o katerem je potekalo zanimivo uvodno predavanje Irene Deželak iz Akademije Uspeha (več o prispevku si lahko preberete na www.gzdbk.si/si/sekcije/srs/dan/2013/). Računovodske informacije so temelj in podpora k sprejemanju poslovnih odločitev v procesu gospodarjenja. Zato je v drugem delu beseda tekla o tem, kako lahko v servisu vplivamo na poslovanje svojih strank, kar je v svojem prispevku predstavila Marija Verbančič iz podjetja Nevtrom.

V program vedno poskušamo vključiti tudi nekaj zdravega gibanja. Daje nam motivacijo, energijo in nas povezuje. Zato smo v prelepi naravi in sproščenem ozračju posvet obogatili še s tečajem nordijske hoje.

Vesna Gregorič, Finline, Vesna Gregorič, s. p.

Kot predsednica sekcije, se zavedam, da smo si člani na neki način tudi konkurenca, a to naj ostane zunaj sekcije, na trgu. z veliko mero profesionalnosti in zaupanja bomo morali strniti vrste, izmenjavati strokovna mnenja in si tako olajšati vsakdanje delo. Članstvo v SRS pomeni tudi korak naprej k profesionalnosti izvajanja osnovne dejavnosti, saj z izpopolnjevanjem svoje strokovnosti svojim strankam laže zagotavljamo čim bolj strokoven servis. Člani ob tem sooblikujemo standard naše dejavnosti v regiji, za kar pa bo treba še veliko dela in vztrajnosti.

Katarina Bosanac, Finet, d. o. o.

 Sekcija računovodskih servisov nam kot članu, ki delujemo na računovodskem in finančnem področju, zagotavlja strokovno razgledanost. Ta je nujna za krepitev položaja v naši organizaciji kot tudi na trgu ponudnikov takšnih storitev. SRS nas pozitivno povezuje, promovira našo stroko ter po naši izbiri in potrebi nudi razna izobraževanja. Pereči problem, zaradi katerega naša stroka v današnjem času izgublja na profesionalnosti, je dejansko vse bolj prisotna nelojalna konkurenca. Naloga vseh članov je, da s pomočjo sekcije dokažemo, da se strokovnost kaže le v okviru vseobsežnega znanja, v kakovosti in individualnem pristopu, kar je osnova k dolgoročnem obojestranskem zaupanju med servisom in stranko. Na vsakoletnem posvetu vnovič pokažemo, da cenimo svoje delo, da si želimo lojalnosti in vsekakor zdrave konkurence. Nujno potrebna pa bi bila nekoliko večji odziv in še večja medsebojna povezanost.

Aleš Plantan, Finskatt, d. o. o. 

 Ob vsakem srečanju z ljudmi beseda nanese na čase, v katerih živimo in delamo. In vedno znova ugotavljamo, da je ozračje med ljudmi, zlasti med podjetniki, zelo prežeto s strahom in z negotovostjo glede prihodnosti. Menim, da lahko čoln iz brzic premaknemo samo s slogo in povezanostjo. Prav zato v našem podjetju delujemo v smeri, da bi se povezali s stanovskimi kolegi, povezali naše stranke med seboj, ne nazadnje tudi znotraj kolektiva delamo vse, da bi obdržali in okrepili povezanost. Posvet, ki ga pripravljamo v okviru GZDBK, ima s tega vidika lahko osrednji pomen, saj na posvet lahko povabimo celoten kolektiv in svoje stranke, tam pa se srečamo s kolegi, za katere vemo, da si prizadevajo uspeti na podoben način. Torej, najprej vložiti v lastno znanje, za tem v dober podporni servis strankam, v vrhunsko programsko in računalniško tehnologijo, v ugodne delovne pogoje svojih zaposlenih in še bi lahko našteval. Vse dejavnosti v okviru sekcije so naravnane nekako v podobni smeri. Res pa je, da se bomo za dosego ciljev morali vsi (obstoječi in morebitni novi člani) čemu odreči, vložiti nekaj napora, veliko mero potrpežljivosti, vztrajnosti in strpnosti. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo!

Renata Škedelj, Doksia, d. o. o.

