Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Tomaž Kordiš

8. skupščina GZDBK

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je največje gospodarsko združenje v regiji. Člani so najuglednejše gospodarske družbe, kar zbornici zagotavlja reprezentativnost v okolju. Na skupščini se je že osmič zbral vrh regijskega gospodarstva.

Uspeh št. 23

Zbrane člane je nagovoril predsednik zbornice Jože Colarič, ki je strnil delo upravnega odbora (UO) v minulem letu. Upravni odbor je imel lani pet rednih in sedem dopisnih sej. Na rednih sejah so se člani upravnega odbora seznanili z dejavnostmi in novostmi na južnem delu 3. razvojni osi, predstavnik Družbe RS za ceste pa je na seji predstavil tudi študijo različic na srednjem delu 3. razvojne osi od Celja do Novega mesta. UO se je na sejah seznanjal s problematiko oskrbe s pitno vodo na območju MO Novo mesto in občin Straža, Škocjan, Šmarješke toplice in Šentjernej ter projektom Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. UO že leta podpira razvoj visokega šolstva in ustanovitev Univerze Novo mesto.

Upravni odbor je potrdil ustanovitev nove Sekcije za majhna in mikro podjetja ter samostojne podjetnike. Prav tako so se člani seznanili tudi z dejavnostmi regijskega razvojnega programa v okviru nove finančne perspektive 2014–2020.

Upravni odbor je predlagal tudi predstavnika delodajalcev v Svet Ekonomske šole Novo mesto, potrdil je podpredsednike upravnega odbora, imenoval člana v razvojni svet Vzhodne kohezijske regije in v poslovni odbor Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) na Šolskem centru Novo mesto ter imenoval kandidate za predstavnike gospodarstva v Razvojnem svetu Jugovzhodne Slovenije.

Na sedmih dopisnih sejah so člani upravnega odbora GZDBK dali podporo k pridobitvi samostojnega višješolskega programa Računovodja na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli, dali podporo Gimnaziji Novo mesto za ohranitev enakega števila razpisanih mest v 1. letnik Gimnazije Novo mesto za šolsko leto 2013/14, predlagali člana Sveta agencije Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, podprli so predlog za preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v javni visokošolski zavod, sprejeli Pravilnik o podeljevanju priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK, predlagali članico Območnega sveta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Novo mesto in predlagali člana GZDBK za nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013.

V nadaljevanju je direktor GZDBK Tomaž Kordiš podal poslovno in finančno poročilo delovanja zbornice v letu 2013. Število članov v letu 2013 je bilo 326. Članice zbornice so v letu 2012 (vir: poročilo AJPES-a za leto 2012) zaposlovale 72 % vseh zaposlenih v regijskem gospodarstvu, ustvarile 79 % vseh prihodkov, 79 % dodane vrednosti in 84 % čistega dobička. Regija je izrazito izvozno usmerjena in po kazalnikih na zaposlenega sodi v vrh med slovenskimi regijami.

Na izobraževalnem področju smo sledili potrebam in zahtevam naših članov. Pripravili in najavili smo več kot 100 izobraževanj, od katerih smo jih 64 tudi uspešno organizirali. 49 seminarjev in delavnic je bilo za člane zbornice brezplačnih. Izobraževanj se je udeležilo 1181 udeležencev, ki so skupaj zabeležili 4454 pedagoških ur izobraževanj. Dodatno smo izvedli še 43 odprtih dogodkov za člane, kot so posveti, zbori sekcij, okrogle mize, odbori in druga strokovna srečanja, ki se jih je udeležilo kar 1398 udeležencev.

Na pobudo Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) dejavno sodelujemo v strokovnem svetu SZKO. V okviru medijsko-raziskovalnega projekta in nacionalnega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit smo dejavno sodelovali pri ocenjevanju najboljših zaposlovalcev v kategoriji velikih podjetij.

6 obstoječih sekcij je svoje delo v letu 2013 nadaljevalo skladno s svojimi programi dela, ki so jih potrdili na zborih članov. V letu 2013 smo ustanovili sekcijo malih in mikro podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki je uspešno začela z delom z organizacijo izobraževanj in sej IO sekcije. Sekcija Seniorjev je nadaljevala s projektom Starosti prijazno mesto Novo mesto.

GZDBK je v letu 2013 uspešno zaključil vodenje projekta Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE). Že šestič je bil uspešno izveden Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Kot partner smo v minulem letu sodelovali v projektu Farmacevtsko gospodarsko razvojno središče (Farma GRS) ter v projektu IN.Medica (razvojni center za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja). Od jeseni 2012 do aprila 2013 pa smo skupaj s partnerji sodelovali v projektu Pustolovski park Otočec.

Komuniciranje z zainteresirano javnostjo je redno potekalo prek spletne strani www.gzdbk.si, komunikacijskih orodij Facebook, LinkedIn in Twitter, časopisa Uspeh in objav na Televiziji Vaš kanal. Nadaljevali smo z izdajanjem potrdil o izvoru blaga in zvezkov ATA. Za potrebe predstavitve regije oz. posameznih delov regije smo izdelali in predstavili več analiz o poslovanju regijskega gospodarstva. Našim članom smo svetovali in pomagali v skladu z našimi dejavnostmi in zavezami. Opravljenih je bilo več kot 50 obiskov članov zbornice. Dejavno smo sodelovali pri pripravi Regionalnega razvojnega program za JV Slovenijo za naslednjo EU finančno perspektivo 2014–2020.

Zbornica je lani vnovič poslovala uspešno. Zabeležila je presežek prihodkov nad odhodki. Tudi v prihodnje bo GZDBK veliko pozornosti namenil odprtosti delovanja, povezovanju in sodelovanju z drugimi ustanovami, zbornicami in združenji v širši regiji.

