Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno branje

Bela knjiga kot kažipot

Bela knjiga – dokument, v katerem je gospodarstvo našlo skupni jezik s svojimi sogovorniki, in hkrati s svojimi 88 ukrepi dragocen »opomnik« za vsakega gospodarstvenika.

Uspeh št. 1

Globalizacija dviguje merila uspešnosti poslovanja; po teh kazalcih pa se konkurenčnost slovenskega gospodarstva kaže v bistveno manj ugodni luči, kot smo jo videli do sedaj. Odgovor na ta spoznanja in hkrati kažipot v uspešno poslovanje tako doma kot tudi v globalni ekonomiji je t. i. Bela knjiga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 2008, ki zajema 88 ukrepov. Ta dokument predstavlja tudi osnovo za konstruktiven pogovor z vlado, s socialnimi partnerji in strokovno javnostjo. Ukrepi Bele knjige 2008 so predstavljeni v sedmih poglavjih.

Na področju tehnološkega preboja in globalizacije trgov Bela knjiga prinaša 13 ukrepov, ki med drugim izhajajo tudi iz ugotovitve, da nove trge osvajamo neusklajeno in da smo še vedno zaprti za tuje investicije. Ukrepi opozarjajo tudi na celostno povezovanje znanja in uvajanje novih modelov vodenja ter konkretno povezovanje znanosti in gospodarstva.

Področje varovanja okolja in energetske učinkovitost je zajeto v 15 ukrepih. Med njimi je tudi predlog poenostavljenega postopka za okoljevarstvena dovoljenja, pa tudi vračanje okoljskih dajatev v gospodarstvo. Dokument podpira dejanske ukrepe za varovanje okolja oz. je proti krepitvi države in EU birokraciji.

Področje učinkovite rabe prostora, izgradnja javne infrastrukture, cenejša komunalna infrastruktura in storitve je opredeljeno v desetih ukrepih – med temi so tudi ukrepi, ki temeljijo na ugotovitvi o regijsko neenakovredni dostopnosti IKT infrastrukture, o preobremenjenosti cest itd. Vezani so tudi na urejanje dosedanjih neusklajenosti občinskih in državnih prostorskih načrtov ter zahtevajo jasne opredelitve tudi glede odgovornosti.

Devet ukrepov na področju izobraževalnega sistema za potrebe gospodarstva temelji na ugotovitvi, da preboja ne more biti brez tehničnega kadra, ki ga pri nas primanjkuje, kot tudi ne brez mobilnosti kadrov in znanja. Zakonodaja bi morala spodbujati tudi mobilnost vrhunskih strokovnjakov.

Učinkovita izraba delovnega časa , fleksibilno zaposlovanje ter varno in zdravo delo ureja 14 ukrepov. V njih so zajeti tudi ukrepi, s katerimi bi bili zmanjšani stroški delodajalcev pa tudi zmanjšani administrativni ukrepi pri postopku zaposlovanja, hkrati pa tudi administrativna bremena za varno in zdravo delo.

Enostavnejše in cenejše poslovanje je področje, ki mu je namenjenih kar 24 ukrepov – vse od stimulativnih davčnih olajšav, zahtevek o enakosti davčnega statusa zaposlenih v gospodarstvu in javni upravi do poenostavitve postopkov za obdavčitev tujcev.

Regionalni razvoj se s svojimi tremi ukrepi dotika tudi dejstva, da mora biti gospodarstvo vključeno v pokrajinsko zakonodajo, ter predlaga dodatne ukrepe za razvoj najmanj razvitih.

Člani Upravnega odbora GZDBK, ki predstavljajo gospodarsko izjemno uspešno regijo, so pozdravili Belo knjigo 2008 kot živ in odprt dokument. V razpravi pa so opozorili na nekaj konkretnih vprašanj – na togost nekaterih ustanov pa tudi na zahtevne oblike črpanja sredstev iz različnih evropskih skladov, nujen nastop tudi manjših podjetij na mednarodnih trgih in soočanje z različnimi sistemi ter na davčne olajšave pri vlaganju v razvoj. Pri tem so sprejeli sklep, da naj za prijavo patenta ali modelno zaščito država denar povrne podjetju, ki je imelo s tem stroške, saj bo šel tako povrnjen denar prav gotovo nazaj v razvoj.

Pod slikama:

Cilji Bele knjige se v določenih delih sicer prepletajo in sovplivajo, celota pa predstavlja pomemben strateški dokument za slovensko gospodarstvo. Izhaja iz obstoječega stanja, usmerjena pa je v prihodnost. Zato se med drugim dotika določenih birokratskih postopkov, govori o nujnosti novih načinov vodenja pa tudi o ekonomski diplomaciji …

»Gre za pomembne spremembe v načrtovanju razvoja, v ukrepih za motiviranost in generiranje znanj ter veščin pa tudi vrednot za nujne spremembe ter virov za njihovo učinkovito izvedbo,« je ob predstavitvi knjige dodala Alenka Avberšek z GZS. 

Nazaj