Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predstavitev

Predstavitev Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Uspeh št. 1

Nov zakon o gospodarskih zbornicah je z ukinitvijo obveznega članstva pomembno prispeval k odločitvi o ustanovitvi Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki je prva pravno samostojna regionalna zbornica v Sloveniji. Ustanovljena je bila 23. aprila 2007 z namenom povezovanja tukajšnjega gospodarstva, da bi laže uveljavljalo svoje poslovne interese in pripomoglo k razvoju regije.

Prostovoljno članstvo, pravna, programska in finančna samostojnost so pred zbornico postavile številne izzive. Najpomembnejši je bil vsekakor odgovor na vprašanje, kako zbornico približati članstvu, kaj ponuditi članom, da bi ti prepoznali novo zbornico kot svojo. Naša vizija je, da postanemo najbolj uspešna regija v državi.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v zbornici, lahko razdelimo na:

Izobraževanja. Organiziramo številna krajša in informativna izobraževanja, s katerimi želimo člane seznaniti z novostmi, priložnostmi in novimi znanji. Praviloma trajanje izobraževanj ne presega štiri ali pet šolskih ur. Izvajajo jih priznani predavatelji iz cele Slovenije, občasno pa k sodelovanju povabimo tudi predstavnike tujih ustanov. Področja, ki jih želimo skozi izobraževanja predstaviti, segajo od računovodstva, delovne zakonodaje, komunikacije, retorike, kakovosti, optimalnega organiziranja proizvodnih procesov, računalniških orodij, e-poslovanja, ISO standardov, prodaje, sprememb zakonodaje, evropskih sredstev ipd. Prizadevamo si, da bi bila izobraževanja aktualna in za člane cenovno sprejemljiva. Tovrstna storitev je pomembna predvsem za manjša in srednja podjetja, pri večjih pa je to lahko pomembna dopolnitev in osvežitev. Z izobraževanjem želimo dvigniti raven zavedanja in znanja v regiji. To bo pomembno pripomoglo k nadaljnjemu uspešnemu delovanju. Pomembno je omeniti, da so člani zbornice deležni znatnih popustov, številna izobraževanja pa so za člane brezplačna.

Sekcije. Do sedaj smo ustanovili pet sekcij. S področja ustvarjanja in zagotavljanja konkurenčnosti so to Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, Sekcija za kakovost in inovativnost, Sekcija za informatiko ter Sekcija za okolje in energijo. Na področju panožnih sekcij deluje Sekcija računovodskih servisov. S sekcijami se želimo približati članstvu in se aktivno vključiti v področja, ki tvorijo konkurenčni splet vsakega podjetja. Nameni delovanja sekcij so izmenjava dobrih praks, seznanitev z novostmi in predlogi zakonov, oblikovanje stališč in odgovorov do tretjih strani in sodelovanje pri skupnih projektih. Trenutno pripravljamo projekt Pomagajmo odkrivati talente, ki je namenjen promociji deficitarnih poklicev, ki jih v regiji ob močni in uspešni industriji močno primanjkuje. Največji je primanjkljaj strojnih, elektro in gradbenih tehnikov ter inženirjev. Delovanje v sekcijah za člane zbornice ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti.

Posredovanje stališč. V vsakdanjem življenju smo priča številnim dogodkom, spremembam in pobudam, ki se dotikajo tudi področja gospodarstva. Prav je, da svoja stališče, mnenje ali pobudo oblikuje tudi gospodarstvo in jih posreduje lokalnim skupnostim, ministrstvom, državni upravi ali širši javnosti. Tovrstna stališča lahko oblikujejo upravni odbor, izvršilni odbori sekcij ali člani zbornice. Z jasnim izražanjem stališč lahko zbornica pomembno vpliva na dogajanja v regiji in tudi državi. V minulem obdobju je bilo posredovanih več sporočil glede organiziranja visokega šolstva v regiji, izgradnji univerzitetnega kampusa, umeščanju 3. razvojne osi v prostor, pospešitvi izgradnje manjkajočega dela avtocestne povezave in še bi lahko naštevali.

Svetovanje podjetjem. Gospodarske družbe se na nas obračajo z raznovrstnimi vprašanji. Naša naloga je, da najdemo odgovore ali da poiščemo ustrezne povezave, ki pripeljejo do odgovorov. Pomembno je, da odgovore posredujemo hitro. V ta del naših aktivnosti uvrščamo tudi izdajanje javnih listin, in sicer ATA zvezkov in Potrdil o izvoru blaga. S tem, da ta javna pooblastila izvajamo v regiji, smo storitev približali svojim članom.

Seveda omenjene aktivnosti ne bi bile mogoče, če pri tem ne bi bili deležni aktivne podpore svojih članov. Da smo na dobri poti, govori dejstvo, da se število članov povečuje. Najlepše se trdnost in pomen naših članov izkazujeta skozi številčne podatke. Člani naše zbornice skupno zaposlujejo več kot 70 % vseh zaposlenih v regiji in ustvarijo prek 80 % vseh prihodkov v regiji. Še višji je delež ustvarjenega dobička. To pomeni, da se pomena članstva zavedajo najuspešnejša podjetja.

Vsem, ki ste do danes pristopili v novo Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, se zahvaljujemo, ostale vabimo, da se nam pridružite. Izjavo o včlanitvi najdete v našem glasilu, na voljo pa je tudi na spletni strani www.gzdbk.si, kjer je na voljo še obilo drugih informacij.

Veseli bomo vašega mnenja in vaših povratnih informacij.

Nazaj