Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

dr. Tomaž Savšek

Obzorje 2020 na Dolenjskem in v Beli krajini

Uspeh št. 23

Kaj je Obzorje 2020?

Obzorje 2020 (angl. Horizon 2020) je novi okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki je aktiven od začetka leta 2014 do konca leta 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, in sicer s ciljem ustvarjati gospodarsko rast ter zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je 82 milijard EUR.

Ključna novost novega programa Obzorje 2020 je usmerjenost raziskav in inovacij k spodbujanju rasti in reševanju družbenih izzivov Evrope, ki se bodo odražali v:

 • povezanosti raziskav in inovacij z zagotavljanjem celovitega in usklajenega financiranja od zamisli do trga;
 • večji podpori za inovacije in dejavnosti blizu trga, ki zagotavlja neposredne ekonomske spodbude;
 • močni usmerjenosti v ustvarjanje poslovnih priložnosti na podlagi naših odzivov na pomembna vprašanja, ki so skupna ljudem v Evropi, tj. na »družbene izzive«;
 • večjih možnostih za novince in mlade obetajoče razvojnike, da predstavijo svoje zamisli in pridobijo finančna sredstva.

Program Obzorje 2020 ponuja številne poenostavitve glede na prejšnje programe. Program ima preprostejšo zgradbo, enoten sklop pravil, manj birokracije zaradi preprostejšega modela za povračilo stroškov, enotno točko dostopa za udeležence, manj dokumentacije za pripravo predlogov ter manj pregledov in revizij. Za vse udeležence veljajo enotna pravila, vključno s tistimi udeleženci, ki imajo zamisli zunaj običajnih okvirov, kar zagotavlja, da odlični raziskovalci in inovatorji iz vse Evrope in zunaj nje lahko sodelujejo. In to tudi počnejo.

Usmeritev v prednostne naloge

Obzorje 2020 svoje vire osredotoča v tri prednostne naloge, ki se med seboj dopolnjujejo in ustvarjajo novo dodano vrednost Evropske unije. Pod eno streho združuje vse okvirne programe s področij raziskav in tehnološkega razvoja, inovacij in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Ključne prednostne naloge programa Obzorje 2020 so skladne s prednostnimi nalogami Evropa 2020 in so:

 1. odlična znanost,
 2. vodilna vloga industrije ter
 3. družbeni izzivi.

 1.      Odlična znanost

Z aktivnostmi na tem področju se bo zvišala raven odličnosti v Evropi na področju znanosti. Zagotovila se bosta stalen tok raziskav na svetovni ravni in s tem dolgoročna konkurenčnost Evrope. Podpiralo se bo najboljše zamisli, razvijanje talentov v Evropi, raziskovalci bodo imeli dostop do prednostne raziskovalne infrastrukture, Evropa pa bo postala privlačna za najboljše raziskovalce na svetovni ravni.

Aktivnosti na tem področju bodo omogočile:

 • podporo najbolj nadarjenim in ustvarjalnim posameznikom ter njihovim delovnim skupinam pri pionirskem raziskovanju najvišje kakovosti na podlagi uspeha Evropskega raziskovalnega sveta;
 • financiranje sklada skupnih raziskav za nova in obetavna področja raziskav in inovacij s podporo za prihodnje in nastajajoče tehnologije;
 • raziskovalcem odlično usposabljanje in razvoj poklicnih priložnosti z ukrepi Marie-Curie;
 • da ima Evropa raziskovalne infrastrukture svetovnih razsežnosti (vključno z e-infrastrukturami), ki so dostopne vsem raziskovalcem v Evropi in zunaj nje.

Proračun tega področja je prek 27 milijard EUR.

2.      Vodilni položaj v industriji

Namen tega prednostnega področja je, da Evropa postane privlačnejša za vlaganja v raziskave in inovacije (vključno z ekološkimi inovacijami) s spodbujanjem dejavnosti, v katerih imajo glavno vlogo podjetja. S tem se bodo zagotovile naložbe v ključne industrijske tehnologije, povečale možnosti za rast evropskih podjetij z zagotavljanjem ustrezne ravni financiranja ter zagotovila pomoč inovativnim malim in srednjim podjetjem (MSP), da prerastejo v družbe, vodilne v svetu.

