Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zalka Bosanac, Finet, d. o. o.

Možnosti začetka poslovanja na Hrvaškem po vstopu v Evropsko unijo

Uspeh št. 23

Po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo gospodarski subjekti iz držav članic EU na Hrvaškem ne morejo več odpreti svojega predstavništva, pač pa se morajo registrirati bodisi kot podružnica bodisi kot kapitalska družba.

Tako lahko tuje družbe v skladu s hrvaškimi predpisi opravljajo gospodarsko dejavnost z ustanovitvijo PODRUŽNICE.

Podružnica ni pravna oseba, zato z njenim poslovanjem ne nastajajo nobene pravice in obveznosti, pač pa se vse pravice in obveznosti prenesejo na ustanovitelja podružnice, torej na matično družbo. Podružnica mora prav zaradi tega pri svojem poslovanju navesti tako sedež podružnice kot tudi sedež matične družbe. Podružnice tudi ne morejo same pridobivati pravic in obveznosti v pravnem prometu, saj, kot že omenjeno, to nase prevzema ustanovitelj. Tudi v primeru spora s tretjimi osebami kot stranka v pravnem postopku ni vključena podružnica, temveč matična družba. Matična družba in podružnica sta v gospodarskem smislu pravzaprav celota, ki delujeta v okviru dveh različnih davčnih sodnih oblasti in morata zato vsaka zase pripraviti tudi poslovni izid, ki pa se obdavči v državi, v kateri je ta ustvarjen. Seveda pa morata biti poslovna izida pravilno ugotovljena. To pomeni, da mora biti ustrezen del stroškov, ki jih ima matična družba s svojo podružnico. tudi prenesen nanjo. To podružnica in matična družba uredita s transfernimi cenami.

Če sta matična družba in podružnica v različnih državah, se obdavčitev dobička poslovne enote v tujini izvaja skladno z določili pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Slovenija in Hrvaška sta z medsebojnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja določili, da se dobiček družbe obdavči samo v državi, v kateri je sedež družbe.

Najbolj pogosta je metoda navadnega odbitka. Poslovni rezultat, ustvarjen v tujini, se najprej obdavči v državi podružnice, nato pa se izkaže še v davčni prijavi matične družbe v Sloveniji, kjer se končno upošteva (odbije) že plačan davek v tujini.

Med matično družbo in podružnico je mogoča tudi konsolidacija finančnih izkazov; matična družba tako obvladuje družbo, v kateri ima več kot 50-odstotni lastniški delež. Cilj te konsolidacije je prikazati skupino kot en računovodski subjekt. Vodenje računovodstva se opravlja na isti način kot za vsa ostala podjetja, posebnost je le v mesečnem poročanju Hrvaški narodni banki (HNB), če sta denarni in nedenarni prenos sredstev med matično družbo in podružnico višja od 500 000 HRK, kar je približno 67 000 EUR.

Če pa se fizična ali pravna oseba iz Slovenije odloči odpreti na Hrvaškem KAPITALSKO DRUŽBO, ima možnost odprtja D. O. O.-ja, pri čemer so potrebni določeni ustanovitveni postopki.

Še preden ustanovitelj oz. ustanovitelji podjetja pri notarju overijo pogodbo ali izjavo o ustanovitvi podjetja, je treba izbrati ime podjetja, sedež, dejavnost, lastnike ter imenovati direktorja, ta pa mora biti zaposlen v podjetju, razen če ima urejeno zavarovanje po drugi osnovi. Po vplačilu osnovnega kapitala, katerega najnižji znesek je 20 000 HRK (kar je približno 2660 EUR) pri banki, pri kateri bo podjetje imelo odprt tudi svoj poslovni račun, banka izda potrdilo, ki ga je treba predložiti ob prijavi v sodni register. Pozornost velja nameniti tudi izbiri sedeža podjetja, saj je višina članarin in prispevkov odvisna tudi od kraja (npr. spomeniška renta, članarine za turistične skupnosti). Velja, da so v večjih mestih višje tudi dajatve. Ostali stroški pri ustanovitvi (sodne takse, objava v Narodnih novinah, naš Uradni list, znašajo okoli 1500 HRK, k temu je treba dodati še pripravo ter overitev dokumentacije pri notarju po njihovem ceniku, kar znaša od 2000 do 3000 HRK).

Če je ustanovitelj omejen z višino temeljnega kapitala, obstaja nova možnost odprtja tudi tako imenovanega J. D. O. O., kar pomeni »jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću« oz. enostavni d. o. o. V tem primeru je mogoče podjetje odpreti že s 10 HRK osnovnega kapitala, kar predstavlja pravzaprav simbolično vrednost (približno 1,3 EUR); drugi stroški v tem primeru so le okoli 807,5 HRK, to je dobrih 100 EUR. So pa za j. d. o. o. predpisane zakonske rezerve v višini četrtine dobička družbe.

Če bi kapital j. d. o. o.-ja dosegel višino osnovnega kapitala klasičnega d. o. o.-ja, bi taka družba prenehala biti enostavna in bi za njo začela veljati pravila klasičnega d. o. o.-ja.  

Iz prakse izhaja, da se največ registrira kapitalskih družb v organizacijski obliki D. O. O., čeprav iz poglobljene analize poslovanja in medsebojnih poslovnih učinkov izhaja, da je bolj fleksibilna in bolj prijazna oblika PODRUŽNICA.

Finet je družinsko podjetje, ki deluje na slovenskem trgu že od leta 1992. Ukvarja se z računovodstvom, knjigovodstvom, davčnim in poslovnim svetovanjem ter interno revizijo.

Zaradi bližine sedeža podjetja s Hrvaško že leta delujejo tudi na hrvaškem trgu prek podjetja Final. S svojimi bogatimi izkušnjami vam lahko pomagajo pri razširitvi poslovanja na hrvaški trg. Več o njih najdete na www.finet.si in www.final-bosanci.hr.

Nazaj