 Zaupanje – temelj medčloveških odnosov. Tu se vse začne in tudi konča, če ga ni. Pri računovodjih je to temelj za dobro delo. Zaupati moramo najprej sebi, svojim sodelavcem in seveda strankam. Stranka je tista, ki nam zaupanje vrne in z nami uspešno dela. Imamo lahko še tako visoko izobrazbo, dobro opremo, toda zaupanja si s tem ne moremo pridobiti. Zelo pomembno je, da se vedno zavedamo, da kar koli zahtevamo od drugih, moramo najprej zahtevati od sebe. Samo z zgledom lahko tudi od drugih pričakujemo tisto, kar je pomembno za naše delo. In zato želimo vzpostaviti dober odnos tudi s kolegi iz drugih servisov, podjetij, ker imamo podobne izzive, naloge in cilje (delati dobro, strokovno itn.). Eno tako možnost nam ponuja GZDBK prek sekcije, ki se zelo trudi, da bi nas računovodje povezovala. Prek zbornice imamo možnost pridobiti strokovna znanja in se povezovati tudi manj uradno. Na tak način bomo laže premagovali tudi manj prijetne izzive, ki jih pri našem delu nikoli ne manjka.

Kristina Tratar, FIS, Tratar Kristina, s. p.

 Vključevanje v sekcijo računovodskih servisov je smiselno s stališča informiranosti, povezovanja in promocije računovodskih servisov v regiji. Organizirani seminarji v okviru sekcije so zastavljeni in izvedeni po naši meri, kar nam v eliki meri zagotavlja reševanje tekoče problematike, ki se vsak dan pojavlja pri našem delu. Strokovnost in profesionalnost sta pri našem delu zelo pomembni, zato ves čas nadgrajujemo bazo našega znanja in se izpopolnjujemo. Upam, da nam vse večja prisotnost nelojalne konkurence ne pobere preveč moči. Druženje in izmenjava izkušenj sta zelo pomembna, saj se tako lahko izognemo strankam, ki so s svojim neresnim delovanjem in slabim sodelovanjem z drugimi računovodskimi servisi predstavljali naše poslanstvo v slabi luči. V prihodnje si želimo zdrave konkurence ter večjega odziva pri vključevanju in delovanju v sekciji.

 

Irena Deželak, Academia uspeha II, UMETNOST VZPOSTAVLJANJA ODLIČNIH ODNOSOV

V življenju, tako v službi kot zasebno, je vedno več zagrizenosti in skrbi ter vedno manj veselja, poguma in obzirnosti. Večina ljudi si želi olikanega, prijaznega in vljudnega sogovornika s prijetnim in navdušujočim nastopom. Želijo si osebnosti z lastnim, edinstvenim slogom. Poglavitni značilnosti vedenja, ki druge spodbuja in ima slog, sta prijaznost in vljudnost. Obe lastnosti zaznamujeta začetek osebnega stika in usmerita nadaljnji razvoj odnosov.

Ne glede na to, kaj delamo in kakšne cilje uresničujemo – najpomembnejši so odnosi! Ni pomembno, s kakšno dejavnostjo se ukvarjamo ter kolikšen vpliv in kakšno moč imamo – ne delamo namreč v »brezračnem prostoru«. Vedno smo povezani z drugimi ljudmi, ti pa prej ali slej določijo, v kakšnih okoliščinah bomo delali in do kod bomo prišli. V poklicu ne moremo uživati, če se vedemo kot osamljeni bojevnik v sovražnem okolju in če se moramo nenehno soočati z nasprotovanjem drugih.

Delovno okolje se zapleta. Od našega časa, moči in osebnih naporov se zahteva vse več. Če moramo vsakič, ko bi radi dosegli kak pomemben cilj, vzeti velik zalet, velikega uspeha ne more biti. Poklicne obremenitve pa se bodo samo še stopnjevale.

Tisto, kar potrebujemo, je osebna strategija uspešnosti, da bomo na preprost način obvladovali delovne naloge in kolikor mogoče z lahkoto dosegali temeljne delovne cilje. Jedro naše strategije uspešnosti  naj postane inteligentno sporazumevanje. Na uspešnost v poslovnem svetu brez dvoma vpliva več dejavnikov. Obstaja pa obrazec, ki nam bliskovito pokaže, za kaj v resnici gre: »Naša poslovna uspešnost izhaja iz medčloveških odnosov!«

Naš strateški cilj naj postane: Postanimo svojim sodelavcem in ostalim poslovnim partnerjem prijatelji in zavezniki!

Nazaj