Na tem področju bodo omogočile:

 • doseganje vodilnega položaja v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah s podporo, posebej namenjeno za IKT, nanotehnologije, napredne materiale, biotehnologijo, napredno proizvodnjo in predelavo ter vesolje, ob zagotavljanju podpore za večsektorske ukrepe, da se zajame skupna korist kombiniranja več ključnih omogočitvenih tehnologij;
 • lažji dostop do rizičnega financiranja;
 • Uniji široko podporo za inovacije v MSP.

Proračun tega področja je prek 20 milijard EUR

3.      Družbeni izzivi

To področje odraža politične prednostne naloge strategije Evropa 2020 in obravnava najpomembnejša vprašanja tako za evropske državljane kot druge. Pristop na podlagi izzivov združuje vire in znanja z različnih področij, tehnologij in disciplin, vključno z družbenimi znanostmi in humanističnimi vedami. Področje zajema dejavnosti od raziskav do trga z novo usmeritvijo v dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so poskusne proizvodnje, predstavitve proizvodov, izdelava testnih naprav ter podpora pri javnih naročilih in vstopanju na nove trge. Financiranje bo osredotočeno na naslednje izzive:

 • zdravje, demografske spremembe in blaginja;
 • zagotavljanje hrane, trajnostno kmetijstvo, raziskave morja in pomorske raziskave ter biogospodarstvo;
 • varna, čista in učinkovita energija;
 • pameten, okolju prijazen in integriran promet;
 • podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine;
 • vključujoče, inovativne in varne družbe.

Trajnostni razvoj bo krovni cilj Obzorja 2020. Financiranje, namenjeno za podnebne ukrepe in učinkovitost virov, bo dopolnjeno z drugimi posebnimi cilji Obzorja 2020, zaradi česar bo najmanj 60 % skupnega proračuna Obzorja 2020 povezanega s trajnostnim razvojem, velika večina teh izdatkov pa bo namenjena podnebnim in okoljskim ciljem, ki se medsebojno krepijo. Pričakuje se, da bo približno 35 % proračuna Obzorja 2020 povezanega s podnebjem.

Proračun tega področja je prek 35 milijard EUR.

Cilji programa Obzorje 2020

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje družbenih izzivov in pomoč pri premoščanju vrzeli med raziskavami in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki uspešnih izdelkov, ki imajo visok tržni potencial. Tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje javno-zasebnih partnerstev, in sicer s ciljem mobilizacije potrebnih sredstev.

Mednarodno sodelovanje je ena najpomembnejših prednostnih nalog programa Obzorja 2020. Poleg mednarodnega sodelovanja v Obzorju 2020 so vzpostavljene tudi posebne usmerjene aktivnosti s ključnimi partnerskimi državami in regijami. Cilj je osredotočiti se na strateške prednostne naloge EU.

Obzorje 2020 je program, ki bo dopolnjen z dodatnimi ukrepi za dokončanje in nadaljevanje razvoja Evropskega raziskovalnega prostora. Novi ukrepi so usmerjeni v odpravo ovir za vzpostavitev pravega enotnega trga za znanje, raziskave in inovacije.

Sodelovanje v programu Obzorje 2020

Sodelovanje v programu Obzorje 2020 je poenoteno za vse udeležence. Celoten postopek prijave projekta poteka prek spletne strani programa[1] ter na spletni strani za udeležence v projektih.[2]

Postopek priprave projekta poteka v petih korakih:

 1. najdite primeren razpis; na spletni strani programa so redno objavljeni vsi aktualni razpisi. Temeljito preučite razpis, vsebino, roke, pogoje za člane konzorcija in ostale zahteve;
 2. poiščite partnerje; eden od ciljev programa je krepitev mednarodnega sodelovanja, zato je potreben pogoj tudi ustrezen konzorcij, v katerem ima vsak partner določeno vlogo. Če se prijavljate prvič, je bistveno bolje, da mesto vodilnega partnerja prepustite nekomu, ki je že vodil ali sodeloval v tovrstnem projektu;
 3. oblikujte svoj račun; če ga kot posameznik še nimate, ga čim prej oblikujte na portalu programa;
 4. registrirajte svojo organizacijo; če vaše podjetje ali ustanova še ni registrirana pri EU komisiji, opravite registracijo in pridobili boste 9-mestno kodo PIC;
 5. podajte predlog svojega projekta; projekt se poda oz. opiše na obrazcih, ki so objavljeni pri posameznem razpisu. Predlog projekta se lahko dopolnjuje in popravlja, vse dokler glavni prijavitelj ne da končne različice.