V sklopu zastopanja stališč se bo zbornica zavzemala za čimprejšnji začetek izgradnje 3. razvojne osi, za izboljšanje zanesljivosti elektroenergetske oskrbe, za razvoj visokošolskega prostora in ustanovitev Univerze Novo mesto ter za administrativno in davčno razbremenitev gospodarstva, za reševanje problematike zagotavljanja pitne vode, s poudarkom na MO Novo mesto, in za sodelovanje pri pripravi in izvajanju regijskega razvojnega programa v okviru finančne perspektive 2014–2020. Sekcije bodo nadaljevale s svojim delom, na področju izobraževanj bomo sledili potrebam članstva, organizirali bomo vsaj 55 izobraževanj na leto, od tega vsaj 50 % brezplačnih. Tudi letos nadaljujemo z razpisom za najboljšo inovacijo GZDBK in razpis je že objavljen na spletni strani www.gzdbk.si.

Na skupščini je bilo prisotnih 26 707 od 46 362 glasov oziroma 57,60 odstotkov. Prisotni so soglasno sprejeli lansko letno poročilo in letočnji program dela ter finančni načrt. Skupščina je zaradi odstopa razrešila tri člane upravnega odbora. Namesto njih je skupščina izvolila tri nove člane upravnega odbora za obdobje trajanja mandata zdajšnjega upravnega odbora, in sicer Francija Bratkoviča, REVOZ, d. d., Andreja Bajuka, TEM ČATEŽ, d. d., in Andreja Baškoviča, TREVES, d. o. o.

Prisotni so v nadaljevanju soglasno podprli predlog, da višina članarine za leto 2014 že osmo leto zapored ostaja nespremenjena. 

ČLANI ZBORNICE SO NA SKUPŠČINI POTRDILI PREDLOG VIŠINE ČLANARIN ZA LETO 2014, KI VNOVIČ OSTAJAJO ENAKE KOT PREJŠNJA LETA:

mikro člani (do vključno 10 zaposlenih)                                             25 € na mesec

majhni člani (od 11 do vključno 50 zaposlenih)                                 50 € na mesec

srednji člani (od 51 do vključno 150 zaposlenih)                             100 € na mesec

večji člani (od 151 do vključno 250 zaposlenih)                               200 € na mesec

veliki člani (od 251 do vključno 450 zaposlenih)                              250 € na mesec

zelo veliki člani (od 451 do vključno 1000 zaposlenih)                    500 € na mesec

največji člani (1001 in več zaposlenih)                                          2000 € na mesec

 

BORUT ŠKERLJ, ŠKERLJ, O. P., D. O. O.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine uravnoteženo pokriva interese članov zbornice ter ožjega in širšega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega prostora, svoje delo in interes članov pa primerno strokovno in prepoznavno razširja na širše območje Slovenije in gospodarskih zbornic sosednjih držav. Z ustanovitvijo in delovanjem sekcij ter prek rednega obveščanja je zbornica neposredno odprta in dostopna vsem članom ne glede na velikost in dejavnost. Želimo si še več strokovnega sodelovanja z razvojno-izobraževalnimi ustanovami v regiji pa tudi s sorodnimi zbornicami, ki delujejo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in širše.

JULIJ BRINC, SMITHERS – OASIS ADRIA, D. O. O.

Članstvo v GZDBK nam omogoča lažjo povezavo med uspešnimi podjetji in podjetniki v regiji ter posledično veliko lažje stike z morebitnimi novimi dobavitelji in kupci. Ker je zbornica tudi izjemno dejavna pri organizaciji seminarjev in predavanj z aktualnimi temami, nam je to seveda v veliko pomoč pri izobraževanju naših zaposlenih. V današnjem svetu, v katerem moraš hitro priti do dobrih informacij, je pametno biti član zbornice, ki skrbi, da smo na tekočem z vsemi aktualnimi poslovnimi temami ter nas opozarja na prihajajoče spremembe.

VESNA GREGORIČ, računovodski servis FINLINE, predsednica Sekcije računovodskih servisov

Obrtniki so se združevali že od nekdaj. Združevali so jih isti interesi in cilji. Tako je tudi danes. Bolj ko so težki pogoji poslovanja, težje ko so gospodarske razmere za obstoj in razvoj, večja je težnja po sodelovanju in združevanju. Današnje družbene in gospodarske razmere so eden od ključnih razlogov za sodelovanje v sekcijah, ki so se oblikovale v letih delovanja pri GZDBK. Naša sekcija računovodskih servisov združuje računovodje, računovodske delavce in revizorje. Omogoča nam aktualno izobraževanje, ki se je skozi čas prelevilo iz stroge računovodske panoge širše med kadrovska in pravna področja vse do kulture osebnosti. Velike neizkoriščene možnosti so tudi mreženja med sekcijami, s katerimi bi pridobili širši pogled na ostala področja dela v podjetjih. To je pomembno, saj je finančno-računovodska funkcija prepletena z domala vsemi sektorji. Velikokrat se v sekciji soočamo s težavami, ki jih narekuje nelojalna konkurenca, ki je žal sestavni del trga. Naše poslanstvo je tudi v širšem delovanju, pri soustvarjanju zakonodaje in odzivov nanjo. Vse to pa zahteva odzivnost in širšo podporo članstva. Da bi vse to lahko uspešno uresničevali, pa potrebujemo članstvo, aktivno delujoče posameznike, ki bi kot baza idej lahko postopoma prehajala globlje v družbene strukture. Zato si vas želimo v naših vrstah in vas vabimo medse. Pridružite se nam, skupaj bomo uspešnejši!

Nazaj