Pri pripravi predloga projekta je pomembno, da izhajate iz dejanske potrebe svoje organizacije, da imate idejo dobro razdelano, da sledite ciljem programa in ciljem razpisa, da projekt kaže resnično inovacijo oziroma da s projektom rešujete določen družbeni izziv. Najslabše je pripravljati projekt zaradi projekta oziroma zaradi razpisa v želji, da pridobite določena nepovratna sredstva iz EU. Prav tako je pomembno, da ste pazljivi pri izbiri partnerjev. Z njimi boste morali delati in deliti vse dobro in morebiti tudi kaj slabega. Zato je pri pripravi projekta treba dobro razdelati morebitna tveganja in predvideti ukrepe v primeru pojava neugodnih okoliščin, ki bi lahko vplivala na izvajanje projekta in doseganje ciljev.

Če ste strokovnjak na določenem področju raziskav in inovacij, je vsekakor smiselno in primerno, da se vpišete v bazo strokovnjakov. Evropska komisija namreč imenuje neodvisne strokovnjake za pomoč pri raziskovalnih in inovacijskih nalogah, vključno z ocenjevanjem predlogov projektov, njihovim spremljanjem, vrednotenjem programov ter oblikovanjem politike.

Kje sta Dolenjska in Bela krajina v Obzorju 2020?

Dolenjska in Bela krajina se brez dvoma najdeta v programu Obzorje 2020, pri čemer lahko izhajamo iz naravnih in demografskih danosti regije. V naši regiji lahko rešujemo številne družbene izzive Evrope 2020, kot so:

 • zdravje (npr. zdravilišča, farmacija),
 • zagotavljanje hrane in trajnostno kmetijstvo (npr. poljščine, drobnica, vinogradništvo),
 • pameten, okolju prijazen in integriran promet (npr. električna mobilnost v mestih in njihovi okolici),
 • učinkovitost virov in surovine (npr. izraba lesa),
 • vključujoče, inovativne in varne družbe (npr. prijazno poslovno okolje, prijazno bivalno okolje za mlade družine).

Dolenjska in Bela krajina se ponašata tudi s tehnološko napredno in izvozno usmerjeno industrijo. Naš cilj bi nedvomno moral biti ne le ohraniti vodilni položaj v Sloveniji, temveč ta položaj še okrepiti v širši regiji na področjih napredne proizvodnje in predelave ter na področju naprednih tehnologij, kot so napredni materiali, IKT ter nano- in biotehnologije. Pomembno je, da se v tovrstne projekte poleg velikih podjetij vključujejo tudi MSP v obliki celovitih vrednostnih verig, ki vključujejo razvoj od ideje do proizvoda s čim večjo dodano vrednostjo. V programu Obzorje 2020 sta posebna pozornost in podpora namenjeni ravno MSP. Unija je prepoznala, da imajo MSP znaten inovacijski potencial, da so prilagodljiva, tako da lahko revolucionarne tehnološke preboje ter inovacije na področju storitev prenesejo na trg. Podpora se bo izvajala v obliki nepovratnih spodbud v vseh fazah razvoja, spodbujanja mednarodnega povezovanja v okviru programa Eurostars ter v obliki kapitalskih, posojilnih sredstev in »dostopa do rizičnega financiranja«.

Program Obzorje 2020 namenja pozornost tudi mednarodnemu sodelovanju s tretjimi državami. Mednarodno sodelovanje se bo osredotočalo na sodelovanje s tremi glavnimi skupinami držav:

 1. industrializirane države in gospodarstva v vzponu,
 2. države kandidatke za širitev in sosednje države ter
 3. države v razvoju.

Dolenjska in Bela krajina lahko s svojimi industrijskimi in ostalimi potenciali zasedeta pomembno mesto, predvsem pri mednarodnem sodelovanju na Zahodnem Balkanu, v Podonavski regiji ter na Bližnjem vzhodu in v Rusiji.[1] Http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

[2] Http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

 

Nazaj